Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  11.2.1: SPÈKA PIELIETOØANA 

 
Bībeles Pamati

11.2.1: SPÈKA PIELIETOØANA

 

Mès dzìvojam pasulè, kurâ dominè grèks. 6.1. nodalìjumâ mès runâjâm par valdìbâm, kâ par ''velnu'', tâ pèc ka tâs ir radìtas ar mèræi apmierinât miesas vajadzìbas, t.i. bìbelisko ''velnu''.

Bìbelè vairâkkârt ir teikts, ka grèks un îaunuma sèkla izrâdìsies par uzvarètâjiem tajâ laikâ, kad pèc pârejoøâm cieøanâm, pârciestâm daýâdos veidos, sievietes sèkla gala rezultâtâ tiks attaisnota. Tâpèc ticìgajiem pastâvìgi rekomendè: ''jums nebús pretim stâvèt îaunumam'' (Mat.ev.5:39.; Rom.12:17.; 1.Tes.5:15.; Pèt. 3:9.).

 

Mès redzèjâm, ka îaunums parâdìjâs pèc Dieva pavèles (2.Moz.45:7.; Âmosa 3:6.; skat. nod. 6:1.). Tâtad, pretoties îaunumam, nozìmè cìnìties pret Dievu. Øâ iemesla dèî Jèzus novèlèja mums fiziski nestâties pretim îaunumam: ''Bet kas tev sit labajâ vaigâ, tam pagriez arì otru. Un kas ar tevi grib 

tiesâties un ðemt tavus svârkus, tam atdod arì mèteli'' (Mat.ev.5:39.,40.). Kristus mums ir piemèrs øajâ lietâ: ''Savu muguru pagriezu tiem, kas mani sita'' (Jes.50:6.).

 

Kristus salìdzina prâvoøanâs ierosinâøanu tiesâ ar pasaulìgu darbìbu, kas ir pretrunâ ticìgo pârliecìbai. Øis - pirmais pretoøanâs îaunumam piemèrs un neviens cilvèks nedarìs to, ja viðâ bús stingra ticìba Dieva vârdam: ''Man pieder atriebøana, es atmaksâøu, saka tas kungs'' (Rom.12:19.). ''Nesaki: ''Es atriebøu îaunu!'' Cerè uz to Kungu, Viðø tev palìdzès'' (Sal.pam.20:22.; 5.Moz.32:35.). Øâ iemesla dèî Pâvils pârmeta korintieøiem par citu cilvèku piespiedu atveøanu uz tiesu (1.Kor.6:1.-7.).

 

Músu Cerìbas cèlums nedod mums tiesìbas pievèrst ìpaøu uzmanìbu paøreizèjâs dzìves netaisnìbâm: ''Ja jums citam pret citu ir kâda súdzìba, vai tad jâgrieýas pie tiesas un ne pie svèto tiesas? Jeb vai jús nezinât, ka svètie tiesâs pasauli?'' (1.Kor.6:1.,2.). Prâvoøanâs ierosinâøana tiesâ, lai tâ bútu zemes dalìøana vai øæirøanâs nav savienojama ar patiesi ticìga cilvèka rìcìbu.

 

Îauno spèku apspieøanai un grècinieku noturèøanai (atseviøæos gadìjumos) pie varas, valdìbas izmanto policiju vai karaspèku. Øìs ir konstitucionâlâs formas kâ pretoties îaunumam un patiesi ticìgajam nav jâpiedalâs tajâs. ''Visi, kas ðem zobenu, no zobena aizies bojâ'' (Mat.ev.26:52.). Tas ir atkârtojums iepriekø zinâmajam Dieviøæajam principam: ''Kas izlej cilvèka asinis, tâ asinis caur cilvèkiem tiks izlietas, jo pèc Dieva tèla Viðø cilvèku ir radìjis'' (1.Moz.9:6.). Tìøa varmâcìba pret músu biedru, ir varmâcìba, kas iet pret Dievu, ja tikai Viðø nav sankcionèjis to. Pèc kristìgâ Dieva nodoma mums teikts: ''Mìliet savus ienaidniekus, darait labu tiem, kas jús ienìst, svètìjiet tos, kas jús nolâd, lúdziet par tiem, kas jús kaitina'' (Mat.ev.5:44.; Lúk.ev.6:27.,28.). Armija un policija rìkojas tieøâ pretrunâ ar øiem principiem, un tâpèc, patiesi ticìgais centìsies izvairìties no jebkuras sadarbìbas ar tiem. Nedrìkst piedalìties ne tikai tieøi vardarbìbas izdarìøanâ, bet arì netieøi veicinât to, strâdâjot karaspèka un policijas struktúrâs, kâ arì organizâcijâs kas saistìtas ar tâm. Patieøâm, jebkurø atbalsts zvèresta pieðemøanai, patiesìbâ atðem mums apziðas brìvìbu Dieva norâdìjumu paklausìøanai Tâdèî patiesi ticìgie vienmèr atsakâs no karadienesta un darba policijâ jebkurâ formâ, lai gan vienmèr ir gatavi piedalìties alternatìvajâ dienestâ nacionâlâs krìzes laikâ, lìdz ar to palìdzot sniegt materiâlo palìdzìbu saviem biedriem.