Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  11.2: Svètums 

 
Bībeles Pamati

11.2: Svètums

 

''Svèts, svèts, svèts ir tas Kungs Cebaots!'' (Jes.6:3.). Øeit trìsreiz atkârtotais vârds ir tikai viens no atzinumiem par Dieva svètumu. Vârds ''svètums'' galvenokârt nozìmè ''atdalìøanâs'' - atdalìøanos kâ no nesvètas rìcìbas, tâ arì atdalìøanos garìgai dzìvei. ''Sekojiet Dievam, kâ Viða mìîie bèrni'' (Efez.5:1). Tâtad, ''bet ... sekodami Svètajam, kas jús aicinâjis, topiet arì paøi svèti visâ dzìvoøanâ. Jo ir rakstìts: ''Esiet svèti jo es esmu svèts'' (1.Pèt.1:15.,16.; 3.Mozus 11: 44.).

 

Izraèlas pamat iedzìvotâji tika izglâbti no Èåiptes ar viðu kristìøanos Sarkanajâ júrâ, lai ''bútu par svètu tautu!'' (2.Mozus 19:6.). Pèc kristìøanas garìgâs Izraèlas tauta lìdzìgâ veidâ saðem ''svètu aicinâjumu'' (2.Tim.1: 9.). Pèc kristìøanâs mès kîústam par kalpiem taisnìbai (Rom.6:19.,22.)

 

Svètums kâ tâds ir Dieva bútìbas nozìmìga daîa un tam ir jâkîúst par galveno rúpi visiem tiem, kas cenøas ''sekot Dievam''. Ja mès to darìsim, mès ''kîúsim viða svètuma dalìbnieki'', kad mums dâvina Viða Dieviøæo dabu (Ebr.12:10.; 2.Pèt.1: 4.). Tâpèc ticìgais bez svètuma øajâ dzìvè ''neredzès to Kungu'' (Ebr.12:14.), t.i. viðø tieøâm nevarès ieraudzìt Dievu un saieties ar Viðu personìgi valstìbâ.

 

Lai mès iegútu lielo cerìbu, mums ir jâatdalâs no tâs apkârtèjâs pasaules, kas nav ticìga un ir atdalìjusies no Dieviøæâs dabas múýìbai. ''Atdalìøanos'' mès nedrìkstam uztvert kâ piespieøanu, jo sakarâ ar músu aizieøanu uz cerìbu un aicinâjuma cèlo pasauli ir pilnìgi dabiski justies atdalìtam no tâdas pasaules, kurâ dominè miesas kârdinâøana.

 

Tagad mès izskatìsim jautâjumus, kas attiecas uz tâm cilvèka darbìbnas sfèrâm, kas sastâda pasauli, no kuras mums ir jâatdalâs, bet nodalìjumâ 11.3. runa ies par to pasali, kurai mu ms ir jâpievienojas.