Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  Atkâpe 27: Dieva Attèls

 
Bībeles Pamati

Atkâpe 27: Dieva Attèls

 

''Jèzus... Dieva veidâ búdams, neturèja par laupìjumu lìdzinâties Dievam, bet sevi iztukøoja, pieðemdams kalpa veidu'' (Filip.2:6.-7.). Øie panti tiek izmantoti lai apliecinâtu, ka Jèzus bija Dievs, bet piedzimstot Viðø pieðèma cilvèka lìdzìbu. Ja tas tâ ir, tad nâksies atmest katru apstiprinâjumu, kuri ir nodaîâs 7 un 8. Tiek domâts, ka viens citâts nevar bút pretrunâ ar kopèjo Bìbeles mâcìbas saturu. Svarìgi ir atzìmèt, ka øie ir vienìgie panti, kuri var bút citèti, lai apstiprinâtu ''trúkstoøo posmu'' dogmâ par trìsvienìbu,- kâ Jèzus pârveidojâs no Dieva lìdzìbas debesìs lìdz bèrna lìdzìbai Marijas miesâs. Zemâk piedâvâtajâ analìzè ir izdarìts mèåinâjums paskaidrot augstâkminètâ panta jègu.

 

1. Pantos Filip.2:5.-11. ir daudz raksturìgu frâýu, kuras pilnìgi ir pretrunâ ''trìsvienìbas'' idejai.

 

a) ''Tâpèc arì Dievs viðu îoti paaugstinâjis un dâvinâjis viðam vârdu pâri visiem vârdiem'' (9.pants). Øis pants parâda, ka Jèzus nepaaugstinâja pats Sevi; to izdarìja Dievs. No sacìtâ izriet, ka Viðø nebija paaugstinâts lìdz tam, kamèr Dievs to izdarìja Viðu augøâmceîot.

 

b) Visam Kristus Paøa Sevis pazemoøanâs procesam un sekojoøâ Viða paceløanâs pie Dieva, bija jânotiek ''Dieva Tèvam par godu'' (pants 11.). No tâ ir redzams, ka Dievs Tèvs nav vienlìdzìgs ar Savu Dèlu.

 

2. Ir uzmanìgi jâiedziîinâs øâ citâta saturâ. Pâvils nesâks runât ''ne no øâ, ne no tâ''. Nedaudz augstâk, pantâ 1:27. viðø atzìmè músu domâøanas veida svarìgumu. Daudz sìkâk viðø iztirzâ øo ideju 2. nodaîas sâkumâ: ''...vienâ prâtâ ...dvèselès vienoti ...ar vienu mèræi ...Neraudzìdamies katrs uz savâm, bet arì uz citu vajadzìbâm. Savâ savâ starpâ turiet tâdu pat prâtu kâds ir arì Kristú Jèzú'' (Filip.2:2.-5.). No øejienes ir skaidrs, ka Pâvils runâ par to, ka ir svarìgi domât tâpat kâ domâja Kristus, kurø veltìja Sevi pazemìgai kalpoøanai citiem. Panti, kuri tâlâk drìzâk runâ par pazemìbu, kuru Jèzus izrâdìja, nekâ viða vârdi par kaut kâdu dabas izmainìøanu.

 

3. Jèzus bija ''Dieva lìdzìba''. Nodaîâ 8.3 mès parâdìjâm, ka Jèzum bija cilvèciska daba, tâpèc vârdi par Dieviøæo dabu neattiecas uz Viðu. Øâ citâta tulkojumâ, Jaunajâ Starptautiskajâ Bìbeles izdevumâ (N.I.V.) ir nopietnas kîúdas. Ir jâatzìmè, starp citu, ka daýiem modernajiem tulkojumiem, domâtiem ''vieglâkai lasìøanai'', ir tendence uz aplamu tieøas nozìmes grieæu teksta iztulkoøanu un drìzâk pârstâsta, nekâ dod precìzu daýu pantu tulkojumu. Filip.2:5.8. kalpo par klasisku piemèru tam. Tomèr mès neizvirzâm savu mèræi samazinât tâda veida Bìbeles popularizâcijas nozìmi.

 

Vârds ''lìdzìba'' (grieæu vârds ''morphe'') nevar tikt pielietots izteicienâ ''kalpa veidu'', par ko runâ pantâ Filip.2:7.. Viðam bija Dieva lìdzìba, bet Viðø pieðèma verga veidu. Dabiskâ verga daba neatøæiras no jebkura cita cilvèka parastâs dabas. Atbilstoøâ kontekstâ, mès varam veiksmìgi interpretèt to tajâ ziðâ, ka Jèzus bija bez grèka, domâøanas veids Viðam bija lìdzìgs Dievam, bet tomèr ar savu uzvedìbu Viðø gribèja Sevi atzìt verga veidâ. Daýi pantus zemâk Pâvils mús aicina kîút ''pielìdzinâties Viða (Kristus) nâvei'' (Filip.3:10.). Mums ir jâdalâs ar Viða ''morphe'', Kristus lìdzìbu, kuru Viðø mums parâdìja ar Savu nâvi. Tas nenozìmè, ka mums jâdalâs ar Viðu tajâ dabâ, kura Viðam bija tad, jo mums jau ir cilvèciska daba. Mums nav nepiecieøamìba paøie sevi izmainìt, lai iegútu cilvècisku dabu, bet mums vajag músu domâøanas veidu izmainìt, lai mums varètu bút ''morphe'', jeb tas domâøanas veids, kas bija Kristum.

