Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

Ievads        

   
 
Bībeles Pamati
 

Katram cilvēkam, kurš ir sācis ticēt Dieva esamībai un atzinis, ka Bībele ir Dieva atklāsme cilvēkiem, ir nepieciešams nopietni studēt Svēto Rakstu pamatus. Tomēr daudzi, kas sevi dēvē par ''kristiešiem'',veltī tam maz uzmanības un aprobežojas tikai ar dažu citātu lasīšanu svētdienās no Jaunās Derības. Bībele tiem parasti glabājas kaut kur aizmirstā vietā un parasti nekad netiek atvērta, un patiesībā viņi tikai miglaini atceras dažas pamācības no tās. Nav brīnums, ka ar tādu pasīvu attieksmi pret Dieva Vārdu šo cilvēku prātā un dzīvē ieviešas liels sajukums un pārliecības trúkums.
No otras puses ir tādi ticīgie, kam ir virspusējas zināšanas par kristietību, tomēr savā labestīgajā centībā viņi cenšas saprast Bībeli. Diemžēl, bieži vien savā ceļā viņi sastop tādus Bībeles izskaidrotājus, kuri izklāsta savas doktrīnas un filozofiskos uzskatus, kuri neatspoguļo patiesos Svēto Rakstu pamatus.
Šās rokasgrāmatas mērķis ir praktiki analizēt Svētos Rakstus noteiktā secībā. Rokasgrāmata domāta kā lasīšanas avots ar izziņas mērķi. Tā varētu tikt arī izmantota kā mācību grāmata neklātienes studentiem. Atbildes uz jautājumiem, kuri doti grāmatas katras nodaļas beigās, jāsúta uz pēdējā nodaļā norödüto adresi. Júsu atbildes pēc tam tiks nodotas vienam no mācību grupas vadītājiem, kurš ar jums personīgi sarakstīsies. Iespējams, ka daži lasītāji vairīsies atbildēt uz jautājumiem, bet paši tos uzdos, lai precizētu neskaidrās vietas grāmatā, vai arī apstrīdētu autora iztirzājumu. Arī šādos gadījumos ja šādas korespodences tiks saņemtas, uz tām tiks atbildēts. Sarakste var risināties gan angļu, gan krievu valodā.
Autors ir pārliecināts, ka ''Bībeles Pamati'' bús pilnīgi saprotami katram katram cilvēkam. tomēr grāmatā vienmēr var bút atsevišķas tēmas un vietas, kas ārēji var atšķirties no vispārpieņemtā Svēto Rakstu skaidrojuma. dažas no tām paralēli citiem Evanģēlija aspektiem tiek iztirzātas grāmatas katras daļas beigās esošajās nodaļās ''Atkāpēs''. Mēs uzskatām, ka ''Bībeles Pamati'' bús saprotami arī bez ''Atkāpju'' lasīšanas, bet iespējams, ka daži studenti lasīs arī tās. Šajā mācību līdzeklī dotie Bībeles panti vai to fragmenti tulkojumā sniegti no latviešu Bībeles 1993. gada izdevuma.
Izsaku dziļu pateicību daudzajiem cilvēkiem, kuri man palīdzēja šīs grāmatas tapšanā. Īpaši esmu pateicīgs Klaivam Rīversam par lieliskajām fotogrāfijām, kā arī pārējiem, kas izteica savus komentārus par grāmatas materiāliem, tiem esot melnrakstā.
Īpaša mana atzinība tiem dažiem simtiem cilvēku, kuri dzīvo Āfrikā, Rietumindijā, Filipīnās un Austrumeiropā un kuri ar saviem dedzīgajiem jautājumiem un patiesības uzzināšanas alkām pastāvīgi palīdzēja man domās koncetrēties ''Bībeles Pamatu'' sarakstīšanā. To spēks un skaistums tikai pastiprinā, skatoties uz tiem dažādajiem redzes leņķiem. Pārpildītos tasometros, atklātās tirgotavās un kravas automašīnās, konferenàu zālēs, tveicīgos viesnīcu balkonos un mežu apmetnēs zvaigžņu gaismā šīs tēmas apsprieda, par tām strīdējās un sajúsminājās daudzie Bībeli studējošie cilvēki ar visdažādākajiem sabiedriskajiem stāvokļiem. Mani kristadelfiešu brāļi, ar kuriem kopā man bija prieks strādāt piešīs grāmatas, bija man nebeidzams spēka un iedvesmas avots. Daudzi ''Atkāpju'' raksti tika iztirzāti músu vidú viesnīcu nummuros pēc nogurdinošām nodarbībām ar Bībeles studiju neklātienes studentu grupām.
Saskarsme un draudzība, kas mús apvieno Bībeles patiesības galveno doktrīnu izpratnē, ir pa īstam nepārspēts faktors músu dzīvē. Tātad visiem šiem ''saviem Dieva Valstības kolēģiem'' es izsaku patiesu atzinību un ceru, ka šī grāmata palīdzēs viņiem izdot patieso Evanģēliju visām tautām.
Bībelē izklāstā Evanģēlija īstās patiesības izzināšana labvēlīgi ietekmēs músu dzīvi. Pievienošanās Dieva Vārdam ved pie tā, ka vīrieši un sievietes visā pasaulē slavēs Dievu tagad un visos laikos, kā Dievs to arī ir gribējis. Katrs, kurš atradīs patiesību, atradīs sev lielas vērtības pērli un iepazīs Jeremija jútas: ''Cik bieži man atskanēja Tavs Vārds, es to uzņēmu kā barību, un tas man bija par svētlaimību un sirds līgsmību'' (Jer.15:16.). Lai to sasniegtu, griezieties pie Dieva lúgšanā, lai Viņš palīdz saprast katru vārdu, pirms jús sāksiet studēt šīs grāmatas nodaļas. ''Un tagad es jús uzticu tam Kungam un Viņa žēlastības vārdam, kas spēj jús celt un dot mantojumu līdz ar visiem svētajiem'' (Ap.d.20:32.). D.H.

Šīs grāmatas katras nodaļas beigās uzdoti jautājumi. Pēc sava tipa tie vai nu prasa izvēlēties no vairākām dotajām atbildēm vienu pareizo, vai arī atbildēt saviem vārdiem dažos teikumos. Lūdzam rakstīt atbildes uz atsevišķas lapas, pievienojot skaidri salasāmu jūsu vārdu un adresi.

 

a.k. 90
Riga LV-1007
LATVIJA

vai

Christadelphian Advancement Trust
Reg. Charity No. 1014615
PO Box 3034
South Croydon Surrey CR2 0ZA
ENGLAND / ANGLIJA
www.carelinks.net

e-pasts: info@carelinks.net

 

                                       Dieva Eksistence