Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  11.4. Laulìba 

 
Bībeles Pamati

11.4. Laulìba

Øo nodaîu mès sâksim ar to cilvèku stâvokîa izskatìøanu, kuri lìdz kristìøanâs brìdim vèl nav stâjuøies laulìbâ. 5.3 nodaîâ mès runâjâm, ka stâties laulìbâ vajag tikai pèc kristìøanâs. Bìbelè satopamas vairâkas vietas, kurâs ir runâts par to, ka Jèzus, kâ arì Pâvils un citi apustuîi aicina tos kuri vèl nav stâjuøies laulìbâ - padomât un izøæirties par to vai tiem nepalikt vientuîiem, lai pilnìbâ veltìtu sevi tâ Kunga lietâm (1.Kor7:7.-9.,32.-38.; 2.Tim.2:4.; Mat.ev.19:11.,12.,29.; Sal.mâc.9:9.). ''Bet ja tu arì dodies laulìbâ, tas nav grèks'' (1.Kor.7:28.).

 

Daudzi apustuîi bija precèti (1.Kor.9:5.); un, pèc Dieva ieceres laulìbai ir liela kâ fizskâ tâ garìgâ nozìme. ''Laulìba lai ir visiem godâ, un laulìbas gulta neaptraipìta'' (Ebr.13:4.). ''Nav labi cilvèkam bút vienam'' (1.Moz.2:18.), tâpèc Dievs ir paredzèjis cilvèkiem dzìvot laulìbâ. Vienìgais izðèmums ir, ja cilvèks augstâ lìmenì realizè savus garìgos pienâkumus. ''Kas atrod sev laulâtu draudzeni, tas atrod sev tieøâm ko labu un var lìgsmoties, ka ýèlastìbas dâvanu dabújis no tâ Kunga''.''Sapratìgu sievu manto no tâ Kunga'' (Sal.pam.18:22.; lìdz 19:14.). Kopèjais slèdziens par øo jautâjumu tiek dots 1.Kor.7:1.,2.: ''Cilvèkam ir labi sievieti neaizskart. Bet netiklìbas novèrøanas labâ lai katram ir sava sieva, un katrai sievai savs vìrs'' (1.Kor.7:1.,2.).

 

Øo pantu jèga ir tajâ apstâklì, ka iecietìba pret ârpuslaulìbas dzimumtieksmèm ir laulìbas pârkâpums.

Laulìbas pârkâpøanas brìdinâjumi (dzimumsakari starp cilvèkiem, kuri nesatâv laulìbâ), laulâto uzticìbas pârkâpøana un jebkurø cits amorâlisms bieýi sastopams Jaunajâ Derìbâ, tie ir satopami gandrìz katrâ vèstìjumâ. Zemâk dots tikai daýu vèstìjumu ìss uzskaitìjums: Ap.d.15:20.; Rom.1:29.; 1.Kor.6:9.-18.; 10:8.; 2.Kor.12:21.; Gal.5:19.; Efez.5:3.; Kol.3:5.; 1.Tes.4:3.; Júd.7.; Pèt.4:3.; Atkl.2:21.).

 

No iepriekø minètâ izriet, ka izaicinât skaidri izteikto Dieva gribu - nopietna lieta. Ja Dievs var piedot ìslaicìgu vâjuma brìýu grìkus, kurus cilvèks pèc tam noýèlo (piem., Dâvida un Batsebas laulìbas pârkâpøanu), tad dzìve, kuras laikâ laulìbas pârkâpøana notiek regulâri, pelna nosodìjumu. Pâvils vairâkkârt teica: ''Netiklìba, izlaidìba... un tamlìdzìgas lietas par kurâm es iepriekø saku, kâ jau esmu iepriekø sacìjis: tie, kas tâdas lietas dara, nemantos Dieva valstìbu'' (Gal.5:19.,21.), tâpèc ''Bèdz no iekârìbâm'' (2.Tim.2:22.); katrs grèks, ko cilvèks dara, paliek ârpus miesas, bet, kas netiklìbas grèku dara, grèko pie savas paøa miesas'' (1.Kor.6:18.).

