Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

      Atkāpe 9 :

Debess un zemes iznīcināšana 

(J. Atkl. gr. 21: 1; 2.Pēt. 3: 6-12)    

 
Bībeles Pamati
 
 

 

Dieva nodoms ir Savu Valstību radīt šeit - uz zemes ( skat. 6. nod.-4.4), tādēļ nav iespējams, ka Viņš varētu iznīcināt mūsu planētu. Nodaļā 4.3 stāstīts, ka Viņš vairākkārt apliecinājis nedarīt to. Augšminētā debess un zemes iznīcināšana jāsaprot pārnestā nozīmē.
Citāts no Pētera vēstules rāda sakarību starp sodu virs zemes Noasa laikā, un to, kas notiks tā Kunga dienā " nākotnē". Tāpēc arī toreizējā pasaule gāja bojā ūdens plūdos. Bet tagadējās debesis un tagadējo zemi glabā... ugunij ... tiesas un pazušanas dienai ( 2.Pēt. 3:6,7). Pēteris uzsver atšķirību starp ūdeni kā iznīcināšanas iemeslu un uguni, kura tiks lietota Kristus atnākšanas laikā. "Debess un zeme" Noasa laikā netika burtiski iznīcināta, bet gāja " visa miesa" kura bija grēcīga ( 1.Moz. 7: 21; Sal. 6: 5,12). Tātad "debess un zeme" jāsaprot kā priekšmetiskas attiecības vai cilvēku organizācija.
Tie, kas neizprot šo citātu, sliecas neievērot vārdus par "debess iznīcināšanu". Tas nav jāsaprot burtiski - jo tā ir Dieva atrašanās vietu (Ps.123:1), kur grēka nav ( Abak 1: 13; Ps 65: 4,5) un vēsta par Dieva varenību ( Ps. 19:1). Ja vārdi par debess pazušanu jāizprot pārnestā nozīmē, tad vēl jo vairāk tas attiecas uz "zemi".
Nākošie citāti liecina, ka " debess un zeme" ir simboliski pieminēti citās Bībeles vietās un attiecas uz priekšmetisko sistēmu pasaulē:
- " Es uzlūkoju zemi, un redzi, tā ir izpostīta un tukša! Es uzlūkoju debesis, un tur nebija vairs gaismas! Jo tā saka tas Kungs : " Visa zeme kļūs par tuksnesi; Tādēļ sēro zeme, un debesis augšā tērpjas sēru drēbēs" ( Jer. 4: 23-28). Šis ir pravietojoms tiesai pār "debesīm un zemi" un pār Israēla tautu. Šo visu apraudās ( pārnestā nozīmē) " debess un zeme".
- Mozus vērsās pie visiem izraēliešiem : " Uzklausiet, debesis, jo es gribu runāt, un lai dzird zeme manas mutes vārdus! (5.Moz. 32: 1). Šeit domātas tautas divas kategorijas, pie kurām viņš vērsās :
1) " cilšu vecajie" un 2)" visa Israēla draudze" (5. Moz. 31 : 28,30). Vecajie tiek pielīdzināti "debesīm", bet vienkāršie ļaudis "zemei ".
- Arī Jesaja sācis savu pravietojumu ar vārdiem:
" Klausieties, debesis, un ņem labi vērā, zeme, ... .Klausieties tā Kunga vārdu, jūs Sodomas labieši, atver savas ausis mūsu Dieva baušļiem, tu Gomozas tauta (Jes. 1: 2,10). Šeit atkal likta atšķirība starp debesīm un labiešiem, starp zemi un tautu.
- " Viņš uzsauc debesīm augšā un zemei, lai tiesātu savu tautu ( Ps. 50: 4). Šis pants runā pats par sevi.
-" Ja mans zobens būs iededzies līdz apreibumam dusmās debesīs, tas vērsīsies par sodību pret Ēdomu ... . Tā Kunga zobens ir mērkts asinīs... tam Kungam paredzami upuru svētki... un liela kaušana Ēdoma zemē ( Jes. 34: 5,6). Šeit " debesis" pielīdzinātas Ēdomai. Un sekojoši - agrāk teiktais pravietojums " arī viss debess pulks iznīks" ( Jes 34: 4) attiecas uz Ēdomas iznīkšanu.
- Debess un zeme, par kuru iznīcināšanu runāts Jesajas 13. nod. attiecas uz Bābeles tautu. Vairākos izteikumos par Bābeli Dievs saka : "Tādēļ Es satricināšu debesis, zeme izkustēsies no savas vietas ... . Viņiem tad klāsies kā izbiedētām stirnām; ikviens piegriezīsies savai tautai, ikviens bēgs uz savu dzimteni ( Jes. 13 : 13,14). Šeit debess un zemes satricināšana pielīdzināta tautu bēgšanai.

To visu atceroties, jādomā, ka Jaunajā Derībā atsaucas uz jaunām debesīm un jaunu zemi Kristus atgriešanās laikā, norāda uz jaunu organizācijas sistēmu, kura pastāvēs pēc Dieva valstības nodibināšanas. Ja uzmanīgi lasa 2. Pētera vēstules 3. nodaļu, tas apstiprinās. Pēc esošās "debess un zemes" pazušanas, 13. pantā seko : " Bet mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo." Šeit izskaidroti Dieva apsolījumi, par kuriem teikts Jesejas 65. nodaļā 17.pantā : " Jo, redzi, Es rādīšu jaunas debesis un jaunu zemi." Tālāk 65.nodaļā ir paskaidrota šī jaunā dzīves organizācijas sistēma šeit uz zemes : "Es pārradīšu Jeruzālemi priekam... . Viņi necels namu, lai citi tur dzīvotu... . Kā pats jaunākais mirs tas, kas vismaz simts gadu vecumā (t.i. mūža ilgums pagarināsies )... . Vilki un jēri ies kopā ganos ( Jes. 65:18 -25). Šī pasludināšana skaidri norāda uz nākamo Dieva Valstību zemes virsū - uz jaunām "debesīm un zemi", kuras nomainīs patlaban esošo nepilnīgo veidojumu.


                                       Dieva Eksistence