Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  Atkâpe 17: Burøana (Vâdoøana) 

 
Bībeles Pamati


Atkâpe 17: Burøana (Vâdoøana)

Øì nodaîa rakstìta tiem lasìtâjiem un studentiem, kas dzìvo Âfrikâ u.c. pasaules daîâs, kur burøanâs ir pieðemta ikdienas dzìves norma. Visi patiesie Bìbeles studenti atzìs, ka vèrøanâs pie vârdotâjiem nav savienojama ar patiesbas saglabâøanu. Es saprotu, ka vârdotâju palìdzìba ir lètâka un viði bieýi vien ir vieglâk pieejami nekâ mediæi- ârsti. Panâkumi slimìbu ârstèøanâ padara viðus pievilcìgus vietèjo iedzìvotâju vidú. Mès izskatìsim øo problèmu no loåiska, bìbeliska izpratnes viedokîa. Tas ir vienìgais veids, kurâ jús varat atrast sevì spèku, lai pârvarètu kârdinâjumu meklèt palìdzìbu pie øiem cilvèkiem.

BURVJU (VÂRDOTÂJU) TENDENCE UZ BURØANU.

Vispirms nepiecieøams paanalizèt øo noslieci uz burvjiem. Varam bút pârliecinâti, ka viðu panâkumi ir lielâ mèrâ pârspìlèti. Ârstèøana nekad nenotiek atklâti. Ja patiesìbâ ârstèøana bútu sekmìga, tad viði strâdâtu slimnìcâs un bútu zinâmi visâ pasaulè. Nekad nav zinâms to slimnieku reâlais stâvoklis, kuri pakîâvuøies viðu ârstèøanai, vai patiesi sirgstoøajam kîuvis labâk vai nè. Tiem, kuri krituøi kârdinâøanâ un griezuøies pèc palìdzìbas pie burvja jâuzdod sev jautâjumu: vai ir saðemts noteikts pierâdìjums burvja spèkam t.i. vai pieredzèts (ne tikai dzirdèts no cita), ka kâds cilvèks ar amputètu roku caur burvestìbu to bútu atguvis. Øâds pierâdìjums nepiecieøams, lai pârliecinâtos par burvju patiesìgumu 5.Mozus 13:1-3 øai sakarâ teikts îoti noteikti: izraèlieøiem mâcìja, ka tad, ja pat pravietis vai gaiøreåis parâdìs zìmes vai brìnumus, cilvèkam nav jâtic lìdz brìdim, kamèr viðø Dieva vârdam atbilstoøi neapstiprina savu uzticìbu patiesajai mâcìbai: Saprotams, ka ârstèjoøie vârdotâji netic patiesìbai kâ tas parâdìts Bìbelè, tâpèc nav jâpadodas kârdinâjumam uzticèties viðiem un domât, ka tiem piemìt reâls spèks, jo viss spèks nâk no Dieva (Rom.13:1; 1.Kor.8:4-6). Tâlâk- kâdas slimìbas tad viði izârstè? Ir atzìts, ka cilvèks izmanto tikai tikai 1% savu smadzeðu spèju. Pârèjâ daîa atrodas ârpus músu iespèjâm (bez øaubâm Dieva Valstìbâ cilvèku spèjas bús pilnìgas). Mès pat neaptveram, ka músu smadzenes var gandrìz vai fiziski ietekmèt músu æermeni. Ir zinâms, ka psihologi ârstè asins saslimøanas intensìvi iedveøot pacientam, ka asins sastâvs un cirkulâcija ir normâla. Ârsti pieîauj, ka atseviøæos gadìjumos iespèjams tâdas metodes izârstèøanâ, kas nav ortodoksâlajâ medicìnâ.

Stresa ietekme uz músu smadzenèm var radìt kuðåa àúlu un galvassâpes. Nomierinoties, izpildot noteiktus vingrinâjumus ir iespèjams øìs sâpes noðemt.

Burvji (vârdotâji) domâjams, panâk tâdu slimìbu izârstèøanu, kuras kontrolè músu apziða. Tâ kâ mès pilnìbâ nesaprotam kâ darbojas músu smadzenes, tad mums liekas, ka burvji to saprot. Tomèr tas tâ nav, jo tikai iedarbojoties uz cilvèku apziðu, viði spèj panâkt kâdus rezultâtus ârstèøanâ.