 

Gandrìz par pilnìgi parastu kîuvusi parâdìba, kad jaunie pâri dzìvo dzimumdzìvi lìdz stâøanâs laulìbâ. Termina ''laulìba pèc paøu vienoøanâs'' pielietoøana, lai øo rìcìbu attaisnotu ir pilnìgi nepareiza. Ticìgo laulìbai ir jâbút tâdai, lai tâ pilnìbâ atbilstu Dieva nosacìjumiem.

 

Mès nevaram pieîaut, lai laulìbas notiktu músu miesisko iegribu izdabâøanai, lai gan tas ir pieðemts visur pasaulè, tas tomèr nedrìkst bút pârsvarâ pâr Dieva apstiprinâjumiem par laulìbu, - galu galâ laulìba drìzâk bija Dieva, nevis cilvèka noteikta. Saskaðâ ar Bìbeli, laulìba ietver sevì vismaz trìs momentus:

 

1. Jebkâda veida laulìbas ceremonija, kaut vai pat visvienkârøâkâ. Apraksts par to, kâ Boâss apprecèja Ruti (Rutes 3:9.; 4:13.) parâda, ka laulìba - tâ ir ne tikai radniecìba, kurâ stâjas cilvèki. Tam ir jâbút ìpaøam momentam, kad cilvèks stâjas laulìbâ. Kristus tiek salìdzinâts ar lìgavaini, bet ticìgie ar lìgavu, ar kuru viðø ''precèsies'' kad bús viða otrâ atnâkøana. Lai nosvinètu øo notikumu, tad bús ''Jèra kâzu mielasts'' (Atkl.19:7.-9.). Radniecìgâs saites starp vìru un sievu ir kâ piemèrs tâm attiecìbâm , kâdas bús starp Kristu un ticìgajiem (Efez.5:25.-30.). Tâpat kâ bús noteikts moments stâjoties laulìbâ starp viðiem, tâpat jâbút kâzâm starp ticìgajiem, kas stâjas laulìbâ, lìdz ar to personificèjot músu un Kristus savienìbu Tiesas dienâ.

 

2. Dieva stâøanâs laulìbâ ar Izraèlu ietver sevì savstarpèjo garìgo vienoøanos, uzticèøanos viens otram (Eceæ.16:8.), un tam arì ir jâbút raksturìgam momentam ticìgajiem stâjoties laulìbâ.

 

3. Dzimumattiecìbas ir nepiecieøamas, lai piepildìtu laulìbas attiecìbas (5.Moz.21:13.; 1.Moz.24:17.; 29:21.; 1.Sam.11:2.). Øajâ sakarâ 1.Kor.6:15. paskaidro, kâpèc ârpuslaulìbas dzimumattiecìbas ir netikumìba. Dzimumattiecìbas fiziski nozìmè, kâ Dievs savienoja kopâ laulâtu pâri (1.Moz.2:24.). Tâpèc, savienoøanâs ''vienâ miesâ'' pagaidu radniecìbâ nozìmè Dieva doto æermeðu apgânìøanu. Viðø radìja tos, lai piepildìtu laulìbas attiecìbas fiziskâ nozìmè tiem, ko viðø savienoja laulìbâ kopâ.  No tâ izriet, ka tie pâri, kas ''dzìvo kopâ'' lìdz kâzâm, faktiski dzìvo grèkâ. Ja viði nenoformès savas attiecìbas likumìgâ ceîâ, vai neizøæirsies viens no otra - nevar bút ne runas par viðu kristìøanu.

 

Grútìbas sagâdâ atseviøæu jaunattìstìbas valstu tradìcijas, kurâs vienkârøiem îaudìm nav priekøstata par kâzu ceremoniju vai lìguma slègøanu. Pâris var dzìvot kopâ bez oficiâlads un rituâlas savu attiecìbu noformèøanas daudzus gadus, paøi uzskatot, it kâ viði sastâv laulìbâ. Øo rindu autora padoms ir øâds: tâdos gadìjumos ticìgajam, tam kas krista ir jâpaskaidro stâvoklis un jâpârliecina to, kas vèlas kristìties, kopâ ar viða partneri parakstìt jebkâdu laulìbas lìgumu. Pèc tam øis dokuments nekavèjoties ir jâreåistrè attiecìgajâ civiliestâdè.

