Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  1.3.3: SLUDINÂØANA 

 
Bībeles Pamati

1.3.3: SLUDINÂØANA

11.3.3: SLUDINÂØANAPastâv viena liela kârdinâøana, kas rodas iepazìstot patieso Dievu - tâ ir iespèja kîút par garìgo egoistu. Mès varam bút tâ apmierinâti ar savâm personìgajâm saitèm ar Dievu, tâ aizrâvuøies ar Bìbeles studèøanu, ka varam ignorèt jatâjumu par dalìøanos savâs zinâøanâs ar citiem. Dieva Vârds un un patiesais Evanåèlijs, kas ietverts tajâ, lìdzinâs gaismai vai lampas degøanai tumsâ (Ps.119:105.; Sal.pam.4:18.). Jèzus pasvìtroja: ''Sveci iededzinâjis, neviens to neliek zem púra, bet lukturì, tad tâ spìd visiem, kas ir namâ (Mat.ev.5:15.). ''Jús esat pasaules gaiøums'' sakarâ ar to, ka esat kristìti Kristú: pasaules gaisma (Mat.ev.5:14.; Jâða ev.8:12.). ''Pilsèta, kas stâv kalnâ nevar bút apslèpta'', turpina Kristus (Mat.ev.5:14.).

 

Ja mès patieøâm dzìvojam saskaðâ ar patiesâ Evanåèlija mâcìbu, kuru mès saprotam, músu ''svètums'' bús acìmredzams cilvèkiem, kuriem lìdzâs mès dzìvojam. Nav iespèjams noslèpt savu ''atdalìøanos'' cerìbâ uz Valstìbu, kâ arì ''atdalìøanos'' no pasaulìgajiem ceîiem.

 

Taktiskâ ceîâ mums jâcenøas dalìties Patiesìbas zinâøanâs ar visiem, ar ko mès saskaramies dzìvè, ievirzot sarunu garìgajâ tèmâ apsrieýot mâcìbu ar citu ticìbu locekîiem, izplatot iespiestos izdevumus un pat ievietojot nelielus sludinâjumus músu vietèjos informâcijas lìdzekîos - visu to var pielietot, lai nestu cilvèkiem gaismu. Mès nedrìkstam domât, ka øo darbu: uzveøanu uz Patiesìbas ceîa, darìs citi ticìgie. Katrs no mums nes individuâlu atbildìbu. ''Kristus brâîi organizè salìdzinoøi nedaudz organizètu, plaøa mèroga sludinâøanas pasâkumus salìdzinot ar citâm kofesijâm. Katrs no mums individuâli dara to ko spèj, galvenokârt uz sava personìgâ rèæina.

 

Viens no visefektìgâkajiem sludinâøanas veidiem ir músu ticìbas izskaidroøana músu åimenes locekîiem un tiem cilvèkiem ar kuriem mès tieøi saskaramies. Cilvèkiem, kas nepieder pie músu ticìbas, vajag tieøi pastâstìt par músu ticìbu, lai gan, ja tas tiks izdarìts, tad nav vèlams pacelt vèlreiz jautâjumu, izdarot kaut kâdu spiedienu uz tiem. Dievs negrib, ka cilvèki pârietu citâ ticìbâ spiediena ietekmè. Músu pienâkums - izskaidrot patiesìbu negaidot pârmèrìgus panâkumus. Mès nesam lielu atbildìbu par øo izskaidroøanu (Eceæ.3:17.-21.); ja Kristus atnâks músu dzìves laikâ ''divi bús laukâ: viens taps pieðemts, un otrs atstâts'' (Lúk.ev.17:36.). Bútu savâdi, ja mès nepastâstìtu saviem åimenes locekîiem un darba biedriem par músu Kunga otro atnâkøanu, ka tas notiks.