Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  8 Nodaîa: Jautâjumi 

 
Bībeles Pamati


Jūs varat sūtīt atbildes uz info@carelinks.net vai varat izdrukāt šo lapu in sūtīt uz 'Bībeles Pamati', a/k 90, Rīga, LV 1007

8 Nodaîa: Jautâjumi

 

1. Vai Bìbelè ir norâdìjumi uz to, ka Dievs - tâ ir trìsvienìba?

 

2. Nosauciet trìs atøæirìbas starp Dievu un Jèzu.

 

3. Ar kuru, no zemâk uzskaitìtajiem apgalvojumiem Kristus atøæìrâs no mums?

 a) Viðø nekad negrèkoja.

 b) Viðø bija Dievam piedzimuøais Dèls.

 c) Viðø nekad nevarètu sagrèkot.

 d) Dievs piespieda Viðu bút taisnajam.

 

4. Ar kuru, no zemâk uzskaitìtajiem apgalvojumiem Kristus bija lìdzìgs Dievam?

 a) Viðam bija Dieva raksturs zemes dzìves laikâ.

 b) Viðam bija nevainojams raksturs, tâpat kâ Dievam.

 c) Viðø zinâja tikpat daudz, cik zinâja Dievs.

 d) Viðø bija pilnâ nozìmè vienlìdzìgs ar Dievu.

 

5. Ar kuru, no zemâk uzskaitìtajiem apgalvojumiem Jèzus bija mums lìdzìgs?

 a) Viðam bija visi músu kârdinâjumi un cilvèciskie pârdzìvojumi.

 b) Viðø grèkoja, ka bija vèl bèrns.

 c) Viðø tiecâs pèc glâbøanas.

 d) Viðam bija cilvèciska daba.

 

6. Kuri no zemâk uzskaitìtajiem apgalvojumiem ir pareizi?

 a) Jèzum bija nevainojama dabaun nevainojams raksturs.

 b) Jèzum bija grècìga daba, bet nevainojams raksturs.

 c) Jèzus bija ìsts Dievs un ìsts cilvèks.

 d) Jèzum bija Âdama daba, kâda tam bija lìdz grèkâ kriøanai.

 

7. Vai Jèzum bija iespèja sagrèkot?