Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  

Atkâpe 29 : Vai Patieøâm Kristus Piedzima

25. Decembrì ?

 

 
Bībeles Pamati


Atkâpe 29 : Vai Patieøâm Kristus Piedzima

25. Decembrì ?

 

Cita liela kîúda kristiøu starpâ ir attieksme pret noteiktu Kristus dzimøanas datuma noteikøanu. Gani gulèja uz laukiem ar saviem ganâmpulkiem, kad Kristus piedzima (Lúk.ev. 2: 8.). Viði to nedarìtu ziemâ. Kristus dzìvoja 33,5 gadus un nomira Pashas svètku laikâ. Sekojoøi, viðam vajadzèja piedzimt 6 mèneøus pirms Pashas, tas ir, kaut kad septembrì vai oktobra mènesì.

 

25. decembris iesâkumâ bija pagânu svètku diena, pirmskristietìbas eiropâ. Svèto Apustuîu Darbos tiek runâts par to, cik spècìgi tika vajâti patiesie kristieøi par savu ticìbu. Apustuîi daudzkârt brìdinâja, ka tâ rezultâtâ daýiem kristieøiem bús pagânu ticèjumi, lai ar to savu ticìbu padarìtu vairâk cieøamu priekø apkârtèjiem pagâniem (piem. Ap.d. 20: 30.; 1.Jâða 2: 18.; 2.Tes. 2: 3.; 2.Pèt. 2: 1.- 3.). 25. decembra datuma pieðemøana kâ kristieøu svètkus, ir tam piemèrs Ziemssvètku egles u.c. - tas viss tika izmantots pagânu rituâlos, kurus izpildìja 25. decembrì.

 

No tâ visa kîúst skaidrs, ka kristieøiem nevajag svinèt Kristus dzimøanas dienu 25. decembrì. Praktiski, patiesi ticìgie izmantos lielâko daîu tautas svètkus, piemèram Ziemassvètkus, lai kontaktètos cits ar citu, tur kur tas ir iespèjams.