Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  8. 2: Starpìba Starp Dievu Un Jèzu 

 
Bībeles Pamati

8. 2: Starpìba Starp Dievu Un Jèzu

 

Jâatzìmè tas, kas ir kopìgs starp tâm vietâm Evanåèlijos, kur iet runa par to lìdz kâdai pakâpei

''Dievs bija Kristú'' un tâm rakstu vietâm tajos, kuras pasvìtro Kristus cilvècìgumu. Øìs vietas dara neiespèjamu apstiprinât no bìbeliskas pozìcijas ideju, ka Jèzus bija pats Dievs, ''Patiesais Dievs viens ar Dievu Tèvu'', kâ kîúdaini apstiprina doktrìna par trìsvienìbu. (Izteiciens ''Patiesais Dievs, viens ar Dievu Tèvu'' bija pielietots Pirmajâ Vispasaules Sanâksmè Nikejâ 325.g.m.è., kur pirmoreiz tika pasludinâta ideja par ''trìsvienìbu''; agrajiem kristieøiem tâ bija nepazìstama). Vârds ''trìsvienìba'' nekur nav satopams Bìbelè. 9. nodaîâ bús sìki runâts par to, kâ Kristus uzvarèja grèku, un par Dieva dalìbu tajâ. Bet vispirms, vèlreiz atcerèsimies to, ka glâbøana ir atkarìga no reâla Jèzus Kristus pareizas sapratnes (Jâða ev.3: 36.; 6: 53.; 17: 3.). Kâ tiko mès nonâksim pie øìs patiesâs sapratnes par Viða uzvaru par grèku un nâvi, mès varèsim kristìties viðâ, lai pievienotos Viða glâbøanai.

 

Viens no paøiem spilgtâkajiem radniecìgu attiecìbu noteikøanu starp Dievu un Jèzu mès atrodam 1.Tim. 2: 5. ''Jo ir tikai viens Dievs kâ arì viens starpnieks starp Dievu un cilvèkiem,- cilvèks Jèzus Kristus''. Pârdomas par øiem vârdiem noved mús pie sekojoøa slèdziena: ''

 

- Ir tikai viens Dievs un nav iespèjams, ka Jèzus Kristus bija Dievs; ja Dievs Tèvs un Jèzus ir tas pats Dievs, tad ir divi Dievi. Bet ''mums ir tikai viens Dievs Tèvs'' (1.Kol.8: 6.). ''Dievs Tèvs'' tâpèc ir vienìgais Dievs. Un nav iespèjams, ka bútu atseviøæa bútne, kura saucas ''Dievs Dèls'', tâ kâ to apliecina nepareiza doktrìna par trìsvienìbu; Vecâ Derìba tâpat nosaucJahve par vienìgo Dievu Tèvu. (Piem. Jes.63:16.; 64:8.).

 

- Papildus tam vienìgajam Dievam, ir starpnieks- cilvèks Jèzus Kristus- ''...viens starpnieks un viens Dievs...'' saiklis ''un'' parâda starpìbu starp Kristu un Dievu.

 

- Kristus kâ ''starpnieks'' nozìmè, ka Viðø- saistoøais loceklis, arbitrs. Skaidrs, ka saistoøajam loceklim / arbitram starp grècìgu cilvèku un bezgrècìgu Dievu nevar bút Ptas bezgrècìgais Dievs. Tam ir jâbút bezgrècìgam cilvèkam ar grècìgu cilvècisku dabu. Frâze ''cilvèks Jèzus Kristus'', bez øaubâm noðem no mums jebkâdas øaubas par øâ paskaidrojuma pareizìbu. Neskatoties uz to, ko Pâvils rakstìja par Kristu pèc Viða augøâmceløanâs, viðø nenosauca Viðu par ''Dievu Jèzu Kristu''.

 

- Vecajâ Derìbâ daudzas reizes ir mums atgâdinâts, ka ''Dievs nav cilvèks'' (4.Moz.23:19.; Osija 11: 9.), un tajâ pat laikâ Kristu nosauc par ''cilvèka dèlu'' vai arì ''cilvèks Jèzus Kristus''. Viðø bija ''Visaugstâkâ Dèls'' ( Lúk.ev. 1:32.). Nosaukt Dievu par ''Visaugstâko'' nozìmè sacìt, ka tikai Viðam vienam ir pati maksimâlâ augstìba. Nosaukt Jèzu par ''Vsaugstâ Dèlu'' nozìmè sacìt, ka Viðø nevar bút personìgi Pats Dievs. Vârdu lietoøana par Tèvu un Dèlu, kad iet runa par Dievu un Jèzu, liecina par to, ka øie vârdi nenozìmèvienu un to paøu. Kaut arì dèlam var bút noteikta lìdzìba ar savu tèvu, bet tomèr viðø nevar bút vienlaicìgi arì paøa tèvs un bút ar to vienâ vecumâ.

 

Øajâ sakarâ, ir rinda acìmredzamu atøæirìbu starp Dievu un Jèzu, kuras pârliecinoøi parâda, ka Jèzus nebija Dievs:

 

DIEVS  JÈZUS 

 

''Dievs nevar tikt kârdinâts'' ( Jèk. 1:13.) 'Kristus lìdzìgi mums tika kârdinâts visâs lietâs'' ( Ebr. 4:15.).

Dievs nevar nomirt - Viðø ir nemirstìgs

pèc savas dabas. ( Ps. 90: 2.; 1.Tim. 6:16.) Kristus bija miris trìs dienas ( Mat.ev. 12: 40.; 16: 21.).

Cilvèki nevar redzèt Dievu ( 1.Tim. 6:16.; Cilvèki redzèja Jèzu un

2.Moz. 33: 20.) aptaustìja viðu ar rokâm. ( 1.Jâða 1:1.).

 

 

Kad mès esam pakîauti kârdinâjumam, mès stâvam izvèles priekøâ izdarìt grèku vai paklausìt Dievam. Bieýi mès izvèlamies pirmo un nepaklausam Dievam. Kristus priekøâ tâpat bija izvèle, bet Viðø vienmèr izvèlèjâs paklausìbu. Tâdâ veidâ Viðam bija iespèja grèkot, bet patiesìbâ Viðø to nekad nedarìja. Nevar domât, ka Dievam ir jebkâda iespèja izdarìt grèku. Mès redzèjâm, ka Kristus bija no Dâvida cilts ( 2.Sam. 7: 12.- 16.). 14 pants runâ par iespèju Kristum izdarìt grèku: ''Ja viðø sagrèkos, es sodìøu viðu''.