Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  11.3.4: EKLESIJAS DZÌVE 

 
Bībeles Pamati

11.3.4: EKLESIJAS DZÌVE

 

Lìdz øim øajâ nodaîâ mès runâjâ par músu personìgo garìgo atbildìbu. Tomèr, mums ir pienâkums tikties ar tiem cilvèkiem, kuriem pieder cerìba.

 

Protams, mès gribètu darìt to. Mès jau parâdìjâm kâ pèc kristìøanâs mès uzsâkam grúto ceîojumu Valstìbas virzienâ. Protams, mès gribètu nodibinât kontaktu ar músu ceîa biedriem. Mès dzìvojam pèdèjâs dienâs pirms Kristus atnâkøanas. Lai pârvarètu daudzâs øajâ laikâ mums priekøâ stâvoøâs grútìbas, mès gribam nodibinât draudzìgas attiecìbas ar tiem, kas atrodas tâdâ pat stâvoklì: ''Neatstâdami savas sapulces.. bet cits citu paskubinâdami, un jo vairâk redzot tuvojamies to dienu (otro atnâkøanu) '' (Ebr.10:25.; Mat.ev.3:16.). Ticìgajiem tâpèc nepiecieøams darìt visu iespèjamo kontaktu nodibinâøanai vienam ar otru ar vèstuîu un savstarpèjo tikøanâs ceîojumu palìdzìbu, lai kopâ studètu Bìbeli, piedalìtos dieviøæajâ lituråijâ un ìstenot sludinâøanas darbìbu.

 

Katrs no mums individuâli ir aicinâts no pasaules uz lielo Valstìbas Cerìbu. Vârds ''svètais'' nozìmè: ''aicinâtais cilvèks'' un vistieøâk varètu attiekties uz visiem patiesi ticìgajiem, nevis tikai uz daýiem pazìstamiem pagâtnes ticìgajiem. Grieæu vârds ''eklesija'', kas angîu Bìbelè tiek tulkots kâ ''baznìca'', nozìmè ''aicinâto sapulce'', t.i. ticìgo. Tâpèc vârds ''baznìca'' visticamâk attiecas uz ticìgo grupu, nevis uz fizisku èku, kurâ tie pulcèjas. Lai izvairìtos no øâ termina lietoøanas nepareizas izpratnes ''K.B.'' dod priekøroku atteikties pret savâm ''baznìcâm'' kâ pret eklesijâm.

 

Lai kur arì neatrastos ticìgie, kâdâ pilsètâ vai apvidú, viðiem pilnìgi likumsakarìgi rodas vèlèøanâs atrast regulâru satikøanâs vietu. Tâ varètu bút kâda ticìgâ mâja vai nomâta zâle. ''K.B.'' eklesija tiekas klubos, viesnìcu koforenàu zâlès, paøtaisìtâs zâlès vai privâtmâjâs. Eklesijas mèræis - savu biedru garìgâ izaugsme kolektìvas Bìbeles studèøanas ceîâ, kâ arì dzìvinoøâs gaismas neøana pasaulè sludinâøanas ceîâ.

Tipisks kristadelfieøu eklesijas saraksts izskatâs øâdi:

 

Svètdiena: 11.00 - Maizes lauøana

 11.00 - Sabiedriskâ sludinâøana

 

Treødiena: 20.00 - Bìbeles apgúøana

 

Eklesija - tâ ir Dieva saimes daîa. Jebkurâ cieøi saliedètâ kopienâ katram tâs loceklim jâbút attiecìbâ uz citiem atsaucìgam un padevìgam. Kristus pats øajâ lietâ bija augstâkais piemèrs. Neatkarìgi no sava garìgâ pârsvara, Viðø uzvedâs kâ viðu kalps, mazgâjot apustuîiem kâjas, tajâ laikâ, kad viði savâ starpâ strìdèjâs, kurø no viðiem ir vislielâkais. Kristus mús aicina øajâ lietâ sekot viða piemèram (Jâða ev.13:14.,15.; Mat.ev.20:25.-28.).

