Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa
      Atkāpe 14 : Debesbraukšana     
 
Bībeles Pamati

''Evanģēlisko'' baznīcu vidū ir plaši izplatīta ticība ka Kristus atgriešanās laikā taisnīgie tiks pacelti debesīs. Šī ticība asociējas ar ideju par zemes iznīcināšanu. Atkāpē No 9 mēs izskatījām šādas idejas maldīgumu. Nodaļā 4.7 noskaidrojām ka Dieva Valstības vieta ir zeme, nevis debesis. Šīs reliģiozās kļūdas pamatojas 1. Tes. 4: 16, 17 pantu izpratnē: '' Pats Kungs nāks no debesīm ... tad pirmie celsies tie kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs dzīvie kas vēl pāri palikuši kopā ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos pretim tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar to Kungu vienmēr.''Ir bīstami izdarīt nopietnu secinājumu tikai no vienas Evanģēlija daļas. Minētajos 1. Tes. 4. nod. pantos nav teikts ka taisnīgie pacelsies Debesīs. Kristus nonāks no debesīm pirms ticīgie Viņu ieraudzīs; Dāvida tronis būs Viņa mūžīgās pārvaldīšanas vieta Jeruzālemē un mēs būsim kopā ar Viņu uz zemes. Tāpēc ir neiespējama mūsu atrašanās '' starp debesīm un zemi'' mūžīgi. '' Gaiss'' apņem zemi tikai nedaudzu km un nevar tikt attiecināts uz Debesīm kā Dieva mājvietu.Grieķu frāze, kas Evanģēlijā tulkota kā '' gandarīti būsim'' burtiskā tulkojumā nozīmē '' aiznesti''; netiek norādīts kāds noteikts virziens. Trešajā Mozus 6: 4 un Piektajā Mozus 28: 31 grieķu Vecajā Derībā (Septuagintā ) šī frāze atrodama nozagtā '' aiznešanas'' sakarībā. Vēl Ap.d. 8: 39,40 lasām '' ... tā Kunga Gars Filipu aizrāva un Galminieks viņu vairs neredzēja... . Bet Filips bija nokļuvis Azdotā..." Šeit redzam ka pastāv brīnumaina iespēja nokļūt no vienas kādā citā vietā. Kad Kristus atgriezīsies visi atbildīgie sapulcēsies tiesas vietā bet viņiem nebūs atļauts tur ierasties pēc pašu izvēles. Iespējams ka to varētu saprast kā '' aiznešanu'' burtiskā nozīmē.Jēzus vārdi : '' Tāpat būs tai dienā kad parādīsies Cilvēka Dēls'' (Luk. 17: 30 36) liek domāt par negaidītu aiznešanu. Mācekļi patiesi jautāja : '' Kur Kungs?'' Bet Viņš tiem sacīja : '' Kur maita tur salasās ērgļi" ( Luk. 17: 37). Tāpat kā ērgļi lido un instingtīvi nolaižas zemē kur atrodas maita tā arī atbildīgie tiks aiznesti uz vietu kur viņi satiks savu Kungu tiesātāju. Vēlreiz jāuzsver cik svarīgi ir saprast mācību par Kristus sprieduma vietu. Kā pirmie uz tiem ieradīsies atbildīgie no viņu vidus godalgu saņems taisnīgie. Virspusēji pārlasot 1. Tes 4: 16,17 var rasties doma ka visi atbildīgie tiks aiznesti debesīs un paliks pie Kristus mūžīgi. Taču mēs tagad zinām ka visi atbildīgie tiks sapulcināti uz tiesu iespējams ka viņi tiks aiznesti pa gaisu un pēc tam saņems savu algu.


                                       Dieva Eksistence