Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  9. 6: Sestdiena 

 
Bībeles Pamati

9. 6: Sestdiena

 

Viena no paøâm izplatìtâkajâm saiknèm starp tagadèjo ''kristietìbas'' praktiku un Mozus Likumu parâdâs idejâ par sestdienas ievèroøanu. Daýas grupas pieprasa, lai mès ievèrotu ebreju sestdienu tieøi tâpat kâ tas bija nolikts Likumâ. Daudzi citi uzskata, ka kristieøiem vajag vienu noteiktu dienu nedèîâ dievkalpojumiem, un bieýi viði nozìmè øim mèræim svètdienu. Pirmais,kas ir jânoskaidro, ir sekojoøais: sestdiena bija pèdèjâ nedèîas diena, kad Dievs atpútâs pèc seøâm radìøanas dienâm (2.Mozus 20:10.,11.). Svètdiena bija pirmâ nedèîas diena, un bútu nekorekti ievèrot øo dien kâ sestdienu. Sestdiena bija par zìmi starp Mani [Dievu] un viðiem [izraèlieøiem], lai zinâtu, ka Es Kungs ''kurø viðus øæìsta'' (Eceæ. 20:12.). Kâ tâda, pati par sevi viða nekad nebija nozìmèta priekø neebrejiem. 

Mès zinâm, ka caur Kristus nâvi krustâ Mozus Likums izbeidza savu eksistenci, tâ ka tagad nav nepiecieøamìba ievèrot sestdienu, vai patiesìbâ jebkurus svètkus, piemèram Kristus dzimøanas dienu (Kol.2:14.-17.). Pâvils vèrøoties pie agrìnajiem kristieøiem, kuri no jauna saâka ievèrot Mozus Likumu, ieskaitot sestdienu, sacìja sekojoøo: ''Bet tagad, kad jús Dievu esat atzinuøi, jeb labâk sakot: kad Dievs jús ir atzinis, kâ tad jús atkal atgrieýaties pie nespècìgajâm un nabadzìgajâm pirmbútnèm un tâm atkal no jauna gribat kalpot? Jús cienìjat dienas (t.i. sestdienu), mèneøus gadus un laikus (t.i. ebreju svètkus). Es bìstos, ka tikai nebútu velti pie jums strâdâjis (Gal.4: 9.-11.). Øis nopietnais atgâdinâjums ir tiem, kuri cenøas ievèrot sestdienu kâ lìdzekli lai iegútu glâbøanu. Skaidrs,ka øìs dienas ievèroøanai nav nekas kopèjs ar glâbøanu: ''Daýs ievèro vienu dienu vairâk par otru (tas ir garìgâ nozìmè), daýs turpretim visas dienas tur vienâdas: ikviens lai pilnìgi turas savâ pârliecìbâ! Tas, kas kâdu dienu seviøæi ievèro, to ievèro tam Kungam par godu''. 

 

Kîúst skaidrs, kâdèî mès nesastopam aprakstu par to, kâ ticìgie atzìmèja sestdienu. Patiesìbâ, ir vârdi, kuri runâ ka viði satikâs ''pirmajâ nedèîas dienâ'', tas ir, svètdienâ. ''Pirmajâ nedèîas dienâ, kad mès bijâm sanâkuøi maizi lauzt...''(Ap.d. 20:7.). Tâ bija plaøi izplatìta tradìcija un Pâvils ieteica ticìgajiem Korintâ noturèt sanâksmes priekø svètajiem ''pirmajâ nedèîas dienâ'' (1.Kor.16:2.), tas ir, savas parastâs sapulces øajâ dienâ. Visi ticìgie tiek aprakstìti kâ priesteri (1.Pèt.2:9.), kuri neievèroja sestdienu. 

Ja mums vajag ievèrot sestdienu, tad tas mums jâdara pienâcìgâ veidâ. Agrâk mès parâdìjâm, ka ir slikti izpildìt Mozus Likumu tikai daîèji, tâ kâ tas noved pie músu nosodìjuma (Gal.3:10.). Glâbøana tiek sasniegta âtrâk caur Kristus Likumu, nekâ caur Mozus Likumu. Izraèlieøiem nebija atîauts darìt jebkâdu darbu sestdienâ. ''Ikviens, kurø tajâ dienâ darìs (kâdu) darbu, tiks nodots nâvei''. Viðiem tâpat bija nolikts: ''Neaizdedziniet uguni visos savos mâjokîos sestdienâ'', un tâdèî viðiem tika aizliegts gatavot èdienu tajâ dienâ (2.Mozus 35: 2.,3.;16: 23.). Cilvèks, kurø lasa malku sestdienâ, acìmredzami prikø tam, lai kurinâtu uguni, tika nosodìts par to ar nâvi (4.Mozus 15:32.-36.).

 

Tajâs konferencès, kurâs sludina sestdienas ievèroøanu, øajâ sakarâ tâpat vajadzètu arì nosodìt savus biedrus ar nâvi par tâs neievèroøanu.Øajâ dienâ nedrìkst gatavot èdienu vai lietot uguni jebkurâ veidâ, piemèram, vadìt automaøìnu, lietot apsildìøanas ierìces u.t.t.. Ortodoksâlie ebreji parâda piemèru tâdâ veidâ: viði paliek telpas iekøienè visu dienu, izðemot vienìgi reliåisku pasâkumu noturèøanu, un personìgi nepiedalâs barìbas gatavoøanâ, transporta lìdzekîu vadìøanâ u.c.. Lielâkâ daîa to ''kristieøu'', kuri cenøas ievèrot sestdienu, tâlu atpaliek øajâ lietâ.