 

Tagad, kad Svètâ Gara brìniøæìgâs dâvanas ir atðemtas, ''vecâkajiem'' nav vietas, kâ tas bija senajâs baznìcâs: ''Jo viens ir júsu mâcìtâjs, Kristus, bet jús visi esat brâîi'' (Mat.ev.23:8.). Tâpèc kristadelfieøi izturas viens pret otru kâ pret ''brâîiem'' vai ''mâsâm'', saucot viens otru vârdâ, neatkarìgi no daýâdajiem stâvokîiem laicìgajâ dzìvè. Tajâ pat laikâ; viði ar cieðu izturas pret tiem ticìgajiem, kuri pazìst patieso Dievu jau daudzus gadus vai kuri savâ garìgajâ dzìvèir strauji izauguøi Dieva Vârda laukâ. Tamlìdzìgu ticìgo padomiem ir liela vèrtìba priekø tiem, kuri grib sekot Dieva Vârdam. Tomèr, tiek ðemti vèrâ tikai tâdi padomi, kas tieøi saskan ar Dieva Vârdu.

Eklesijâ sniegtajai mâcìbai, protams, ir jâpamatojas uz Dieva Vârdu. Tie, kas atklâti uzstâjas eklesijâs, tâtad atspoguîo Dievu un runâ Viða Vârdâ. Par cik Dievs - vìrieøu dzimtes, tâtad tikai brâîi var veikt sabiedrisku Dieva Vârda izskaidroøanas darbu. Par to îoti vienkârøi tiek runâts 1.Kor.14:34.: ''Júsu sievas baznìcâs lai klusè, jo viðâm nav atîauts runât''. Vèstulè Timotejam (2:11.-15.) tas tiek izskaidrots ar notikumiem, kas norisinâjâs Èdenes dârzâ, kur Ieva iemâcìja Âdamu grèkot, tâpèc sieviete tagad nedrìkst mâcìt vìrieti. Tas fakts, ka Dievs radìja Âdamu pirms Ievas, visticamâk nozìmè ''sievas galva - vìrs'' (1.Kor.11:3.), nevis otrâdi. Øajâ sakarìbâ ''sieva lai klusìbâ mâcâs visâ padevìbâ, taàu mâcìt  es sievai nepieîauju, nedz valdìt pâr vìru, bet viðai jâturas klusìbâ. Jo Âdams ir pirmais radìts, pèc tam Ieva. Un Âdams netika pievilts, bet sieva tika pievilta un krita pârkâpumâ, taàu viða tiks izglâbta, dzemdèjot bèrnus, ja tâ paliks ticìbâ un mìlestìbâ un svètâ dzìvè ar savaldìbu'' (1.Tim.2:11.-15.).

 

No tâ visa redzams, ka Bìbele ierâda atøæirìgas lomas vìrieøiem un sievietèm. Atseviøæâs vietâs par sievietèm tiek teikts, lai tâs: ''aprecètos, dzemdètu bèrnus, valdìtu par savu mâju'' (1.Tim.5:14.). Tas nozìmè, ka viðu garìgâs darbìbas sfèra - mâja. Tâtad, eklesijas sabiedriskâ darbìba tiek atvèlèta vìrietim. Tas ir asâ pretrunâ ar dzimumu lìdztiesìbas humânajâm teorijâm, kur strâdâjoøâ sieviete var pieprasìt vienlìdzìbu ar savu vìru visâs lietâs - no åimenes budýeta vadìøanas lìdz vienâda apåèrba valkâøanai abiem dzimumiem. Sanâk, ka bèrnu kopøana tiek uzskatìta kâ neèrtìba, kâ nepiecieøamìba saglabât noteiktu emocionâlâ svètuma lìmeni pilnìbâ materiâlistiskajâ un egoistiskajâ pasaulè. Patiesi ticìgie noraida øo laikmeta garu, kaut gan, kâ vienmèr nepiecieøama mèra sajúta.

 

Vìrs nedrìkst pret sievu izturèties patvarìgi, bet viðam tâ jâmìl, tâpat kâ Kristus mìlèja mús (Ef.5:25.). ''Vìri, sadzìvojiet prâtìgi ar sievieti (t.i. esiet pret viðâm maigi, saskaðâ ar savâm Dieva vârda zinâøanâm), kâ ar vâjâko radìjumu, godâjiet viðas kâ tâdas, kas ir arì ýèlastìbâ dotâs dzìvìbas lìdzmantinieces'' (1.Pèt.3:7.).

