Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  6: Nodaîa : Jautâjumi 

 
Bībeles Pamati

6: Nodaîa : Jautâjumi:

1. Kas nes galèjo atbildìbu par músu problèmâm un neveiksmèm?
a) Dievs.
b) Gadìjums.
c) Grècìga bútne, ko sauc par sâtanu.
d) Grècìga bútne, ko sauc par dèmoniem.

2. Kas ir atbildìgs par músu kârdinâøanu izdarìt grèku?
a) Músu paøu cilvècìgâ daba.
b) Dievs.
c) Grècìgi gari.
d) Grècìga bútne, ko sauc par sâtanu.

3. Kâda ir vârda ¿velns¿ nozìme?
a) Grèks.
b) Àúska.
c) Melìgs apvainotâjs /melnesis/ ienaidnieks.
d) Lucifers.

4. Kâda ir vârda ¿sâtans¿ nozìme?
a) Grècinieks.
b) Pretinieks.
c) Zvèrs.
d) Velnu (dèmonu) valdnieks.

5. Vai iespèjams vârdu ¿sâtans¿ attiecinât uz labiem cilvèkiem?

6. Uz ko var attiecinât vârdu ¿sâtans¿ un ¿velns¿ pârnestâ nozìmè?

7. Kâ mums jâsaprot vârds ¿dèmoni¿, kas lietots Jaunajâ Derìbâ?
a) Grècìgi Eðåeîi.
b) Slimìba.
c) Sava laikmeta valoda slimìbu apzìmèøanai, kuras pèc tâ laika cilvèku domâm radìja dèmoni.
d) Gari.

8. Ko jús saprotat ar vârdu ¿àúska¿ Èdenes dârzâ?