 

Bieýi apgalvo, ka sestdienas ievèroøana bija viena no Mozus dotajiem desmit bauøîiem un kaut pârèjâ Mozus Likuma daîa pârstâja darboties, paliek pienâkums ievèrot visus desmit bauøîus. Septìtâs dienas adventisti dara atdalìøanu starp ''morâlo likumu desmit bauøîiem'' un tâ saucamajiem ''rituâla likumiem'', kuri tika Kristus atcelti. Bet par tâdu atdalìøanu netiek runâts Evanåèlijâ. Mès jau sacìjâm, ka Vecâ Derìba attiecâs pret Mozus Likumu, kurø tika nomainìts pie kruta ar Jauno Derìbu. Var parâdìt, ka desmit bauøîi, ieskaitot arì bausli par sestdienu, bija Kristus atcelti:

 

- Dievs ''jums (izraèlieøiem) pasludinâja Savu derìbu, ko Viðø jums [izraèlieøiem] pavèlèja turèt, desmit bauøîus, ko Viðø ierakstìja divâs akmens plâsnès'' (5.Moz.4:13.). Atkal jâatzìmè, ka øì derìba, balstìta uz desmit bauøîiem tika noslègta starp Dievu un Izraèlu, bet ne ar tagadèjiem neebrejiem. 

 

- Mozus uzkâpa Horeba kalnâ, lai saðemtu akmens plâksnes, uz kurâm Dievs uzrakstìja desmit bauøîus. Mozus vèlâk tâ arì sacìja par to:'' Tas Kungs, músu Dievs, ir ar mums noslèdzis derìbu Horeba kalnâ'' (5.Moz.5: 2.), tas ir, caur øiem desmit bauøîiem.

 

- Un ''viðø'' [Mozus] uzrakstèja uz akmens plâksnèm derìbas vârdus (2.Moz.34: 28.). Øì pati derìba iekîâva sevì sìkumus, tâ saucamo ''rituâlu likumu'' (2.Moz.34: 27.). Ja mès runâsim par nepiecieøamìbu izpildìt derìbu desmit bauøîos, tad mums tâpat bús jârunâ par visu norâdìjumu izpildìøanu, izklâstìtos visâ Likumâ, bet tos, bez øaubâm izpildìt nav iespèjams.

 

- Ebrejiem 9:4 tiek runâts par ''derìbas plâksnèm''. Desmit bauøîi tika uzrakstìti uz akmens plâksnèm, kuras iekîâva sevì ''Veco Derìbu''.

 

- Kristus pie krusta atcèla ''pret mums vèrsto rakstu ar visâm viða prasìbâm'' (1.Kol.2:14.). Tas attiecas uz Dieva rakstìtiem desmit bauøîiem uz plâksnèm. Tâpat Pâvils, runâjot par Likumu, kurø ir kîuvis nedzìvs, bet tâ burti novecojuøi, acìmredzot runâja par desmit bauøîu burtiem, rakstìtiem uz plâksnèm.

 

- Viens no desmit bauøîiem nosaucas par ''Likumu'' Rom.7:8 ''Bet grèks, øì bauøîa ierosinâts modinâja manì visâdas iekâres. Jo bez bauslìbas grèks ir nedzìvs''. Ieprikøèjie panti Rom.7: 1.-7. parâda, ka Likums tika atcelts ar Kristus nâvi: ''Likums'', tâdèî iekîâva sevì desmit bauøîus.

 

- Pèc tâ visa kîúst skaidrs, ka Vecâ Derìba un ''Likums'' iekîâva sevì desmit bauøîus. Tie visi tika anulèti ar Jauno Derìbu. Tomèr deviði no desmit bauøîiem bija atjaunoti Jaunajâ Derìbâ. To nummurus 3.,5.,6.,7.,8., un 9. var atrast tikai vienâ 1.Tim., bet nummuri 1.,2., un 10. - 1.Kor.5.. Bet ceturtais bauslis par sestdienu Jaunajâ derìbâ nekur netiek atkârtots, kâ obligâts priekø mums. Zemâk tiek dots pantu uzskaitüjums Jaunajâ derìbâ, kuri apliecina deviðu

bauøîu atjaunoøanu:

 

1. - Ef. 4:6.; 1.Jâða 5: 21.; Mat.ev. 4: 10.

2. - 1.Kor.10: 14.; Rom.1: 25.

3. - Jèkaba 5: 12.; Mat.ev. 5: 34.,35.

5. - Ef. 6: 1.,2.; Kol. 3: 20.

6. - 1.Jâða 3: 15.; Mat.ev.5: 21.

7. - Ebr. 13: 4.; Mat.ev. 5: 27., 28.

8. - Rom. 2: 21.; Ef. 4: 28.

9. - Kol. 3: 9.; Ef. 4: 25.; 2.Tim. 3: 3.

10. - Ef. 5: 3.; Kol. 3: 5.