Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  11.3.2: LÚGØANA 

 
Bībeles Pamati

11.3.2: LÚGØANA

 

Cits svarìgs garìgâs dzìves princips ir lúgøana. Atgâdinot mums par to, ka ir ''viens starpnieks starp Dievu un cilvèkiem, - cilvèks Kristus Jèzus, kas sevi paøu ir nodevis par atpirkuma maksu par visiem, Pâvils izdara secinâjumu lai izprastu Kristu: ''Tad nu es gribu, lai vìri lúdz Dievu katrâ vietâ... bez dusmâm un øaubâm (1.Tim.2:5.-8.). ''Jo mums nav augstais priesteris, kas nespètu lìdzi just músu vâjìbâm, bet kas tâpat kârdinâts visâs lietâs, tikai bez grèka. Tâpèc pieiesim bez bailèm pie ýèlastìbas troða, lai saðemtu apýèloøanu un atrastu ýèlastìbu, palìdzìbu ìstâ laikâ'' (Ebr.4:15.,16.).

 

Kristus ir músu augstais priesteris kas nodod lúgøanas Dievam, un tas iedvesmo mús regulâri lúgties. Taàu lúgøana nedrìkst kîút par Dievam nododamo prasìbu sarakstu: lúgøanâm pirms èdienreizèm, par droøìbu ceîojuma laikâ u.t.t., ir jâbút ievèrojamai músu lúgøanu daîai.

 

Savu personìgo problèmu nostâdìøana lúgøanâ Dieva priekøâ pati par sevi dod lielu mierinâjuma sajútu: ''Nezúdaities nemaz, bet júsu lúgumi lai nâk zinâmi Dieva priekøâ ar pateicìbu ikvienâ pielúgøanâ un lúgøanâ. Un Dieva miers, kas ir augstâks par visu sapraøanu pasargâs júsu sirdis un domas Kristú Jèzú'' (Filip.4:6.,7.). ''Un øì paîâvìba mums ir uz Viðu, ka Viðø klausa mús, ja ko lúdzam pèc Viða prâta (1.Jâða 5:14.). Mès varam zinât Dieva gribu caur Viða Vârda studèøanu, kas atklâj Viða Garu, nodomu attiecìbâ uz mums. Tâpèc Bìbeles lasìøana mâca mús, kâ vajag lúgt un par ko lúgt tâdâ veidâ darot músu lúgøanas stipras. Tâtad, ''Ja jús paliekat Manì un Mani vârdi paliek júsos, jús varèsiet lúgt ko gribat,- tas jums notiks'' (Jâða ev. 15:7.).

 

Svètajos rakstos doti daudzi regulâru lasìøanu piemèri (Psalmi 119:164.; Dan.6:10.). Rìtâ un vakarâ, kâ arì daýas ìsas pateicìbas lúgøanas dienas laikâ bús pietiekami kâ minimums.