Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  DZÌVE KRISTÚ 

 
Bībeles Pamati

11 NODAÎA

 

DZÌVE KRISTÚ

 


11.1: Ievads

 

Kristìøanâs mums dod cerìbu uz múýìgo dzìvi Dieva Valstìbâ. Jo vairâk mès ticam, ceram un kîústam pârliecinâtâki, jo acìmredzamâka kîúst atbildìba, kas gulstas uz mums. Tas attiecas uz to cilvèku dzìves veidu, kam ir cerìba saðemt Dieva dieviøæo dabu ( 2.Pèt.1:4.), faktisko saplúøanu ar Dieva Vârdu (Jâða atkl. gr. 3:12.) kîústot pilnìgiem visâdâ ziðâ.

 

10.3. nodalìjumâ paskaidrots, ka pèc kristìøanâs mès apðemamies dzìvot pakâpeniski atbrìvotu no grècìgâm músu dabas vèlmèm (Rom.6:6.). Ja mès nevèlamies to darìt, tad kristìøana kîúst bezjèdzìga. Tâ var notikt tikai tad, kad cilvèks ir gatavs nest atbildìbu par jauno dzìvi, kas sekos pèc kristìøanas. 

Lìdz ar kristìøanos mès mirstam vecajam, dabiskajam dzìves veidam un, tèlaini izsakoties, atdzimstam

ar Kristu. ''Ja nu jús ar Kristu esat augøâmcèluøies (kristìøanâ), tad tiecieties pèc tâ, kas augøâ, kur ir Kristus, kas paaugstinâts pie Dieva labâs rokas. Savas domas vèrsiet uz augøu, ne uz zemes lietâm. Jo jús esat miruøi... Tâpèc nonâvèjiet sevì... netiklìbu, nesæìstìbu, ... mantkârìbu'' (Kol.3:1.-3.). Pèc kristìøanâs mès apðemamies dzìvot tâdu dzìvi, kurâ uz visu skatamies ar Dieviøæo Debesu perspektìvu, domâjot par Debesìm (t.i. par garìgo), nomainot músu pasaulìgo godkârìbu pret tieksmi pârvarèt músu miesìgâs vèlmes, kâ rezultâtâ varès iekîút Dieva Valstìbâ.

 

Cilvèka dabas tendence ir vèrsta uz to, lai laiku pa laikam parâdìtu savu tiekøanos uz Dieva paklausìbu. Bet Dievs bieýi mús brìdina par to. Attiecìbâ uz Saviem norâdìjumiem Viðø saka: ''... kas cilvèkam jâpilda, lai tas dzìvotu'' (Eceæ. 20:13.). Ja mès apzinâmies Kunga Dieva norâdìjumus un kristoøanâ sâkam tiem pakîauties, tad músu pienâkums ir vienmèr dzìvot saskaðâ ar tiem.