Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  Atkâpe 28 : Krustâ Piesiøana 

 
Bībeles Pamati


Atkâpe 28 : Krustâ Piesiøana 

 

Kristietìbâ plaøi izplatìta ir ticìba, ka Jèzus nomira pie krusta. Bet vârds ''stauros'', kurø parasti tika pârtulkots kâ ''krusts'', angîu Bìbelès faktiski tas nozìmè stabs vai miets. Patiesìbâ, krustâ piesiøanas simbolam, iespèjams ir pagâniska izcelsme. Visticamâk, Kristus nomira ar paceltâm rokâm virs galvas, bet ne ar izplestâm rokâm, krusta formâ. Paceltas rokas - tas ir simbols Dieva bauøîu apstiprinâjumam.(Jesajas 20: 5., 6., 15.; 36: 7.; 47:14.), tâpat kâ arì patiesâ lúgøana (Jer. Raudu dz. 2:19; 1.Tim. 2: 8.; 2.Laiku 6: 12., 13.; Ps. 28: 2.), kuru Kristus izteica pie krusta (Ef. 5:7.). Iepriekø Viðø runâja, ka tâ kâ bronzas àúska tika pakârta uz staba, kad Izraèlieøi bija tuksnesì, tâ arì viðu publiski pacels, kad Viðø mirs; tâdâ veidâ; Viðø salìdzina krustu ar stabu (Jâða 3: 14.).

 

Romas katoîu baznìca piedèvèjusi lielu mistisku nozìmi krutam. Tomèr, tam nav nekâda bìbeliska pamata. Tas noticis tâdèî, ka krusts kîuva par talismanu, fizisku simbolu Dieva atraøanâs uz mums. Cilvèki sâka domât, ka nèsâjot krustiðu vai regulâri pârmetot krusta zìmi, Dievs bús ar viðiem. Bet tie ir tikai simboli; patiesais krusta spèks ir músu savienoøanâs ar Kristus nâvi drìzâk ar ticìbu un kristìbu, nekâ no fiziski izveidotas krusta zìmes. Protams, ka vieglâk ir darìt pèdèjo, nekâ ievèrot pirmo.