Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

      Atkāpe 10 :

"Britu Israēlisma" tendence     

 
Bībeles Pamati

 

H.U. Amstronga organizācijas " Vienkāršā patiesība" piekritēji izvirzījuši ideju par to, ka apsolījumi Abramam jau piepildīti angļu un amerikāņu tautās. " Britu Israēlisma" kustības biedri uzskata, ka karaļi un karalienes Anglijā turpina Jūdu izcelsmes līniju, kura sākusies no Dāvida. Ar mērķi attaisnot savu teoriju, viņiem bija jāizdara secinājus, ka ebreji kā Dieva tauta tika noliegti, bet to viņu vietā izvēlētas britu tautas.
Atbilstoši 3. nodaļas skaidrojumiem redzams, ka pēc bībeles šādai kopsakarību meklēšanai nav nekāda pamata. Tālāk tikai nedaudz piemēru, kas apstiprina šo spriedumu kļūdainību :
- " Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības" ( Rom. 3 :23 ), sekojoši - Kristus nāve devusi glābiņa iespēju visu tautību cilvēkiem. Nav nozīmes tam, no kuras tautas esam cēlušies, ja topam kristīti Jēzus vārdā un kļūstam par garīgā Israēla daļu ( Gal. 3: 27-29 ). Mēs esam ieguvuši virzību uz evanģēlija sludināšanu visām tautām un kristīt visus cilvēkus, kuri tam tic ( Mark. 16 : 15,16). Tādēļ jaunais Israēls sastāv no visām nācijām, ne tikai britu.
Britu un amerikāņu tautas ir dažādu tautu sakopojums, un tas, ka kāds ir piedzimis šajās valstīs, vēl nenozīmē, ka šī ir Dieva izredzēta tauta.
Britu izraēlieši apgalvo, ka Abraāmam dotā apsolījumu svētība ir piepildījusies britu tautās, neatkarīgi no viņu pazemības Dieva priekšā. Bet tas ir pilnā pretrunā ar vairākkārt uzsvērto principu, ka Dieva svētība nāks pār cilvēku tikai pie pazemības noteikuma. 3. Moz. (26 ) un 5.Moz. ( 28) nodaļās uzsvērts, ka svētības nāks pār izraēliešiem, ja viņi paklausīs Viņa vārdam, bet lāsti nāks dēļ viņu nepaklausību. Apgalvojums, ka Dievs svētījis britus neatkarīgi no paklausības Viņa vārdam un bieži pat atklātas nepakļaušanās, ir mazliet kas cits nekā tikai noteikumu neievērošana, kam Dievs sūta Savu svētību.
- Apgalvojums, ka Dievs noliedzis Savu tautu Izraēlā un nomainījis to ar britiem, ir pretrunā apgalvojumiem, kas lasāmi Rom. 11 : 1,2 :" Vai Dievs savu tautu ir atstūmis? Nepavisam ne. Jo arī es ( Pāvils) esmu israēlietis, Ābrahāma dzimuma... Dievs nav atstūmis savu tautu, ko viņš jau iepriekš bija izredzējis."
- " Dievs Israēlu mīl, gribēdams to uzturēt mūžīgi laimīgu" (2. Laiku 9:8 ). Tā tika gāzta zemē dēļ savas nepaklausības, bet Valstība tiks atjaunota (Ecēch. 21 :25-27). Tā atgriezīsies Jeruzalemē ( Mich. 4:8 ), kad Jēzus kāps tur Dāvida tronī ( Luk. 1:32).
- Patlaban izkaisītie Israēla ļaudis atkal apvienosies no dažādām pasaules daļām : " Redzi, Es izvedīšu Israēla bērnus no pagānu tautu vidus, kurp tie aizgājuši, Es tos salasīšu kopā un atvedīšu atpakaļ viņu pašu zemē... ." Es savienošu tos par vienu tautu tai zemē, Israēla kalnos.(Ecēch. 37 : 21 ,22). Šodien tas piepildās, un ebreji atgriežas savā zemē. Pilnībā šī atgriešanās notiks Valstībā, kura, kā pierāda patreizējā ebreju atgriešanās, varētu rasties visdrīzākā laikā.
Piezīme : Tie, kas interesējas par doto jautājumu, var bez maksas pie izdevējiem iegūt brošūru " Britu Israēlisma pētījumi."

                                       Dieva Eksistence