Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  Atkâpe 18: Kas Notika Èdenè? 

 
Bībeles Pamati


Atkâpe 18: Kas Notika Èdenè?

¿Tad àúska teica sievai: Jús nemirsit vis, bet Dievs zina, ka tanì dienâ, kad jús no tiem èdìsiet, júsu acis atvèrsies un búsiet kâ Dievs, zinâdami, kas labs un kas îauns¿ (1.Moz.3:4-5).

Izplatìts uzskats: Kîúdaini tiek pieðemts, ka àúskas vietâ øeit tiek domâts grècìgs Eðåelis ¿sâtans¿. Padzìts no debesìm viðø pakîâva Ievu kârdinâjumam izdarìt grèku.

Músu komentârs:

1. Citâtâ ir runa par ¿àúsku¿. Vârdi ¿sâtans¿ un ¿velns¿ nav sastopami visâ 1.Mozus grâmatâ.

2. Àúska nekur nav pieminèta kâ Eðåelis.

3. Tâpèc nav brìnums, ka 1.Moz. grâmata nerunâ par kâdu, kas izdzìts no elles.

4. Grèks atnes nâvi (Rom.6:23). Eðåeîi nemirst (Lúk.20:35-36), tâdèî viði nevar grèkot. Taisnìgo atalgojums bús tâds, ka viði kîús kâ Eðåeîi un nemirs (Lúk.20:35-36). Ja Eðåeîi spètu grèkot, tad arì taisnìgie to spètu un sekojoøi- nomirtu, tas nozìmètu patiesìbâ viðu nespèju iegút múýìgo dzìvi.

5. Darbojoøâs personas øeit: Dievs, Âdams, Ieva un àúska. Neviens vairâk nav pieminèts. Nav nekâdas norâdes uz to, it kâ kâds bútu iemâjojis àúskâ un piespiedis izdarìt to, ko viða izdarìja. Pâvils teica: ¿... àúska... ar savu viltìbu piekrâpa Ievu¿ (2.Kor.11:3).
¿Un Dievs tas Kungs sacìja àúskai: Tâdèî, ka tu to esi darìjusi... ¿(1.Moz.3:14). Ja ¿sâtans¿ bútu darbojies caur àúsku, tad kâdèî tas netiek pieminèts un kâdèî viðø netiek sodìts?

6. Âdams savâ grèkâ vainoja Ievu: ¿... tâ man deva no tâ koka¿ (1.Moz.3:12). Ieva vainoja àúsku: ¿àúska mani pievìla, un es èdu¿ (1.Moz.3:13). Àúska nevainoja velnu; viða netaisnojâs.

7. Ja zinâm, ka àúskas tagad nespèj runât, un apøaubâm to, kas par àúsku teikts Èdenè, tad jâatceras, ka:

a) èzeîmâtei tika likts runât uz cilvèku (Bileâmu): ¿... bez valodas lops, sâkdams runât cilvèka valodâ, aizkavèja pravieøa neprâtìgo nodomu¿ (2.Pèt.2:16).

b) ¿Bet àúska bija visviltìgâkâ no visiem lauku zvèriem, ko Dievs tas Kungs bija radìjis¿ (1.Moz.3:1). Lâsts, kâ redzams, atðèma àúskai spèju runât, kas tai piemita Âdama un Ievas laikâ.

8. Kad Dievs radìja àúsku (1.Moz.3:1), cita bútne jeb ¿sâtans¿ neiemâjoja àúskâ. Ja to mès apøaubâm, tad pieîaujam iespèju viena cilvèka iemiesoøanos otrâ, lai pârvaldìtu (vadìtu) viðu. Bet øì doma ir pagâniska, ne Bìbeliska. Ja sakâm, ka Dievs nebútu radìjis àúsku dèî tâda liela grèka, kuru tâ izdarìja attiecìbâ uz Âdamu un Ievu, tad jâatceras, ka grèks ienâca pasaulè caur cilvèku (Rom.5:12), tâpèc àúska bija normâla un sacìja to, ko redzèja un kâ tâda nebija atbildìga Dieva priekøâ un, sekojoøi, àúska grèku neizdarìja.

Daýi civèki izsaka pieðèmumu, ka 1.Moz.gr. 3.nod. panti attiecas uz Serafimu. Tomèr senebreju valodâ vârdam, kas tulkots tur kâ ¿àúska¿ nav nekâda sakara ar ¿Serafimu¿, pèdèjam pamatnozìme ir ¿ugunìgais¿, un 4.Moz.21:8 tas tiek tulkots kâ ¿vara àúska¿, bet tas nav jâtulko kâ ¿àúska¿ 1.Moz.gr. 3.nod. varøs simbolizè grèku (Soå.16:21; 2.Sam.3:34; 1.Æèn.25:7; 1.Laiku 33:11; 36:6). Tâdâ veidâ vârds ¿àúska¿ var asocièties ar grèka ideju, bet ne ar grècìgu Eðåeli.


