Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa
  5.5: Kristus Valdības Tūkstošgade 
 
Bībeles Pamati

Uzmanīgs lasītājs varbūt tagad gribēs zināt: ''Vai šis Dieva Valstības apraksts neizskatās pārāk cilvēcisks?'' Cilvēki Valstībā, kā iepriekš, dzemdēs bērnus (Jes. 65: 23.) un pat mirs (Jes. 65: 20.). Viņi strīdēsies savā starpā un Kristus viņus tiesās. Kā iepriekš, viņi apstrādās zemi, lai dzīvotu, kaut arī šis darbs būs vieglāks nekā agrāk. Tas viss neliekas līdzīgs tam, ko mēs esam dzirdējuši par Dieva Valstību kā par vietu, kur taisnajiem būs mūžīgā dzīve un raksturs kā Dievam un, ka viņi būs līdzīgi eņģeļiem, kuri neprecas un nevairojas (Lūk.ev. 20: 35., 36.). Atbilde ir tāda, ka šī Dieva Valstības pirmā daļa turpināsies 1000 gadus (Atkl. 20: 2. - 7.). Šī perioda laikā uz zemes būs divas cilvēku grupas: -
1. Svētie - tie no mums, kuri dzīvo Kristū šajā dzīvē un kuri dzīvos mūžīgi. Pievērsiet uzmanību, ka ''svētais'' nozīmē ''izraudzītais'' cilvēks un attiecas uz jebkuru ticīgo.
2. Prastie, mirstīgie cilvēki, kuri Kristus atgriešanās momentā nezinās Evangēliju, t.i., viņi nebūs atbildīgi tiesā.
Tiesā iegūstot Dieva dabu, svētie nemirs un neradīs bērnus. Kas attiecas uz otro cilvēku grupu, viņi tiks atstāti dzīvi. Taisnie kļūs par valdniekiem un sludinātājiem mūsu Dievam un viņi valdīs uz zemes (Atkl. 5: 10.), vadīs tos, kuri nezināja evanģēliju Kristus otrās atnākšanas brīdī. Kā ''esošie'' Kristū mēs dalīsim viņa algu, t.i., būsim pasaules valdnieki: ''Un tam, kas uzvar, es došu varu pār tautām. Un viņš tās ganīs ar dzelzs zizli... Kā es arī pats to no sava tēva esmu dabūjis'' (Atkl. 2: 26. - 28.).

Ir vietā atcerēties Kristus līdzību par naudu un pilsētām uzticīgie kalpi saņēma 10 - 5 pilsētas Valstībā (Lūk.ev. 19: 12. - 19.). Dieva ceļu zināšana uz zemes izplatās pamazām; cilvēki ceļos uz Jeruzālemi, lai iegūtu vairāk zināšanu par Dievu (Jes.2: 2., 3.). Atceroties kā kalns [kas simbolizē Dieva Valstību] pamazām izpletās pa visu zemi (Dan.2: 35., 44.). Svētie izplatīs zināšanas par Dievu un Viņa Valstību. Kad Izraēla bija Dieva Valstība mācītāju pienākumos ietilpa sludināšana par Dievu (Mal. 2: 5. - 7.). Ar šo mērķi viņi ceļoja pa Izraēlu. Arī atjaunotajā, labākajā Valstībā svētie uzņemsies mācītāju pienākumus (Atkl. 5: 10.).

Ja Kristus Atnāks Šodien:

1. Atbildīgie mirušie augšāmcelsies un kopā ar atbildīgajiem dzīvajiem tiks nogādāti tiesā.
2. Atbildīgie grēcīgie tiks sodīti ar nāvi, bet taisnie saņems mūžīgu dzīvību.
3. Taisnie valdīs pār tiem, kuri tajā laikā būs dzīvi, bet nebūs atbildīgi Dieva prikšā. Viņi mācīs tiem evanģēliju kā ''valdnieki un priesteri'' (Atkl. 5: 10.).
4. Tas turpināsies 1000 gadus. Pa šo laiku visi mirstīgie cilvēki iepazīs Evanģēliju un kļūs atbildīgi Dieva priekšā. Šie cilvēki dzīvos daudz ilgāk un būs laimīgāki.
5. Tūkstošgadu Valstības beigās notiks sacelšanās pret Kristu un svētajiem. Šo sacelšanos izraisīs Dievs (Atkl. 20: 8., 9.).
6. 1000 gadu beigās visi, kas šajā laikā būs nomiruši augšāmcelsies un stāsies tiesas prikšā (Atkl. 20: 5.,11. - 15.).
7. Grēcīgie tiks iznīcināti, bet taisnie pievienosies mums un dzīvos mūžīgi.

Tad Dieva mērķis attiecībā uz zemi būs piepildīts. Zemi apdzīvos nemirstīgie, taisnas būtnes. Dieva Vārds ''Jahve Elohim'' tiks lietots ikdienā, tas nozīmē: ''Tas, kurš parādās izredzētajiem''. Nekad vairs nebūs grēka un nāves. Tad piepildīsies apsolījumi par to, ka àūskas dzimta tiks iznīcināta ar sitienu pa tās galvu (1.Moz. 3: 15.). Kristus valdīs ''tiekāms viņš noliek visus ienaidniekus sev apakš kājām. Kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve. Jo Tas viņam ir visu nodevis apakš viņa kājām... Bet, kad viņam viss būs nodots, tad arī Dēls pats pakļausies tam,kas viņam visu nodevis, lai Dievs būtu viss iekš visa'' (1.Kor. 15: 25. - 28.). Tas būs ''gals, kad viņš (Jēzus) nodod valstību Dievam un tēvam'' (1.Kor. 15: 24.). Tas, kas būs pēc tam ''kad Dievs būs viss visā'' nav zināms. Mēs tikai zinām, ka mums būs mūžīgā dzīvība, Dieva daba, ka mēs slavēsim Dievu un kalposim Viņam. Par pārējo mēs varam izteikt tikai pieņēmumus un minēt, kas būs pēc Kristus tūkstošgadu Valstības.

Dieva Valstības Evanģēlija izprašanai ir ļoti liela nozīme katra šo vārdu lasītāja glābšanā. Vai drīkst jūs palūgt pārlasīt šīs nodaļas saturu vēlreiz?

Dievs grib, lai mēs būtu Viņa valstībā. Viņš grib, lai mēs aktīvi darbotos Viņa Valstībā, nevis tikai aprobežotos pārstāstot Viņa radīšanas spējas. Kristības dod apsolījumu par Valstību arī mums. Grūti pat noticēt, ka kristības un daži pēc tam sekojošie gadi dos mums mūžīgo dzīvību. Bet mūsu ticībai Dieva lielajai mīlestībai ir jābūt stiprai. Lai kādas arī nebūtu mūsu laicīgās dzīves problēmas, nekas nedrīkst kalpot par iemeslu, lai atteiktos no svēto rakstu aicinājuma, vai tā nav?

''Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?'' (Rom.8: 31.).

''Šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums'' (Rom.8:18.).

''Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību'' [2.Kor.4:17.].

 


                                       Dieva Eksistence