Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  9. 3: Upura Pieneøana Par Sevi Un Mums 

 
Bībeles Pamati

9. 3: Upura Pieneøana Par Sevi Un Mums

 

Zemâk tiek dots pantu uzskaitìjums, kuri pierâda, ka Kristus upuris bija pienests kâ par Sevi Paøu tâ arì par mums. Øim jautâjumam øeit tiek pievèrsta lielâka uzmanìba, nekâ nepiecieøams, lai apstiprinâtu øo domu, jo es domâju, ka dotajai tèmai ir seviøæi svarìga nozìme, lai pareizi saprastu músu Kunga cilvècìgumu. Nobeidzot øâs grâmatas lasìøanu, Jús, iespèjams, uz kâdu laiku nâkotnè gribèsiet dziîâk izstudèt øo jautâjumu un tad jums noderès tas viss, kas bús pieminèts zemâk. 

 

- Agstajam priesterim priesterim '' pienâkas kâ tautas, tâ arì sevis dèî upurèt par grèkiem... tâpat arì Kristus'' izpildìja øajâ nozìmè augstâ priestera lomu (Ebr.5:3.,5.).Vârds ''parâdâ'' grieæu valodâ parasti nozìmè -bút finansu parâdâ. Attiecìbâ uz músu Kungu tas nozìmèja nopirkt Savu personìgo glâbøanu un tâpat músu glâbøanu. Kristum tas bija jâdara Savas cilvècìbas dèî(Ebr.5:3). Tas nenozìmè, ka Viðam bija kaut kâdi Savi personìgi grèki, par kuru atpirkøanu vajadzètu maksât. Tomèr øo momentu nav pârâk krasi jâizdala. Mès tikâm izpirkti ar Viða upura asinìm. To paøu Viðø darìja arì priekø Sevis. 

 

- Kristum ''nevajaga kâ tiem augstajiem priesteriem ikdienas upurèt vispirms par Saviem, pèc tam par tautas grèkiem. Jo to Viðø ir izdarìjis reizi par visâm reizèm, pats sevi upurèdams''(Ebr.7:27). Nav øaubu, ka Pâvils pasvìtro lìdzìbu starp divèjâdiem upuru pieneøanas veidiem - priesteru upuru pieneøana un Kristus upura pieneøna. Viðø to dara atkal 9:7 (skat.panti 12.,25.). Starpìba bija tajâ, ka Kristus to izdarìja vienreiz, bet augstie priesteri darìja to katru gadu. Ja starpìba bútu tajâ, ka Kristus Sevi pienesa par upuri tikai tautas dèî, tad tas arì bútu pasvìtrots. Bet kâ sacìts, Kristus upuris tika pienests par viða personìgajiem ''grèkiem'', kuri bija atdalìti no tautas grèkiem.

 

- Viða ''grèki'' nebija músu grèki. Zinot, ka Jèzum bija nevainojams, bezgrècìgs raksturs, vârds ''grèki'' øeit piedâvâ vèl vienu veidu kâ aprakstìt cilvèka grècìgâs dabas bútìbu. Pèc mentonìmijas, par iemeslu [grècìgai dabai] tiek runâts kâ par sekâm. Vèlreiz jâpasvìtro, ka músu Kungs bija nevainojams un nevar tikt apsúdzèts grèkâ. 

 

- Dievs ''kas no miroðiem paaugstinâjis músu Kungu Jèzu, lielo avju ganu, múýìgâs derìbas asiðu dèî'' (Ebr.13:20).

 

- Pravieøa Cakarijas grâmatâ (9:9) teikts: ''tavs æèniðø (Jèzus) nâk pie tevis; taisnìgs un tavs palìgs''. Angîu Bìbeles tulkojumâ norâdìts uz citiem iespèjamiem tulkojuma variantiem: vârdu ''tavs palìgs'' vietâ lietoti vârdi ''sevi glâjoøais'', bet Bìbeles AV izdevumâ - tas kuram pieder glâbøana''. Øie daýâdie tulkojumi dod iemeslu pieðemt, ka glâbjot Sevi, músu Kungs atnesa glâbøanu mums. Caur upura pieneøanu uz krusta Kristus izpirka Savu Paøa bútìbu tâdâ veidâ, ka Viðø varèja sasniegt músu glâbøanu. Nevietâ ir domât par Viða nâvi ârpus koteksta par mèræi - glâbt mús.

 

- Vajag domât, ka visâs atsauksmès uz izlietajâm asinìm caur dzìvnieku upuru pieneøanu, izpildìtâm pèc Likuma, ir attiecinâmas kaut kâdâ veidâ uz Kristus upuri. Altâris, Kristus simbols, vienu reizi gadâ tika attìrìts ar asinìm ( 2.Moz.30:10), ar to paøu parâdot, ka Kristus øæìstìs Sevi Paøu ar Savâm personìgajâm asinìm. Un patisìbâ, viss altâris, pârstâvoøs ar sevi Kristu, bija vajadzìgs nomazgât ar asinìm (Ebr.9:23). Fiziskâs altâra mèbeles nedarìja nekâdu grèku, kaut arìviðâm vajadzèja øæìstìøanu savas tuvìbas ar grèku dèî. Tâpat arì bija ar músu Kungu. Kâ augstajam priesterim paøam vajadzèja pirms Savas kalpoøanas sâkuma apslacìties ar asinìm, tâ arì Kristum vajadzèja pirms Savas kalpoøanas sâkuma par mums uz Debesìm pienest Sevi par upuri (3.Moz.8:23). 

Tas, ka Jèzus Sevi izpirka, nenozìmè, ka Viðø pats personìgi bija grècìgs. Personìgâ grèku upura pieneøana ne vienmèr nozìmè, ka upurètâjs bija grècinieks.