MÚSU SKAIDROJUMI ØAI NODAÎAI:

1. Mès uzskatâm, ka nav pamata apøaubìt to, kas sacìts par pasaules radìøanu un cilvèka grèkâ kiøanu 1.Mozus grâmatas sâkuma nodaîâs. ¿Àúska¿ bija burtiskâ nozìmè àúska. Fakts, ka mès øodien redzam àúsku lienot, ir tâ lâsta piepildìjums, kas tâm uzlikts pirmâs àúskas dèî (1.Moz.3:14). Tâpat redzam, ka vìrieøi un sievietes cieø arì øodien no kârdeiz uzsútìtâ lâsta. Mès pieðemam, ka Âdams un Ieva bija vìrietis un sieviete vârda pilnâ nozìmè un salìdzinâm viðus ar øodienas vìrieøiem un sievietèm, kuriem tomèr ir labâki eksistences apstâkîi. Pati pirmâ àúska arì bija dzìvnieks burtiskâ nozìmè, tomèr prâtìgâks nekâ àúska øodien.

2. Sekojoøie citâti ir apstiprinâjums tam, ka 1.Mozus gr. sâkuma nodaîas jâsaprot burtiski:

- Jèzus attieksme pret Âdama un Ievas radìøanas aprakstu bija pamats Viða mâcìbai par laulìbu un øæirøanos (Mat.19:5-6). Nav nekâdas norâdes, ka Viðø to bútu uztvèris citâdi nekâ burtiskâ nozìmè.

¿Jo Âdams ir pirmais radìts pèc tam Ieva; Un Âdams netika pievilts, bet sieva tika pievilta un krita pârkâpumâ¿ (1.Tim.2:13-14). Arì Pâvils lasìja 1.Moz.gr. burtiskâ izpratnè; un, kas ìpaøi svarìgi, viðø rakstìja: ¿... àúska, kas ar savu viltìbu pierunâja Ievu...¿ (2.Kor.11:3). Pievèrsiet uzmanìbu,- Pâvils nenorâda, ka ¿velns¿ pievìla Ievu.

- Vai vispâr ir kâds apliecinâjums, ka pasaules radìøanas apraksts un grèkâ kriøana mums bútu jâsaprot citâdi? Atbilstoøi 1.Moz.gr. 1.nod. pasaule tika radìta seøâs dienâs. Tâs bija dienas burtiskâ nozìmè,- katra 24 st. garumâ; to apstiprina fakts, ka viss radìtais katrâ atseviøæâ dienâ nespèja eksistèt bez iepriekø radìtâ, ilgâk par daýâm dienâm. Ka tâs nebija periodi 1000 un vairâk gadu, apstiprina fakts, ka Âdams tika radìts sestajâ dienâ, bet nomira pèc septìtâs dienas 930 gadu vecumâ (1.Moz.5:5). Ja septìtâ diena bútu 1000 gadu periods, tad Âdama vecums pârsniegtu 1000 gadus.

3. Tas, ka àúska tika nolâdèta turpmâk lìst uz vèdera (1.Moz.3:14), liek domât, ka kâdreiz tai bijuøas kâjas. Ðemot vèrâ, ka viða bija viltìgâka par citiem zvèriem, var uzskatìt, ka àúskas dzìves veids kâdreiz bijis îoti lìdzìgs cilvèciskajam, kaut arì viða joprojâm bija dzìvnieks- ¿...lauku zvèru vidú...¿ (1.Moz.3:14).

4. Iespèjams, ka àúska jau bija èdusi no îauna un laba atzìøanas koka augîiem, kas arì bútu izskaidrojums viðas viltìbai. Ieva ¿... vèroja, ka koks ir labs, lai no tâ èstu... un iekârojams, to uzskatot¿ (1.Moz.3:6). Kâ viða to bútu varèjusi zinât, ja nebútu redzèjusi augîa iedarbìbas sekas tâ dzìvè, kas øo augli jau bija baudìjis? Iespèjams, ka Ieva jau iepriekø vairâkkârt bija sarunâjusies ar àúsku lìdz tam, kad par to teikts 1.Moz. gr. 3.nodaîâ. Pirmie vârdi, ko àúska Ievai sacìja ir: ¿Vai Dievs tas Kungs tieøâm jums bútu aizliedzis... ? (1.Moz3:1). Lietotais ¿ vai... tieøâm¿ norâda, ka bijusi kâda iepriekøèja saruna, kas nav aprakstìta 1.Moz. grâmatâ.