Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  9. 4: Jèzus Kâ Músu Pârstâvis 

 
Bībeles Pamati

9. 4: Jèzus Kâ Músu Pârstâvis

 

Kâ jau augstâk minèjâm, dzìvnieku upuru pieneøana nevarèja ar sevi pârstâvèt grècìgus cilvèkus, kuri mazgâ savus grèkus. Bet Jèzus pârstâvèja mús, esot visâdâ ziðâ ''lìdzìgs brâîiem'' (Ebr.2:17) ''Viðø izbaudìja nâvi par visiem'' (Ebr.2:9). Kad mès izdarâm grèku, piemèram, kad mès dusmojamies, Dievs var salìdzinât mús ar Kristu, cilvèku lìdzìgu mums, kurø bija pakîauts kârdinâjumam izdarìt grèku, piemèram, sadusmoties, bet kurø pârvarèja jebkâdu kârdinâjumu. Tâdèî, Dievs var piedot mums músu grèku - dusmas, jo mès atrodamies Kristú zem Viða taisnìbas apsega. Kristus esot par músu pârstâvi, tâdâ veidâ, kalpo par lìdzekli, ar kura palìdzìbu Dievs var parâdìt mums Savu ýèlastìbu, pie tam turoties pie Savas paøa taisnìbas principiem.

Ja Kristus bútu Dievs, bet ne cilvèks, Viðø nebútu músu pârstâvis. Tas ir vèl viens piemèrs, kurø parâda, ka viena nepatiesa ideja ved pie citas nepatiesas idejas. Tâ, teologi ir izstrâdâjuøi daudzas sareýgìtas teorijas, lai paskaidrotu Kristus nâvi. Populâra kristietìbas atkritèju teorija ir øâda: ''cilvèka grèki viðu dara par parâdnieku Dieva priekøâ un viðø pats tos nevarèja atpirkt. Tad Kristus atmaksâja katra grècinieka parâdu ar Savâm uz krusta izlietajâm asinìm''. Daudzi evanåèlija sludinâtâji izskaidro to tâ: ''mès visi bijâm it kâ nolikti pie sienas par mèræi, lai velns mús noøautu. Bet tad iejaucâs Jèzus, velns noøâva Viðu músu vietâ un tagad mès esam brìvi''.

Tâdâm mâkslìgi izstrâdâtâm teorijâm nav kaut jebkâda bìbeliska pamata. Skaidri redzamas pretrunìbas, jo ja Kristus nomira músu vietâ, tad mès nenomirtu. Bet tâ kâ mums ir cilvècìga daba, tad mums vienalga jâmirst; glâbøana no grèka un nâves, galèjâ rezultâtâ, atklâsies tiesas dienâ, kad mums pasludinâs nemirstìbu. Mès nesaðèmâm to, kad Kristus nomira. Kristus nâve drìzâk iznìcinâja velnu (Ebr.2:14), nekâ velns nogalinâja Viðu.

Ja Kristus parâdu bútu atmaksâjis ar Savâm asinìm, tad mès varètu gaidìt músu glâbøanu kâ pienâkoøos daîu. Bet glâbøana - tâ ir dâvana, pierakstâma mums caur ýèlastìbu un Dieva piedoøanu, un tâ zaudè jebkâdu jègu, ja mès Kristus upuri uzlúkojam kâ parâda atmaksu. Iznâk tâ, ka sadusmotais Dievs nomierinâjâs, kâ tulìt ieraudzìja fiziskâs Kristus asinis. Bet músu grèknoýèlas laikâ Dievs redz Savu Dèlu, kurø uzstâjas par músu pârstâvi; un mès savukârt, tiecamies drìzâk lìdzinâties visâ Viðam, bet ne vienkârøi savienoties ar Kristus asinìm, kâ ar talismanu. Daudzas ''kristìgas'' himnas un dziesmas satur sevì neiedomâjami daudz melìgu priekøtatu øajâ ziðâ. Pati melìgâkâ doktrìna iespieýas cilvèku apziðâ âtrâk ar múzikas palìdzìbu, nekâ ar racionâlu bìbelisku pamâcìbu. Mums vienmèr jâbút nomodâ pret smadzeðu skaloøanu tâdâ veidâ.

 

Diemýèl vienkârøi vârdi: Kristus nomira par mums'' (Rom.5:8) rupji tiek izkropîoti sapraøanai un it kâ nozìmè, ka Kristus nomira músu vietâ. Ir daudz saiknes starp pantiem nodaîâs Rom.5 un 1.Kor.15 (piemèram, pants 12 =1.Kor.15:21; pants 17 = 1.Kor.1:22). Vârdi ''Kristus nomira par mums (Rom.5:8) tiek pielìdzinâti frâzei ''Kristus nomira par músu grèkiem'' (1.Kor.15:3). Pievârds ''par'' ne jau obligâti nozìmè ''vietâ''; Kristus nomira ''par músu grèkiem'', bet ne to ''vietâ''. Sekojoøi, Kristus verèja ''lúgt'' par mums (Ebr.7:25) bet ne músu ''vietâ''. Pievârds ''par'' nenozìmè ''vietâ'' pantos Ebr.10:12 un Gal.1:4.