Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  11Nodaîa : Jautâjumi 

 
Bībeles Pamati


Jūs varat sūtīt atbildes uz info@carelinks.net vai varat izdrukāt šo lapu in sūtīt uz 'Bībeles Pamati', a/k 90, Rīga, LV 1007

11Nodaîa : Jautâjumi

 

1. Kâdas pârmaiðas notiek cilvèka dzìvè kristìøanâs laikâ?

2. Ko nozìmè ''svètums''?

 a) neuzturèt kontaktus ar citiem.

 b) atdalìties no grèka un sekot Dieva darbiem.

 c) apmeklèt baznìcu.

 d) darìt labu citiem.

 

3. Kâdas nodarboøanâs nav savienojamas ar patiesu kristieti?

 

4. Ko nozìmè vârdi ''svèts'' un ''eklesija'' ?

 

5. Kuri no minètajiem apgalvojumiem par maizes lauøanu ir patiesi?

 a) Maizes lauøana ir jâveic vienreiz nedèîâ.

 b) Mums tas jâdara Lieldienâs.

 c) Maize un vìns pârvèrøas Kristus miesâ un asinìs burtiskâ nozìmè.

 d) Maize un vìns simbolizè Kristus miesu un asinis.

 

6. Kuri no minètajiem apgalvojumiem par laulìbu ir patiesi?

 a) Mès drìkstam stâties laulìbâ tikai ar patiesi ticìgajiem.

 b) Øæirties atîauts tikai ticìgajiem.

 c) Ticìgajiem, kas ir laulìbâ ar neticìgo, ir jâpaliek laulìbâ ar savu laulâto partneri.

 d) Laulìbâ vìrs pârstâv Kristu, bet sieviete - ticìgos. 

 

7. Vai sievietèm ir jâsludina eklesijâ?

 

8. Ja jús pèc Patiesìbas uzzinâøanas esat kristìjuøies, vai jús turpinâsiet apmeklèt baznìcu, kas nesludina patiesu ticìbu?