 

Garìgajâ izaugsmè kristìøana Kristú padara vìrieti un sievieti lìdzìgus (Gal.3:27.,28.; 1.kor.11:11.). Taàu tas neatstâj iespaidu uz skaidrajiem principiem, ka ''sievas galva ir vìrs'' (1.Kor.11:3.), kâ åimenè, tâ arì eklesijas praktiskajâs un garìgajâs lietâs.

 

Lai nodemonstrètu øâ principa atzìøanu, ticìgai sievietei ir jâuzliek galvassega, kad brâlis sludina Dieva Vârdu. Praktiski tas nozìmè, ka piedaloties eklesijas sanâksmès sievietei galvâ ir jâbút cepurei vai lakatam. Starpìba starp vìrieøa un sievietes lomu tiek pasvìtrota ar to, ka sieviete audzè garus matus, bet vìrietis to darìt atturas (!.Kor.11:14.-15.).

 

''Bet katra sieva, kas ar neapsegtu galvu lúdz Dievu... dara kaunu savai galvai (t.i. savam vìram, 3.p.), jo tâ ir tâpat kâ apcirpta. Ja sieva neaizsedzas, tad lai tâ arì apcèrpas: Bet tâ kâ tas sievai ir par kaunu, ka tâ ir apcirpta, tad lai tâ aizsedzas... Tâpèc sievai jâbút galvâ pilnvaras zìmei enåeîu dèî'' (1.Kor.11:5.,6.,10.).

 

Neapsegta sievietes galva parâda, ka viðai ir mati, bet ''apsegta'' galva liecina par apzinâtu attieksmi pret galvassegas valkâøanu. Bez galvassegas sieviete nevar paîauties uz savu dabìgo matu segumu; tâ domât - nozìmè uzskatìt, ka Dievs neredz viðas matus. Vìrietim nav jâapsedz galva (1.kor.11:7.). Tas neattiecas uz matiem, bet jebkâdas galvassegas nèsâøanu.

 

Sieviete pârstâv eklesiju, bet vìrietis pârstâv Kristu. Tâpat kâ mès apzinâti pieðemam ticìbu músu Kristus glâbøanâ, tâ arì sievietei apzinâti jâpieðem lèmums par savas galvas apsegøanu. Paîauties uz to, ka viðas mati bús apsegti dabìgâ veidâ, ir tas pats kas domât, ka músu cerìba glâbt sevi ir pretrunâ Kristus gribai. Gari mati sievietei - mati viðai doti par apsegu, tas viðai (Dieva dots) gods (grieæu val. ''dabìgais apåèrbs'') (1.Kor.11:15.). Sievietei ir jâaudzè savi mati, lai pasvìtrotu savu atsæirìbu no vìrieøa. Starpìba starp vìrieøa un sievietes matiem ir Dieva radìta. Tâpèc sievietei vajag izmantot øo iepèju lai uzsvèrtu savu ìpaøo lomu.

 

Apskatot jautâjumu par sievietes garajiem matiem un galvassegas valkâøanu, mums ir jâbút piesardzìgiem, lai tas viss netiktu darìts tikai simboliski. Ja sieviete ir ''apslèptais sirds cilvèks, neiznìcìgs savâ lènajâ un klusajâ garâ'' (1.Pèt.3:5.) viða pakîausies brâîiem kâ Kristum ticìgâ un ar prieku parâdìs savu pazemìbu jebkâdâ veidâ, arì ar galvassegas nèsâøanu. Ja viða apjèdz øì norâdìjuma, tâpat kâ citu Dieva norâdìjumu, iemeslu, tad viðai nebús nekâdas nevèlèøanâs to pildìt.

 

Mâsâm vienmèr, jebkurâ laikâ atradìsies drabs eklesijâ - sludinâøana Svètdienas skolâ un citu pienâkumu vadìba, kas neietver sevì publisku sludinâøanu vai uzstâøanos, piemèram, finansu uzskaites veøana. Garìgi nobrieduøas sievietes varètu pasniegt mâcìbu stundas jaunâkajâm mâsâm (Tit.2:3.,4.; 2.Moz.15:20.).