Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  11.3.5. MAIZES LAUØANA 

 
Bībeles Pamati

11.3.5. MAIZES LAUØANA

Lìdzâs lúgøanâm un Bìbeles lasìøanai svarìga ir regulâra Kristus norâdìjuma par maizes lauøanu un vìna dzerøanu izpildìøana, piemiðai par Viða upurèøanos ''To dariet mani pieminèdami'', teica Jèzus (Lúk.ev.22:19.). Tâ bija Viða vèlèøanâs, lai Viða sekotâji regulâri to darìtu lìdz Viða otrajai atnâkøanai, kad Jèzus atkal dalìs ar mums savu maizi un vìnu (1.Kor.11:26.; Lúk.ev.22:16.-18.).

 

Maize ir Kristus miesa, kuru nodeva krustam, bet vìns - Viða asinis (1.Kor.11:23.-27.). Agrâkie ticìgie parasti izpildìja øo norâdìjumu (Ap.d. 2:42.-46.), darot to, acìmredzot, vienreiz nedèîâ (Ap.d. 20:7.). Ja mès tieøâm mìlam Kristu, mès izpildìsim Viða bauøîus. Ja mums ir patiesa personiska attieksme pret Viðu, tad mès centìsimies pieminèt Viða upuri, kâ Viðø lúdza, un tajâ paøâ laikâ veicinâsim paøi sevi atcerèties par to lielo glâbøanu, kuru Viðø sasniedza. Viða cieøanu krustâ mierìgais atspoguîoøanas periods padara nenozìmìgas músu ikdienas grútìbas salìdzinâjumâ ar to, ko izcieta músu Kungs.

 

Maizes lauøana galvenokârt ir atceres dievkalpojums; tâ rezultâtâ nekas maåisks nenotiek. Pèc Mozus likuma tas ir ekvivalenti Lieldienâm (Lúk.ev.22:15.; 1.Kor.5:7.,8.). Tas bija lìdzeklis, lai atcerètos par lielo izglâbøanos no Èåiptes, kuru satrakotajâ júrâ ar Mozus starpniecìbu izdarìja Dievs. Maizes lauøanas dievkalpojums pieskaita mús músu glâbøanai no grèka caur Kristu, kas bija padarìts par iespèjamu krustâ un ar kuru mès kîuvâm radniecìgi lìdz ar kristìøanos.Tâtad, øâ bauøîa izpildìøanai ir jâbút kaut kam tâdam, ko mès dabiski gribam darìt.

 

Fiziska darbìba, kas saistìta ar maizes lauøanu un vìna dzerøanu- tâ ir Kristus mìlestìbas izpausme pret mums, visi noteikumi, kuri attiecas uz músu glâbøanu atkal kîúst tik reâli. maizes lauøana vienreiz nedèîâ - tâ tâtad ir veselìga dvèseles stâvokîa zìme. Ja tâ nevar notikt kopâ ar citiem ticìgajiem, tad to jâdara vienatnè. Nevar bút nekâds attaisnojoøs iemesls, lai pârtrauktu izpildìt øo bausli. Mums ir jâpieliek visi spèki tam, lai vienmèr músu dievkalpojumâ bútu maize un vìns, lai gan, izðèmuma gadìjumos, pat ja iztrúkst øie produkti, mès nedrìkstam pârtraukt atcerèties Kristu, darot to, cik vien iespèjams, parastâ veidâ. Jèzus dzèra vìnu ''no vìna koka augîiem'' (Lúk.ev.22:18.), un mums tâpèc jâdzer sarkanais vìnogu vìns.

 

Ievèrot Kristus cieøanu un upura simbolus - tas ir augstâkais gods, kas vìrietim un sievietei var bút. Izturèties pret tiem nevèrìgi, tâ kâ tie prasa, nozìmè bút uz Dieva zaimoøanas robeýas, jo ''cikkârt jús no øìs maizes èdat un no øì kausa dzerat, pasludiniet tâ Kunga nâvi... Tad nu, kas necienìgi èd øo maizi vai dzer tâ Kunga kausu, tas bús noziedzies pret tâ Kunga miesu un asinìm'' (1.Kor.11:26.,27.). Maizes lauøanai vajag izvèlèties tâdu laiku un vietu, kur bútu pilnìgi izslègta músu domu un uzmanìbas novèrøana no dievkalpojuma. Tas var notikt agri no rìta vai vèlu vakarâ guîamistabâ, vai citâ piemèrotâ vietâ. Mès zinâm tâlâk padomu: ''Bet lai cilvèks pats sevi pârbauda, un tâ lai viðø èd no øìs maizes un dzer no øì kausa'' (1.Kor.11:28.). Tâdèî mums ir jâsakoncentrè savas domas uz Kristus upuri, iespèjams, pârskatot Evanåèlija lappuses, kas stâsta par viða krutâ siøanu. Darot to pienâcìgâ veidâ, mès nanovèrøami uzticam músu sirdsapziðu Kristum.

Maizes lauøanas dievkalpojuma kârtìba varètu bút sekojoøa:

 

1.Lúgøana - lúgums pèc Dieva svètìbas; lai Viðø atdara músu acis Viða vârdam; atgâdinâøana par citu ticìgo vajadzìbâm; pateicìba par Viða mìlestìbu un lúgøana par músu dzìvi.

 

2.Bìbeles lasìøana saskaðâ ar ''Evanåèlija ceîvedi''.

 

3.Pârdomas saskaðâ ar stundâm, kas gútas no Bìbeles, vai sprediæu lasìøana, kas mús ved uz músu dievkalpojuma mèræi - Kristus atcerèøanos.

 

4.Pantu 1.Kor.11:23.-29. lasìøana.

 

5.Klusuma minútes - sevis iepazìøana.

 

6.Lúgøana par maizi.

 

7.Maizes lauøana un neliela tâs gabaliða apèøana.

 

8.Lúgøana par vìnu.

 

9.Vìna pielikøana pie lúpâm.

 

10.Noslèguma lúgøana.

 

Dievkalpojumam jâilgst nedaudz ilgâk par vienu stundu.