Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

 Atkāpe 24: Vai Jēzus radīja Zemi? 

 
Bībeles Pamati


Atkāpe 24: Vai Jēzus radīja Zemi?

 

“Jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais; Viņa radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu, bet viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv viņā. Viņš ir savas miesas, proti draudzes galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušiem, lai starp mirušiem būtu pats pirmais” (Pāvila vēstule kolosiešiem 1:15-18).  Šī ir viena no Bībeles nodaļām, kas it kā rada iespaidu, ka Jēzus būtu faktiski radījis zemi.

 

1.      Ja tā būtu noticis patiesībā, tad tas būtu pretstatā citām nodaļām, kuras mums māca, ka Jēzus līdz savai dzimšanai vēl fiziski neeksistēja. Genesis mums skaidri vēsta, ka radītājs bija Dievs. Jēzus būtu Dievam līdzvērtīgs, ja mēs apgalvotu, ka viņš, tāpat kā Dievs, bija visa radītājs, kamēr 1. Mozus grāmatā lasām, ka radītājs bija Dievs. Šajā gadījumā nebūtu izskaidrojamas mūsu iepriekš aplūkotās atšķirības starp Dievu un Jēzu (skat. piemērus šīs grāmatas 8. nod. 2. apakšnod.).

 

2.      Jēzus bija “pirmdzimtais”, kas nozīmē sākumu. Bībelē nav pierādījumu, ka Jēzus būtu bijis Dieva “pirmdzimtais”, pirms pasaule tika radīta. 2. Samuēla grāmatas 7. nodaļas 14. pantā un 89. Psalma 28. pantā pareģots, ka Dāvida tiešais pēcnācējs kļūs, par Dieva pirmdzimto.  Tādēļ šis pēcnācējs nevarēja vēl eksistēt laikā, kad šīs rindas tika rakstītas, kā arī 1. Mozus grāmatā dokumentētās radīšanas laikā. Jēzus kļuva par Dieva dēlu “...Svētajā Garā ar savu augšāmcelšanos no miroņiem” (Vēst. romiešiem 1:4). Ka Dievs tika Jēzu atkal uzcēlis no mirušajiem, ir rakstīts 2. Psalmā, kā arī Apustuļu darbu 13. nod. 33. pantā: “Tu esi mans Dēls, šodien es tevi esmu dzemdinājis”. Tā Jēzus augšāmcēlies kļuva par Dieva pirmdzimto. Ievērojiet arī, ka dēla stāvēšana savam tēvam pie labās rokas asociējas ar pirmdzimtību. (Piemērs tam ir Pirmās Mozus grāmatas 48:13-16) Kristus tika paaugstināts ieņemt vietu savam Tēvam pie labās rokas pēc augšāmcelšanās (Apustuļu darbi 2:32; Vēstule ebrējiem 1:3).

 

3.      Par Jēzu teikts “pirmdzimtais no mirušiem” (Vēst. kolosiešiem 1:18) kā par “visas radības pirmdzimto” (Vēstule kolosiešiem 1:15). Tāpēc Jēzus saka par sevi, ka viņš ir “mirušo pirmdzimtais” un “Dieva radības sākums” (Atklāsmes grāmata 1:5; 3:14). Jēzus bija pirmais no jauna veida radības – vīriešu un sieviešu dzimtes nemirstīgiem cilvēkiem, kuru augšāmcelšanos, lai kļūtu par no jauna radītiem nemirstīgiem Dieva bērniem, padarīja iespējamu Jēzus nāve un augšāmcelšanās (Vēst. efeziešiem 2:10; 4:23,24; 2. Vēst. korintiešiem 5:17). “...Kristū visi tiks dzīvi darīti (patiesi ticīgie D.H.). “Bet ikviens savā kārtā: vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder viņa atnākšanas dienā” (1. Vēst. korintiešiem 15:22,23). Tā šī ideja vairākas reizes tiek atkārtota, kā piemēram, arī 1. Vēstulē kolosiešiem. Kristus bija pirmais, kas tika piecelts no mirušajiem un ieguva nemirstību, viņš bija pirmais no šīs jauna veida radības, un pēc viņa atgriešanās patiesi ticīgie pēc tāda paša parauga kļūs nemirstīgi.

 

4.      Tādēļ 1. Vēstulē kolosiešiem runāts par pavisam citādu jaunu radību nekā 1. Mozus Grāmatas radīšanas aprakstā.  Caur Jēzus darbiem “viss radīts...troņi, valdības...”  Pāvils kā piemēru Jēzus darba rezultātam, kuru arī mēs pārmantosim, nemin upes, kalnus, putnus un citas tamlīdzīgas lietas. “Troņi, valdības” rāda, ka augšāmceltie ticīgie būs “Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi (Jāņa atklāsmes grāmata 5:10). To visu darīja iespējamu Jēzus paveiktais darbs “Viņā radītas visas lietas debesīs...” (Vēstule kolosiešiem 1:16). Vēstulē efeziešiem 2:6 lasām: “Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar Viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs”.  Šīs rindas māca, ka tik augsts garīgs stāvoklis, ko mēs nevaram ieņemt pašlaik, bet ko ieņemsim nākotnē, ir mums iespējams tikai Kristus dēļ. “Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes” un “Lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņa krusta asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes”.  Šie citāti no Vēstules kolosiešiem 1:16., 20. p. drīzāk attiecas uz ticīgajiem, kuri tagad ir “Kristū debesīs”, nevis uz visu fizisko, kas mums apkārt.