Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  11.3.1: BÌBELES STUDÈØANA 

 
Bībeles Pamati

11.3. Ikdienas Kristìgâ Dzìve 
 

11.3.1: BÌBELES STUDÈØANA

 

Pèc kristìøanâs mums jâpienes ''auglis svètumâ'' un jâdzìvo dzìve, pâr kuru valda gars, nevis miesa (Rom.6:22.;8:1.; Gal.5:16.,25.). Caur Dieva Vârdu, kas ir músos, mès nesam gara augli (Jâða ev.15:7.,8.). Gars mús vada tâdâ nozìmè, ka Dieva Gars ir Viða Vârdâ. Visâ savas dzìves laikâ ir jâturas pie øì Vârda, regulâri lasot un apgústot Bìbeli.

 

Uzmanìgas Vârda studèøanas rezultâtâ, cilvèks sâk apzinâties kristìøanâs nepiecieøamìbu un pèc tam kristìties. Dieva Vârda ietekmes procesam uz rìcìbu un norâdìjumam uz músu dzìves mèræi ir jâturpinâs; kristìøanâs - tas ir tikai pirmais solis Dieva Vârda  múýìgai paklausìøanai. Tomèr, pastâv reâla bìstamìba familârai attieksmei pret Bìbeli un galvenajâm Evanåèlija atziðâm, un tas noved mús tâdâ stâvoklì, ka Vârds vairs neatstâj iespaidu uz mums. Mès varam lasìt vârdus, bet tiem nebús nekâdas praktiskas ietekmes uz mums (skat.2.Pielikumu). Aiz øâ iemesla derètu izlasìt ìsu lúgøanu pirms katras Svèto Rakstu lasìøanas: ''Atdari man acis, lai es skaidri saredzu Tavas bauslìbas brìnuma darbus! (Ps.119:18.). Lìdzìgi skan arì Jeremija panti: ''Cik bieýi man atskanèja Tavs Vârds, es to uzðèmu kâbarìbu, un tas man bija par svètlaimìbu un sirds lìgsmìbu'' (Jer.15:16.).

 

Vajag tâ iekârtot músu laiku, lai mès regulâri katru dienu lasìtu Bìbeli. Ja mès katru rìtu sâksim ar nelokâmu Bìbeles studèøanu aptuveni 30 minútes, tad tas bús nekîúdìgs virziens uz músu garìgo dzìvi. Tâdi ticìbas formèøanas ieradumi bús zelta vèrti Tiesa dienâ.

 

Lai izvairìtos no dabìgâs vèlèøanâs lasìt tikai tâs Svèto Rakstu daîas, kas mús piesaista, ''Kristus brâîi'' ir izstrâdâjuøi lasìøanas programmu ar nosaukumu ''Bìbeles ceîvedis'' (to var saðemt pie øìs grâmatas izdevèjiem). Tas dod mums iespèju lasìt daýas nodaîas katru dienu un gada laikâ mès varèsim izlasìt divreiz Jauno Derìbu un vienreiz Veco Derìbu. Dienu no dienas lasot noteiktas nodaîas, mès varam iedomâties, ka túkstoøiem citu ticìgo øajâ pat laikâ lasa tâs paøas nodaîas. Kad mès viens otru satiekam, mums ir kopèja sarunu tèma, un konkrèti: Svèto rakstu nodaîas, kuras mès apguvâm pèdèjâ laikâ.