SPÈKA AVOTS

Tomèr viss spèks nâk no Dieva. Viss labais un viss sliktais, tai skaitâ slimìbas, nâk no Viða, bet ne no burvjiem. Par to daudz sacts Svètajos Rakstos: Jes.45:5-7; Mich.1:12; Am.3:6; 2.Moz.4:11; 5.Moz.5:18. Visas øìs vietas uzmanìgi jâlasa. Slimìbu gadìjumâ mums jâgrieýas ar lúgøanu pie Viða, vienlaicìgi lietojot zâles, ko parakstìjis ârsts. Ja tomèr mès grieýamies pie vârdotâja, tad mums jâzin, ka øie cilvèki paøi apgalvo, ka darbojas ar ¿tumøiem spèkiem¿ it kâ palìdzèdami. Bet mès zinâm, ka patiesìbâ øâdi spèki neeksistè. Vèrsties pie búrèjiem, nozìmè neticèt Dieva visvarenìbai un, ka Viðø ir tas, kurø súta mums slimìbas; tas nozìmè, ka domât, ka darbojas kâdi citi spèki, ko pârvalda vârotâji kâ viði paøi to apgalvo.

Dievs ir îoti sarúgtinâts, ka cilvèki tâ domâ, jo Viðø zina, ko Viðø ir sútìjis un, ka Viðø ir visspècìgs. Izraèlieøi ticèja Dievam, bet viði ticèja arì citu spèku eksistencei, kas ietekmè viðu dzìvi un pielúdza elkus, ko paøi bija radìjuøi. Tas tik îoti nokaitinâja Dievu, ka Viðø izdzina tos no tautas vidus (5.Moz.32:16-24). Daîèju ticìbu Dievs neatzìst. tâdèî runât par patiesu Izraèla Dievu un tai pat laikâ atzìt citu spèku eksistenci, pieîaujot, vârdotâjiem iedarboties uzøiem spèkiem, lai tie mús atstâtu, t.i. pielìdzinâties izraèlieøiem viðu pagâtnè. Ilgâ un skumjâ elkdievìbas vèstnese par izraèlieøiem ir ¿uzrakstìta músu pamâcìbai¿. Mums nav jâpakîaujas nekâdai saskarei ar tiem, kuri tic øâdiem spèkiem. ¿Kas ir gaismai kopèjs ar tumsu? Kas kopèjs ir Dieva namam ar elkiem? jo jús esat dzìvâ Dieva nams... Tâpèc aieita no viðu vidus un noøæirieties no tiem, saka tas Kungs... Tad es búøu jums par tèvu, un jús búsit man par dèliem un meitâm¿ (2.Kor.6:14-18). Ja mès patiesi atzìstam par maldìgiem ticèjumus velniem un púlamies atdalìties no tiem, tad iegústam apstiprinâjumu tam, ka patiesìbâ esam Paøa Dieva bèrni. Kad bèrns slimo, vecâki instinktìvi rúpèjas par viðu un vai ir grúti apvienot músu ticìbu ar to, ka músu Debesu Tèvs gâdâs par mums, vèl nesalìdzinâmi lielâkâ mèrâ?

Tas ir fakts, ka búrèjiem ir ietekme tikai uz tiem, kuri viðiem tic. Lìdzìgi cilvèks, kurø zaudèjis savu mìîoto, var griezties pie medija (starpnieka starp ¿gariem¿ un cilvèkiem) vai pie vârdotâjiem un lúgt tikøanos ar miruøo. Medijs palúgs aizvèrt acis un îoti tieø iedomâties vajadzìgâ cilvèka seju. Klients var koncentrèties uz fotogrâfiju ko labi atceras. Medijs tad îoti tieøi lasìs klienta domas un, nedaudz pârspìlèjot, stâstìs par øo cilvèku reâlâ nozìmè. Klients pèc tam pârliecinâs, ka medijs tieøâm redzèjis miruøo kâ dzìvu. Pievèrsiet uzmanìbu, ka nekad nav cieøa apstiprinâjuma, ka øis cilvèks ir dzìvs. Ja klients atsakâs ticèt vai pakîauties medijam, nekâda rezultâta nebús.

¿Burvji¿, kuri parasti izskaidroja faraonam un Nebukadnècaram viðu sapðu nozìmi, nevarètu palikt savâs vietâs, ja negútu panâkumus. Nav øaubu, ka viði izmantoja domu nolasìøanas tehniku. Bet, ja Dievs iejaucâs tâ cilvèka dzìvè, ar kuriem burvji nodarbojâs, tad viði zaudèja savu spèku un spèju tulkot sapðus. Tas pats notika ar Bileâmu, kurø arì zinâmâ pakâpè bija burvis. Moâbas valdnieks Balaks ticèja Bileâma spèjâm nolâdèt cilvèkus. Viðø deva daudz naudas atalgojuma par kalpoøanu, teikdams, ka no pieredzes zina, ka ¿tas, ko tu nolâdi, tas ir nolâdèts¿ (4.Moz.22:6). Bet Bileâms konstatèja, ka ir zaudèjis savu ierasto spèju nolâdèt tai brìdì, kad saskârâs ar izraèlieøiem. Saprotams, ka tâdiem cilvèkiem vairs nav spèka, kad viði tiekas ar tiem, kuri tic patiesajam Dievam, neskatoties uz visiem iepriekøèjiem panâkumiem saskarsmè ar citiem cilvèkiem.


BÌBELE PAR LÂSTIEM (VÂRDOØANU).

Praktiska nozìme parâdâs tad, ja mès krìtam kârdinâjumâ apmeklèt burvi (vârdotâju), tad mums ir pilnìbâ viðam jânotic. Nav nozìmes iet pie tâdiem cilvèkiem, ja ceram iegút tikai savas veselìbas uzlaboøanos (droøi vien viði paøi øâdam uzskatam piekritìs). Bet pilnìbâ ticèt vârdotâjam un tiem spèkiem, kurus viði darbina, nozìmè, ka mès neticam vivarenajam, patiesajam Dievam. Ja mès ticam tam, kas iepriekø rakstìts par faraonu, Bileâmu un Nebukadnècaru, tad nespèjam atnâkt pie burvjiem ar tâdu ticìbu, kâda nepiecieøama palìdzìbas asðemøanai. Tâlâkie piemèri parâda, ka lâstiem nav varas pâr Dieva izredzètiem cilvèkiem, kâdi esam mès pèc aicinâjuma un kristìbas.

Burvìbu Pâvils nosaucis par ¿miesas darbu¿ un pieskaita to pie maldu mâcìbas, netiklìbas un izlaidìbas (Gal.5:19-21). Viðø saka: ¿... kâ jau esmu senâk sacìjis: tie, kas tâdas lietas dara, nemantos Dieva valstìbu¿. Tâda bija Pâvila uzrunas emocionâlâ daîa. Mozus likumâ tâpat sacìts, ka burvis, kas lieto riebøanu (cits nosaukums vârdoønai) un tie, kuri savus bèrnus ved caur uguni, bija neatliekami jâsoda ar nâvi (5.Moz.18:10,11; 2.Moz.22:18). Tie, kuri savus bèrnus veda ugunì, nebija ìsti burvji. To sacìja vârdotâji un vadoøie elku pielúdzèji, ka aizsardzìbai pret îaunajiem spèkiem bèrni bija jâved caur uguni. Redzam, ka burvji un tie, kuri pie viðiem griezâs pèc palìdzìbas, bija sodâmi ar nâvi. Atbilstoøi Jaunajai Derìbai, sods par øâdiem pârkâpumiem bús izdzìvoøana no Dieva valstìbas. Dievs negrib, lai mès meklètu palìdzìbu pie vârdotâjiem savas konkrètâs situâcijas uzlaboøanai. Músu dzìvè Kristú katra lèmuma pieðemøanai, liek mums uzdot paøiem sev svarìgu jautâjumu: ¿Vai Dievs patiesi grib, lai es to izdaru? Vai es spètu to izdarìt, ja Jèzus stâvètu man blakus?¿ Tâ kâ Dievs ir skaidri nosodìjis vârdotâjus, es domâju, ka uz øiem jautâjumiem noteikti bútu jâatbild ¿nè¿. Samuèls nosaucis burvestìbu kâ provokâciju Dieva Vârdam (1.Sam.15:23). Patiesi, neiedomâjami ir provocèt Visvareno, kâ to darìja izraèlieøi savâ ticìbâ elkiem un burøanai (5.Moz.32:16-19). Dievs norâda, ka Viðø licis izraèlieøiem padzìt hanaânieøus dèî viðu ticìbas burvestìbâm, bet tâ vietâ viði pievienojâs øai ptaksei (5.Moz.18:9-14). Jaunâ Izraèla dèî, kurø sastâvès no kristìtiem ticìgajiem, mums nav jâdara tas, kas notiek apkârtèjâ sabojâtâ pasaulè; pretèjâ gadìjumâ mès nespèsim iemantot mums apsolìto zemi Valstìbâ. Nav pieðemama pati doma, ka ne mès, bet burvji spès to iemantot. Ja mès ceram, ka burvestìbas ietekme iespaidos mús, tad mès patiesi to izmantojam.

Lai Dievs mús visus svètì músu ceîâ, ko ejam patreiz caur tumøo pagânisko pasauli Viða Valstìbas virzienâ uz gaismu, patiesìbu un godu.

¿... Tâpèc, ka tie nav pieðèmuøi patieso mìlestìbu, kas tos bútu izglâbusi... Dievs tagad súta tiem maldu varu, ka tie sâk ticèt meliem... Bet mums pienâkas Dievam pastâvìgi pateikties par jums, tâ Kunga mìîotie brâîi... Tad nu brâîi, stâviet stipri, turèdami tâs mâcìbas, kuras esat smèluøies no músu runâm... pats músu Kungs Jèzus Kristus un Dievs músu Tèvs, kas mús ir mìlèjis un savâ ýèlastìbâ mums devis múýìgo iepriecu un labu cerìbu, lai iepriecina júsu sirdis un lai dara jús stiprus ikvienâ labâ darbâ un vârdâ¿ (2.Tes.2:10-17).