Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  8.5: Dieva Radniecìba Ar Jèzu 

 
Bībeles Pamati

8.5: Dieva Radniecìba Ar Jèzu

 

Jautâjuma izskatìøana par to kâ Dievs augøâmcèla Jèzu, noved mús pie pârdomâm par par radniecìbu starp Dievu un Jèzu. Ja viði ir ''vienâdi lìdzìgi... vienâdi múýìgi'', kâ par to runâ ''trìsvienìbas'' doktrìna, tad mès sekojoøi varètu sagaidìt, ka viði ir vienlìdzìgi. Bet mès jau parâdìjâm pietiekami daudz piemèru, kuri parâda, ka tas tâ nav. Attiecìbas starp Dievu un Kristu lìdzinâs attiecìbâm starp vìru un sievu: ''ikkatra vìra galva ir Kristus, bet sievas galva ir vìrs, bet Kristus galva ir Dievs'' (1.Kor.11:3.). Kâ vìrs - sievas galva, tâ arì Dievs ir galva Kristum, jo viêiem ir tâds pats vienots mèræis kâ vìram un sievai. Tâdâ veidâ, Kristus pieder Dievam (1.Kor.3:23.), tâpat kâ kâ sieva pieder vìram.

 

Bieýi saka, ka Dievs tèvs ir Kristus Dievs. Tas fakts, ka Dievs ir aprakstìts kâ ''músu Kunga Jèzus Kristus Dievs un Tèvs'' (1.Pèt.1:3.;Ef.1:17.) pat pèc Kristus paceløanâs, parâda, ka arì tagad viðu attiecìbas ir tâdas paøas, kâdas tâs bija laicìgâs Kristus dzìves laikâ. ''Trìsvienìbas'' piekritèji daýreiz apgalvo, ka par Kristu runâ kâ par mazâku, nekâ Dievs, ar to domâjot tikai Viða laicìgo dzìvi. Jaunâs derìbas vèstules tika uzrakstìtas daýus gadus pèc Kristus paceløanâs Debesìs, bet tomèr par Dievu tajâs ir runâts kâ par Dievu un Kristus Tèvu. Jèzus tâpat kâ iepriekø nosauc Tèvu par Savu Dievu.

 

Atklâsmes grâmata, pèdèjâ Jaunâs Derìbas grâmata, tika uzrakstìta vismaz 30 gadus vèlâk pèc Kristus pagodinâøanas un paceløanâs, tomèr tajâ ir runâts par Dievu kâ par ''Dievu un Tèvu'' (Atkl.1:6.). Øajâ grâmatâ augøâmcèluøais un pagodinâtais Kristus nodeva vèstìjumu Saviem ticìgajiem, Viðø runâ par: ''sava Dieva namu... sava Dieva Vârdu... mana Dieva...'' (Atkl.3:12.).Tas apstiprina, ka Jèzus pat tagad domâ par Tèvu kâ par Savu Dievu, un tâpèc Viðø (Jèzus) nav Dievs.

 

Savas laicìgâs dzìves laikâ Jèzus pret savu Tèvu attiecâs lìdzìgâ veidâ. Viðø runâja par aizieøanu pie ''Es aizeju pie sava Tèva un júsu Tèva, pie sava Dieva un júsu Dieva'' (Jâða ev.20:17.). Pie krusta Jèzus izrâdìja Savu cilvèciskumu pilnâ mèrâ: ''Mans Dievs, Mans Dievs, kâpèc Tu esi mani atstâjis?'' (Mat.ev.27:46.). Tâdus vârdus nav iespèjams saprast, ja tos sacìtu Pats Dievs. Pats fakts, ka Jèzus lúdza Dievu ''ar stipru balsi un ar asarâm'' jau parâda patieso viðu attiecìbu dabu (Ebr.5:7.; Lúk.ev.6:12.). Skaidrs, ka Dievs nevar lúgt Pats Sevi. Pat tagad Kristus aizlúdz Dievu par mums (Rom.8:26.; salìdz. 2.Kor.3:18.).

 

Mès jau parâdìjâm, ka Savas laicìgâs dzìves laikâ Kristus attiecìbas pret Dievu pamatâ neatøæìrâs no tâm attiecìbâm, kuras eksistè tagad. Kristus attiecâs pret Dievu kâ pret Savu Tèvu un Dievu un lúdza Viðu; tâdas attiecìbas saglabâjâs arì tagad, pèc Kristus augøâmceløanâs un uzðemøanas debesìs. Savas zemes dzìves laikâ Kristus bija Dieva vergs (Ap.d.3:13.,26.; Jes.42:1.; 53:11.). Vergs izpilda sava saimnieka gribu un nekâdâ ziðâ nav ar viðu vienlìdzìgs (Jâða ev.13:16.). Kristus pasvìtroja, ka tas spèks un griba, kas Viðam bija, ir saðemti no Dieva, nevis Viða Paøa spèjas: ''Es no sevis nespèju darìt nekâ... jo es nemeklèju savu gribu, bet tâ gribu, ka mani sútìjis'' (Jâða ev.5:30.,19.).