 

Grieæu vârds ''morphe'' nozìmè lìdzìbu, izskatu, tèlu. Par cilvèkiem runâjot, ka viðiem ir ''svètbijìbas lìdzìba (''morphe'')'' (2.Tim.3:5.). Pants Gal.4:19. izsaucas ''lìdz kamèr Kristus izveidotos júsos (ticìgajos)!''. Tâ kâ Jèzum bija nevainojams raksturs, ideâla domâøana, lìdzìga Dievam, tad Viðø bija Dieva lìdzìba. Øajâ ziðâ, Viðø ''neturèja par laupìjumu'' zinât vai domât, ka Viðø ir ''vienlìdzìgs ar Dievu''. Jaunais Starptautiskais Bìbeles izdevums piedâvâ citu øâs frâzes tulkojumu, pèc kura iznâk, ka Kristus nesaskatìja lìdzìbu ar Dievu par kaut ko tâdu, kam vajadzètu pieæerties. Ja øis tulkojums ir pareizs, tad tas pilnìbâ apgâý teoriju par to, ka Jèzus bija Dievs. Saskaðâ ar øo Bìbeles izdevumu, Jèzus ne uz mirkli nav nèsâjis ideju par to kâ kîút vienlìdzìgs ar Dievu; Viðø zinâja, ka Viðø paklausa Dievam un nav vienlìdzìgs ar Viðu.

 

4. Kristus ''pazemoja Pats Sevi'' (vai arì, kâ ir sacìts uzlabotajâ angîu Bìbeles izdevumâ [R.V.], ''iztukøoja Sevi''), ar to domâjot pravietojumu par Savu piesiøanu krustâ Jes.53:12.:''(Viðø) savu dzìvìbu nodeva nâvei''. Jèzus pieðèma ''kalpa (rìcìbas) veidu'' kalpa attiecìbas pret Saviem mâcekîiem (Jâða ev.13:14.), ìpaøi nodemonstèjot to ar Savu nâvi pie krusta (Mat.ev.20:28.). Pantâ Jes.52:14. ir pravietojums par Kristus cieøanâm pie krusta: ''nedabisks, vairs ne cilvìkam lìdzìgs bija iztèlots viða izskats un viða stâvs nebút vairs kâ lìdzìgs cilvèka bèrna stâvam''. Øì progresìvâ sevis pazemoøana ''lìdz nâvei, lìdz krusta nâvei'', bija kaut kas tâds, kas notika viða dzìves laikâ un mirstot, bet nevis Viðam piedzimstot. Mès parâdìjâm, ka øâ citâta saturs attiecas uz Jèzus domâøanu øeit, virs zemes, músu cilvèciskajâ lìdzìbâ un kâ Viðø Sevi pazemoja, neskatoties uz to, ka Viða domâøana bija pilnâ saskaðâ ar Dieva domâøanu, attiecìbâ pret músu vajadzìbâm.

 

5. Ja Kristus pèc dabas bija Dievs, un pèc tam atstâja Debesis Sev aiz mumguras un pieðèma cilvècisku dabu, kâ trìsvienìbas piekritèji cenøas iztulkot øo citâtu, tad Jèzus nebija ''ìsts Dievs'' tajâ laikâ, kad Viðø bija virs zemes. Tomèr trìsvienìbas pielúdzèji uzskata, ka Viðø arì tad bija Dievs. Tas viss ilustrè pretrunas, kuras ir to radìtas, kuri attdala tâdu definìciju, kâ trìsvienìba.

 

6. Un noslègumâ, apskatìsim frâzi ''búdams Dieva lìdzìba''. Grieæu vârds, kurø tulkots kâ ''búdams'' nenozìmè ''búdams pèc izcelsmes, no laiku gala''. Ap.d7:55. iet runa par Stefanu, kurø ''búdams Svèta Gara pilns, skatìjâs uz debesìm un redzèja Dieva godìbu un Jèzu...''. Stefans bija pilns tad ar Svèto Garu un kâdu laiku pirms tam, bet ne vienmèr bija ar to piepildìts. Citus piemèrus var ieraudzìt Lúk.ev.16:23.; Ap.d.2:30.; Gal.2:14. Tâdèî frâze ''búdams Dieva lìzdìba'' nozìmè tikai to, ka Kristus bija Dieva lìdzìbâ (domâs). Nav teikts, ka Viðø bija Øajâ lìdzìbâ no laiku gala.