Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  11.2.2: POLITIKA 

 
Bībeles Pamati

11.2.2: POLITIKA

Dieva Valstìbas iestâøanâs skaidra izpratne un stingra ticìba nozìmè atzìt faktu, ka valdìba nav spèjìga veicinât pilnveidoøanos. Tâpèc jebkura piedalìøanâs valsts politikâ nav savienojama ar cerìbu uz Valstìbu. Kristus pareåoja, ka stâvoklis ''pèdèjâs dienâs'', tieøi pirms Viða atnâkøanas, kîús arvien sliktâks un sliktâks (Lúk.ev.21:9. -12.;25. - 27.). Nedrìkst vienlaicìgi ticèt Viða vârdiem un tajâ pat laikâ mèåinât uzlabot stâvokli pasaulè ar valsts politiku vai palìgstruktúrâm. Lìdzìba par labo samarieti parâda, kâ kristieøie vajag palìdzèt apkârtèjai pasaulei, darìt labu visiem cilvèkiem cik vien tas ir iespèjams (Gal.6:10.).

 

Vèstìjums par agrâkajiem ticìgajiem parâda to, kâ viði vadìja savu garìgo dzìvi gaidot Kristus atnâkøanu, pauýot savu attieksmi pret apkârtèjo pasauli galvenokârt ar patiesìbas sludinâøanu. Nav norâdìjumu pret viðu attieksmi pret apkârtèjâs pasaules sabiedriskajâm, ekonomiskajâm politiskajâm problèmâm.

 

''Cilvèka liktenis nestâv viða paøa rokâs'' (Jerem.10:23.), tâds cilvèka dabas galvenâ trúkuma novèrtèjums nozìmè, ka mès neatzìstam cilvèka vadoøo lomu sabiedrìbas vadìøanâ , kas ir pieðemama Dieva cilvèkiem. Tâdèî balsoøana arì nav savienojama ar patieso ticìbu. ''Visaugstâkajam ir vara pâr cilvèku æèniða valstìm, un Viðø var æèniða valsti pieøæirt, kam vien Viðø grib'' (Dan.4:29.). ''Nav valsts varas, kâ vien no Dieva, un tâs, kas ir, ir Dieva ieceltas (Rom.13:1.), tâtad, balsot demokrâtiskâ sabiedrìbâ nozìmè balsot pret to, kam Dievs izraudzìjis bút pie varas. Zinâms, ka Dievs nodeva atseviøæas tautas Bâbeles æèniða Nebukadnècara valdìøanai rokâs (Jer.27:5.,6.).

 

Par cik mès zinâm, ka Dievs nodeva tautas to valdìtâju rokâs, mums jâcenøas bút priekøzìmìgiem pilsoðiem, pakîaujoties tâs valsts likumiem, kurâ dzìvojam, ja tikai tie nav pretrunâ ar Kristus bauøîiem. ''Ikviens lai ir paklausìgs varâm, kas valda... esoøâs varas ir Dieva ieceltas... Tâpèc maksâjiet arì savas nodevas... Dodiet katram, kas viðam pienâkas: nodevas, kam nâkas nodevas; cieðu, kam nâkas cieða'' (Rom.13:1.- 7.). 

 

Piedalìøanâs tâ saucamajâs kristìgajâs organizâcijâs politisko protestu vai nodokîu boikotu veidâ arì ir tieøa Bìbeles principu ignorèøana. Tomèr, apustuîa Pètera piemèrs, kurø turpinâja sludinât Kristu laikâ kad valdìba aizliedza viðam to darìt, parâda, ka mès varam pakîauties pasaulìgajiem norâdìjumiem, ja vien tie nav pretrunâ Kristus likumam: ''Spriediet paøi, vai ir taisnìgi Dieva priekøâ jums vairâk klausìt nekâ Dievam!'' (Ap.d.4:17.-20.; 5:28.,29.).

 

Kristus brâîu attieksme pret obligâto karaklausìbu pèdèjos gados ir tam piemèrs: