Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

 11.2.3: PASAULES IZPRIECAS 

 
Bībeles Pamati

11.2.3: PASAULES IZPRIECAS

 

Sakarâ ar to, ka izpaliek ìstâs saites starp Dievu un reâlo nâkotnes cerìbu, pasaule ir izdomâjusi neskaitâmus izpriecu veidus. Cilvèkus, kas cenøas apmierinât savu miesu, vajag atdalìt no tiem cilvèkiem, kuri cenøas radìt garìgo pasuli. ''Jo miesas tieksmes ir pret garu, bet gara tieksmes ir pret miesu'' (Gal.5:17.). Øìs galvenâs pretrunas dèî nav iespèjams noteikt, ka tieøi mès varam likumìgi piekâpties miesai un tajâ pat laikâ sekot Gara aicinâjumiem. Pasaule izveidota ap ''miesa kârumu, acu kârumu un dzìves lepnìbu'' (1.Jâða 2:16.). ''Kas nu gribètu bút pasaules draugs, tas nostâjas par Dieva ienaidnieku'' (Jèkaba 4:4.). Ja mums ir draugs, kas mìl pasaules labumus, ja mès skatâmies laicìgâs filmas u.tml. - tas nozìmè, ka mès esam ''pasaules draugi''. Vèlèøanâs mìlèt pasauli âtri pâriet, un visi tie, kuri mìlèja pasauli øajâ dzìvè, aizies kopâ ar to (1.Jâða 2:15.-17.). ''Bezdievìgâ pasaule'' (t.i. sabiedrìba) (2.Pèt.2:5.) tiks sagrauta arì otrajâ atnâkøanâ, redzot, ka ''visa pasaule ir grimusi îaunumâ'' (1.Jâða 5:19.). Ja mès gribam izglâbties no øìs sagrauøanas, mums vajag bút ''ne no pasaules'' (Jâða ev. 17:16.; Jâða atkl.18:4.).

 

Vairâki no pasaulìgajiem miesas apmierinâøanas veidiem sagrauj cilvèku veselìbu, piemèram, smèæèøana, narkotikas, pârmèrìga alkoholisko dzèrienu lietoøana. Músu fiziskâ veselìba, músu nauda, viss, kas mums ir - pieder Dievam. Tâpèc mès nevaram brìvi izmantot to visu pèc savas vèlèøanâs, bet mums jârìkojas kâ visa tâ centìgiem izrìkotâjiem, ko Dievs mums ir devis. Mums vajadzès dot atskaiti Tiesâ par savu saimniekoøanu (Lúk.ev.19:12.-26.). Tâdi ieradumi kâ smèæèøana un alkohola lietoøana ir nelietìga músu naudas lìdzekîu un veselìbas izøæèrdèøana. ''Vai jús nezinât, ka jús esat Dieva nams, un ka Dieva Gars júsos mâjo? Ja kas Dieva namu samaitâ, to Dievs samaitâs... Júsu miesa ir Svètâ Gara mâjoklis, kas ir júsos un ko jús esat saðèmuøi no Dieva, un ka jús nepiederat sev paøiem? Jo jús esat dârgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu! (1.Kor.3:16.,17.; 6:19.,20.). Îaunprâtìgai savas miesas izmantoøanai tâdu ieradumu dèî kâ smèæèøana ir svarmga nozìme.

 

Taàu, ja iepriekø minètie ieradumi, piemituøi mums músu vel pirms músu atgrieøanâs pie ticìbas, tad iespèjams bús grúti atteikties no tiem uzreiz. Svarìgi, ka cilvèks, atzìstot ieradumu kaitìgumu, reâli sâk tos izskaust. Krasas dzìves pârmaiðas vajag sagaidìt ar grieøanos pie Dieva Vârda un lúgøanâm, bet ne ar daýâdiem citiem mierinâjuma veidiem.