Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  Atkâpe 21: Karø Debesìs 

 
Bībeles Pamati


Atkâpe 21: Karø Debesìs:

Jâða Atklâsmes Grâmata 12:7-9: ¿Izcèlâs karø debesìs, Miæelis ar saviem eðåeîiem sâka karot ar púæi. Púæis un viða eðåeîi turèjâs pretim. Bet tie nespèja, un tiem nebija vairs vietas debesìs. Lielais púæis, vecâ àúska, to sauc par velnu un sâtanu, kas pieviî visu pasauli, tapa gâzts; viðø tika nogâzts zemè un lìdz ar viðu tâ eðåeîi¿.

Izplatìts uzskats:
Øis ir viens no zinâmâkajiem citâtiem, ar kuru pamato domas par eðåeîu saceløanos debesìs, kâ rezultâtâ velns un viða eðåeîi it kâ nonâkuøi virs zemes un àúskas izskatâ sâkuøi izplatìt nelaimes un grèku.

Músu komentârs:
1. Viss, ko esam uzzinâjuøi 6. nodaîâ ir jâizmanto, lai apspriestu citâtu no Atklâsmes gr.. Mès sacìjâm,, ka Eðåeîi nevar grèkot un, ka debesìs nevar notikt saceløanâs. Tad øis citâts - savâ veidâ vienìgais, jâsaprot bez domas par grècìgu eðåeîu eksistenci vai, ka tie piespieý cilvèkus grèkot; jo, kâ mès zinâm, grèks nâk no mums paøiem, ne no ârpuses (Mat.7:20-23).

2. Ja runâjam par àúskas padzìøanu no debesìm, tas nozìmè pieîaut domu, ka viða tur atradusies lìdz padzìøanas momentam. Bet ìstâ àúska tika Dieva radìta no zemes pìøîiem Èdenè (1.Moz.1:24-25). Nav pamata domât, ka velns nonâcis no debesìm un ¿iegâjis¿ àúskâ.

3. Pievèrsiet uzmanìbu,- øeit nav pieminèts, ka Eðåeîi grèkojuøi un sacèluøies pret Dievu; runa ir tikai par karu debesìs.

4. Pèc dramatiskâ notikuma, aprakstìta 7-9 pantos, 10.p. teikts sekojoøais: ¿Tad es dzirdèju stipru balsi debesìs saucam: ¿Tagad ir atnâkusi pestìøana un músu Dieva spèks un valstìba un viða Kristus vara, jo ir gâzts músu brâîu apsúdzètâjs, kas tos apsúdzèja músu Dieva priekøâ dienâm un naktìm¿. Ja viss, par ko teikts 7.-9. pantos, noticis pasaules radìøanas sâkumâ, lìdz parâdìjâs Âdams un Ieva, tad kâ ir iepèjams apgalvot, ka atnâkusi pastìøana un Dieva valstìba? Pèc Âdama izdarìtâ grèka, cilvèce uzsâka skumjo verdzìbas vèsturi, grèka un neveiksmju stâvokli, kuru diez vai var nosaukt par atpestìøanu un Dieva Valstìbu. Stâsta, ka pèc velna padzìøanas uz zemes virsu, debesìs valdìjusi liela lìgsmìba. Kâpèc jâvalda lìgsmìbai, ja virs zemes iesâkâs cilvèka bèdu un grèka posms? Ja padzìøanau saprotam kâ tèlu, kas pârstâv varas zaudèjumu (kâ Jes.14:12; Jer.51:53; Raudu 2:1; Mat.11:23), iegústam vairâk izpratnes. Ja tas viss ir noticis lìdz Âdama radìøanai, vai vismaz lìdz viða grèkâ kriøanai, tad kâ gan velns varèja vajât ¿músu brâîus¿, ja tâdi nemaz neeksistèja?

5. Nav nekâdas norâdes uz to, ka tas viss noticis Èdenes dârzâ. Svarìga piezìme ir Atkl.1:1 un 4:1, ka Atklâsme ir pravietojums ¿kam drìzumâ jânotiek¿. Tâpèc tas nav apraksts par to, kas noticis Èdenè, bet vèstìjums par to, kas kaut kad notiks pèc pirmâ gadsimta, kad Atklâsme tika dota Jèzum. Tas, kurø patiesâ cieðâ izturas pret Dieva Vârdu, redzès, ka jau pieminètais noliedz visus mèåinâjumus attiecinât Atkl.12. pantu un Èdenes dârzu. Tâpat jâdod atbilde uz jautâjumu, kâpèc velna varenìba un Èdenes dârzâ notikuøais, aprakstìts Bìbeles beigâs, kad viðø atklâjas.

6. ¿Lielais púæis, vecâ àúska¿ (Atkl.12:9); ¿... tam bija septiðas galvas un desmit ragi¿ (Atkl.12:3), tâtad burtiskâ nozìmè viðø nebija àúska. Tas, ka nosaukts par ¿veco àúsku¿ norâda rakstura lìdzìbu ar àúsku Èdenè, t.i. viltnieks. Lìdzìgi arì ¿nâves dzelonis- grèks¿ (1.Kor.15:56) nenozìmè burtiski, ka nâve ir àúska. Protams, nâvei ir kopìgas raksturiezìmes ar àúsku- grèka sakarâ.

7. Kad velns tika padzìts uz zemes virsu, viðø bija ¿... lielâs dusmâs, zinâdams, ka tam maz laika atlicis¿ (12.p.). Ja velns bútu kritis Èdenè, tad viðam bútu iespèja mocìt cilvèkus visâ savâ dzìves garumâ un diez vai tad bútu ¿maz laika atlicis¿, lai radìtu bèdas virs zemes.

8. Kâ varèja velns, kurø ¿... pieviî visu pasauli¿ (9.p.) darboties no padzìøanas brìýa, ja lìdz Âdama radìøanai pasaulè neviena nebija?

9. 9. pantâ sacìts: ¿Viða (púæa) aste noslaucìja debesìs treødaîu zvaigýðu un tâs krita zemè¿. Ja øos vârdus ðemtu nopietni, bet pèc vispârpieðemtiem uzskatiem Atkl.9. visu jâsaprot burtiski, tad púæa patiesie izmèri nemaz nav iedomâjami; 1/3 visuma (vai vismaz Saules sistèmas) ietilpa viða astes izmèros. Uz planètas Zemes neatrastos tik daudz vietas tik milzìgam radìjumam. Lielâkâ daîa Saules sistèmas zvaigýðu pèc izmèra ir lielâkas nekâ Zeme (kâ gan tâs varèja nokrist uz Zemes?). Iedomâjieties tikai- tas viss noticis vai notiks pèc m.è. pirmâ gadsimta, kad tika dots apsolìjums.

10. To visu ðemot vèrâ, kâ arì teikto 12. nodaîâ (arì par visu pravietojumu), kîúst saprotams, ka aprakstìtie notikumi nevar piepildìties burtiskâ nozìmè. Tâpèc nav jâbrìnâs, ka Atklâsmes sâkumâ teikts, ka rakstìtais jâuztver norâdoøi; t.i. tâ rakstìta simbolu un zìmju valodâ (Atkl.1:1). It kâ tulkojot 12. nod.- 12:1 apraksta sekojoøos notikumus kâ ¿varenas zìmes¿.

11. Velna virszemes darbìbas aprakstâ nav norâdes uz to, ka tas bútu provocèjis cilvèkus izdarìt grèku. 12.- 16. pantos teikts, ka tiklìdz velns nonâcis zemes virsú- viðø cietis neveiksmi mèåinâjumos pastrâdât ko sliktu.

12. Viens no paøiem bútiskâkajiem jautâjumiem citâta satura izpratnè ir jautâjums par ¿kara debesìs¿ patiesumu; vai ¿debesis¿ nav jâsaprot citâdi. Iepriekø mès paskaidrojâm, ka vârds ¿debesis¿ tèlaini var tikt saprasts kâ varas atraøanâs vieta. Atklâsme ir simbolu grâmata un mès uzskatâm, ka øâdi jâaplúko arì minètais jautâjums.
12:1 - ¿sieva saules tèrpâ, mèness apakø viðas kâjâm un viðai galvâ divpadsmit zvaigýðu vainags¿. Visi debess spìdekîi, kâ arì pati sieviete nav jâsaprot burtiski, jo patiesìbâ viðas tèrps nevar bút Saule un zvaigznes, kas ir Zemes izmèra, nevar atrasties vainagâ viðas galvâ.
Cita zìme parâdâs debesìs 3. pantâ- sarkanais púæis. Øeit debesis tiek uztvertas kâ reâlas, bet jâjautâ kâpèc, ja øìs paøas debesis 1.p., kâ saprotams, ir tèls. 4. pantâ stâstìts, ka púæis ¿noslaucìja treødaîu zvaigýðu un tâs nokrita uz zemes¿; tas nevar attiekties uz reâlâm zvaigznèm un debesìm. Dieva Valstìba tiks nodibinâta virs zemes (Dan.2:44; Mat.5:5), bet tas nevarètu notikt, ja zemi iznìcinâtu milzìgas krìtoøas zvaigznes.

