Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  9 Nodaîa: Jautâjumi 

 
Bībeles Pamati


9 Nodaîa: Jautâjumi

 Jūs varat sūtīt atbildes uz info@carelinks.net vai varat izdrukāt šo lapu in sūtīt uz 'Bībeles Pamati', a/k 90, Rīga, LV 1007

1. Kâdèî Jèzus nâve bija vairâk vajadzìga músu glâbøanai, nekâ jebkura cita cilvèka nâve?

 

2. Kâdèî dzìvnieku upurèøana, izpildìta pèc Mozus Likuma, bija nepietiekama, lai atðemtu grèkus?

 

3. Vai Jèzus bija músu pârstâvis vai músu aizvietotâjs kad Viðø nomira?

 

4. Kuri no sekojoøiem apgalvojumiem ir parezi?

 a) Kristus nomira músu vietâ.

b) Kristus mús stâdìja priekøâ, tâpèc Viða dèî Dievs var mums piedot.

 c) Kristus bija lìdzìgs mums, bet Viðø nestâdìja mús priekøâ.

d) Kristus nâve nozìmèja, ka Dievs vairâk nevienu nevainos par grèku.

 

5. Vai Kristum bija kâds labums no savas paøa nâves?

 

6. Kad Kristus nomira uz krusta,

a) vai Viðø atcèla jebkâdus Mozus Likuma noteikumus, bet ne desmit bauøîus?

 b) vai Viðø atcèla visu Mozus Likumu, ieskaitot desmit bauøîus?

 c) vai Viðø atcèla Mozus Likumu, izðemot ebreju svètkus?

 d) vai Viðø nekâdi neiespaidoja Mozus Likuma statusu?

 

7. Vai mums ir tagad jâievèro sestdiena?

 

8. Paskaidrojiet Júsu atbildes uz septìto jautâjumu iemeslu.