Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  8.3: Jèzus Daba 

 
Bībeles Pamati

8.3: Jèzus Daba

 

Vârds ''daba'' attiecas uz to, par ko mès dabiski iedomâjamies paøi sevi esam. Pirmajâ nodaîâ mès parâdìjâm, ka Bìbele runâ tikai par divâm dabâm - par Dieva dabu un cilvèka dabu. Pèc dabas Dievs nevar nomirt, tikt kârdinâts u.t.t.. Skaidrs, ka savas dzìves laikâ Kristum nebija Dieva daba. Sekojoøi, Viðam pilnìbâ bija cilvèka daba. No músu definìcijas vârdam ''daba'' izriet, ka Kristum nevar vienlaicìgi bút divas dabas. Svarìgi, ka Kristus, lìdzìgi mums, tika pakîauts kârdinâjumiem ( Ebr. 4:15.), un tikai pateicoties savai lieliskai spèjai tos pârvarèt, Viðø var iekarot piedoøanu priekø mums. Grècìgas tieksmes, kuras sastâda pamatâ músu kârdinâjumus, nâk no mums paøiem ( Marka ev. 7:15. -23.), no músu cilvèciskâs dabas ( Jèk. 1:13. -15.). Tâpèc bija nepiecieøams, lai Kristum bútu cilvèka daba un varètu pârciest un pârvarèt øos kârdinâjumus:

 

Vèstulè Ebrejiem ( 2:14. -18.) tas viss teikts ar øâdiem vârdiem:

 

 ''Bet tâ kâ bèrniem (mums) ir asinis (cilvèciskâs dabas) un miesa, tad arì viðø tâpat to ir pieðèmis (dabu), lai ar nâvi iznìcinâtu to, kam nâves vara, tas ir velnu... Jo viðø jau nepieðem eðåeîus, bet gan Âbrahâma cilti. Tâpèc viðam visâs lietâs bija jâtop brâîiem lìdzìgam, lai pâr tiem varètu ieýèloties un bútu uzticams augstais priesteris Dieva priekøâ salìdzinât tautas grèkus. Jo tâpèc, ka viðø pats kârdinâts un cietis viðø var palìdzèt tiem, kas tiek kârdinâti.''

 

Øajâ citâtâ ìpaøi tiek pasvìtrots tas fakts, ka Jèzum bija cilvèciska daba: ''Viðø tâpat to ir pieðèmis'' (Ebr. 2:14.). Øajâ frâzè pilnìgai pârliecìbai ir lietoti trìs vârdi, visi ar vienu un to paøu nozìmi. Pants Ebr.2:16. pasvìtro,ka Kristum nav Eðåeîu raksturs, tâ kâ Viðø bija no Abrahâma cilts, kurø nâcis tâdèî lai glâbtu

daudzus ticìgos, kuri kîús par viða cilti. Øâ iemesla dèî Kristum vajadzèja cilvècisku dabu. Viðam visâ bija bija jâbút ''lìdzìgam brâîiem'' ( Ebr.2:17.), lai Dievs varètu mums dot piedoøanu caur Viða upuri. Sekojoøi, runât par to, ka Jèzum nebija pilnìga cilvèciska daba, nozìmè nezinât paøus pamatus par Kristu.

 

Ja kristìti ticìgie izdara grèku, tad viði var nâkt pie Dieva, atzìties savâ grèkâ un lúgøanâ caur Kristu. Dievs apzinâs, ka Kristus, tâpat kâ arì viði, tika pakîauts kârdinâjumiem, bet Viðø, pârvarot tâdu pat grèku, bija pilnìgs, bet viði nè. Øâ iemesla dèî ''Dievs Kristú'' var jums piedot ( Ef. 4:32.). Tâdèî svarìgi ir saprast, ka Kristus tika kârdinâts tâpat kâ mès, un Viðam paøam vajadzèja músu dabu, lai darìtu to iespèjamu. Pants Ebr. 2:14. skaidri runâ, ka Kristum bija priekø tam øì ''miesas un asins daba''. ''Dievs ir Gars'' ( Jâða ev. 4: 24.) pèc dabas, un kaut Viðam ir fizisks æermenis, kâ ''Garam'' Viðam nav ''miesas'' ( Lúk.ev. 24:39.). Tas fakts, ka Kristum bija ''miesìga'' daba nozìmè, ka savas dzìves laikâ Viðam nekâdâ ziðâ nebija Dieva daba.

 

Agrâkie cilvèku centieni dzìvot pèc Dieva Vârda, tas ir, pilnìgi pârvarèt kârdinâjumus, beidzâs visi ar neveiksmèm. Tâdèî ''Dievs sútìja savu paøa Dèlu grècìgâs miesas veidâ un grèka dèî, viðø grèku, kas bija miesâ, pazudinâjis uz nâvi''(Rom.8:3.).

 

''Grèks attiecas uz dabiskâm tieksmèm apmierinât kârdinâjumu (grèkot), ko ar savas dabas spèku esam spèjìgi darìt. Mès jau esam gâjuøi øo ceîu un turpinâm to iet, bet ''maksa par grèku - nâve''. Priekø tam, lai izietu no øì sareýåìtâ stâvokîa, cilvèkam nepiecieøama palìdzìba no ârpuses. Pats viðø izrâdâs nespèjìgs uz pilnìbu, miesa nevar izpirkt miesas grèku. Tad iejaucâs Dievs un deva mums Savu paøa Dèlu, kuram bija músu ''grècìgâ miesa'' ar tâdâm paøâm tieksmèm uz grèku kâ mums. Atøæirìbâ no jebkura cita cilvèka, Kristus pârvarèja visus kârdinâjumus, kaut arì Viðø varèja arì zaudèt un piedzìvot neveiksmi un tâpat sagrèkot, kâ to darâm mès. Pantâ Rom.8:3. ir aprakstìta Kristus cilvèciskâ daba, kurai ir grècìga miesa. Daýus pantus iepriekø Pâvils saka, ka miesâ ''nemìt nekas labs'', un ka miesa cìnâs pret paklausìbu Dievam (Rom.7:18.-23.). Øajâ sakarâ vel vairâk apbrìnas izsauc vârdi par to, ka Kristum bija ''grècìga miesa'' (Rom.8:3.). Un tikai øâ iemesla dèî un arì tâpèc, ka Viðø pârvarèja savu miesu, músu priekøâ ir atvèries ceîø uz glâbøanu no músu miesas. Jèzus îoti labi saprata Savas paøa dabas grècìgumu. Vienreiz kad kâds cilvèks grieýoties pie Viða nosauca viðu ''labais mâcìtâj'', ar to domâjot, ka Viðø bija ''labs'' un bezgrècìgs pèc savas dabas. Atbildot uz to Jèzus sacìja: ''Kâpèc tu mani sauci labu? Neviens nav labs, kâ vienìgi Dievs.'' (Marka ev.10:17.,18.). Citreiz îaudis redzot brìniøæìgos Jèzus darbus, sâka ticèt Viða varenumam. Tomèr tas neatstâja nekâdu iespaidu uz Jèzu, ''tâpèc, ka viðø visus pazina. Jo viðam nevejadzèja, lai kâds liecìbu dotu par cilvèku, bet viðø pats zinâja, kas bija cilvèkâ.'' (Jâða ev. 2:23.-25.). Tâ kâ Kristum bija lielas zinâøanas par cilvèka dabu, Viðø negribèja, ka cilvèki slavètu Viðu personìgi, jo zinâja kâda grècìga bija Viða daba.