Sieviete ¿debesìs¿ dzemdèja bèrnu, kurø ¿tika aizrauts pie Dieva un Viða troða¿ (5.p.). Dieva tronis atrodas debesìs. Ja jau sieviete atradâs debesìs, tad kâpèc bèrns tika ¿aizrauts¿? Saprotams, ka viða bija tèls kaut kam, kas eksistè virs zemes, kaut gan ¿debesìs¿ atradâs simboliskâ veidâ. Tad viða ¿aibèga tuksnesì¿ (6.p.). Ja sieviete ir simbols, tad arì tuksnesis atrodas debesìs. Mèrætiecìgâk bútu iedomâties, ka sieviete debesìs atradâs kâdâ simboliskâ vietâ, bet vèlâk viða nokîuva virs zemes, kaut kur tuksnesì burtiskâ vai simboliskâ nozìmè.

Tâlâk mès nonâkam pie 7. panta: ¿Un notika karø debesìs¿. Tâ kâ visas iepriekøèjâs 12. nodaîas norâdes uz debesìm ir ar simbolisku nozìmi, tad sekojoøi, arì karø debesìs noticis simboliskâs debesìs. Un tâ patieøâm tam jâbút, jo reâlâs debesìs nav iespèjama saceløanâs vai grèks (Mat.6:10; Ps.5:4; Hab.1:13).

Øo rindu autors tiem, kas tic ortodoksâlajai velna idejai, mèdz uzdot sekojoøu jautâjumu: Vai Jús varat sniegt man ìsu skaidrojumu par velna atbilstoøi júsu Bìbeles citâtu skaidrojumam? Atbildes mèdz bút visdaýâdâkâs. Atbilstoøi ortodoksâlajai mâcìbai, atbilde ir apmèram tâda:

a) Velns bija Eðåelis Debesìs. Viðø tika padzìts uz Èdenes dârzu. Viðø tika nogâzts uz zemes 1.Moz.gr..
b) Liekas, viðø nolaidâs uz zemes un apracèjâs 6.Moz.gr.
c) Runâ, ka Ìjaba laikos viðø varèja atrasties kâ Debesìs tâ arì zemes virsú.
d) Jes.14. sarakstìøanas laikâ, viðø jau bija padzìts no Debesìm uz zemi.
e) Cak. 3. nod. viðø bija atkal Debesìs.
f) Mat.4. viðø atkal ir zemes virsú. Viðø tika ¿gâzts¿ Jèzus mirøanas laikâ, atbilstoøi izplatìtajam uzskatam par ¿øìs pasaules valdnieku¿, kurøtika ¿nogâzts¿.
g) Atkl. 12. ir pravietojums par velna padzìøanu uz zemi.

No augstâk sacìtâ izriet- ka atbilstoøi cilvèku uzskatiem par velna izdzìøanu no Debesìm par viða grèkiem- neatbilst patiesìbai, ðemot vèrâ to, ka par viðu runâ kâ par tâdu, kas vèl atrodas Debesìs pèc katras padzìøanas reizes. Svarìgi saprast, ka gan ¿Debesis¿, gan velns ir metaforas.


PASKAIDROJUMI ØAI NODAÎAI.

1. Mèåinâjums sniegt sìku øìs nodaîas izskaidrojumu pârsniegtu atzìmètâ apjomu. Pilnu skaidrojumu øiem pantiem dod tikai visa Atklâsmes grâmatas izpratne.

2. Konflikts simboliskajâs debesìs t.i. varas atraøanâs vietâ, notika starp diviem valdoøiem grupèjumiem, katram no tiem bija savi sekotâji- eðåeîi. Atceraties, ka velns un sâtans bieýi asocièjas ar romieøu un ebreju sistèmâm.

3. Vai to, ka velns- púæis pârstâv kâdu politiskâs varas veidu, norâda ¿septiðas diadèmas¿ (3.nod.). Atkl.17:9,10 tâpat runâ: ¿Øeit vajag gudrìbas, lai saprastu...¿ t.i. necenøaties briesmoni uztvert kâ dzìvu bútni. ¿Septiðas galvas ir septiði kalni...¿ un septiði valdnieki. Viens no øiem valdniekiem valda ¿neilgu laiku¿, redzams tas asocièjas ar velnu- púæi, kuram ¿nedaudz laika atlicis¿ Atkl.12:12.