 

Kristìtie cilvèki, kuriem dzìvesbiedri nav kristìti, nekâdâ gadìjumâ nedrìkst tos pamest (1.Kor.7:13.-15.), bet ir jâmìl tie, un nevis vienkârøi cerèt uz savu dzìvesbiedru pâreju ticìcìbâ, bet ar savu piemèru jâparâda patieso ticìbu Dievam. 1.Pèt.3:1.-6. atbalsta cilvèkus, kuri ir øâdâ stâvoklì, un uzskata, ka priekøzìmìga uzvedìba pati par sevi ir labs lìdzeklis lai mainìtu savas ''otrâs puses'' reliåiju.

 

Principi, pèc kuriem jâvadâs laulìbai, ìsi izklâstìti sekojoøajos Dieva vârdos: ''Tâdèî vìrs atstâs tèvu un mâti un pieæersies savai sievai, un tie kîús par vienu miesu'' (1.Moz.2:24.). Øì tiekøanâs pèc vìrieøa un sievietes savienìbas visâ, cik vien tas ir iespèjams, ir analoåiska músu pastâvìgajâm púlèm savienoties ar Kristu caur patmìlìbas un grèka pârvarèøanu. Drìzâk tâ ir tâ ir cìða pret mums paøiem , nekâ pret Kristu vai músu partneri. Jo vairâk mès gústam panâkumus tajâ, jo laimìgâki mès kîústam un jo pilnìgâkas kîúst músu saites.

 

Tomèr, mès dzìvojam reâlajâ grèka un neveiksmju pasaulè, un mès nespèjam pilnìbâ pacelties lìdz svètuma augstâkajam lìmenim, par kuru ir runâts Dieva un Kristus mìlestìbas piemèrâ Bìbelè. Ideâli bútu, kâ norâdìts 1.Moz.2:24., ja viens vìrs un viena sieva dzìvotu kopâ pilnìgâ vienotìbâ visâ savas dzìves laikâ.

 

Ticìgajiem jâbút gataviem tam, ka daýreiz nebús iespèjams sasniegt tâdu stâvokli viðu personìgajâ personìgajâ dzìvè un citu ticìgo dzìvè. Vìra un sievas uzskati var nesakrist un to viedokîi, kuriem bútu jâbút vienâdiem, ir atøæirìgi, un tâpèc bús neiespèjams turpinât laulìbu. Vìrietim, iespèjams bús jau bijuøas vairâkas sievas lìdz viða kristìøanai, ja vìrietis dzìvo sabiedrìbâ, kur tiek pieîauta daudzsievìba, iespèjams viðam jau bús bijuøas vairâkas sievas lìdz viða kristìøanai. Øajâ gadìjumâ viðam jâpaliek ar savâm sievâm, bet to skaitu viðø nedrìkst palielinât. Apustulis Pâvils - dedzìgais cilvèciskâs lìdzjútìbas un Dieva principu ievèroøanas attèls - pieîâva øæirøanâs iespèjamìbu izðèmuma nesaderìbas gadìjumos: ''Sievai neøæirties no vìra, un ja tâ ir atøæìrusies, tad tai palikt neprecètai'' (1.Kor.7:10.,11.).

 

Øis apgalvojums atspoguîo ideâlo lietu stâvokli, bet Svètajos Rakstos bieýi tiek izteikta vèlèøanâs piekâpties laulìbas attiecìbu jautâjumos, ja tie nav pretrunâ galvenajiem Dieva principiem (piem., laulìbas pârkâpøana - grèks). Pâvila padoms 1.Kor.7:10.,11. ir radniecìgs padomam 1.Kor.7:27. - 28. : ''...ja esi bez sievas, nemeklè sievu (t.i. paliec vientuîø). Bet ja tu arì dodies laulìbâ, tas nav grèks''. Tomèr, tìøa øæirøanâs - atklâta zoboøanâs par Dieva principiem, par vìrieøa un sievietes savienoøanâs vienâ æermenì. Kristus vârdi ir îoti vienkârøi: ''Bet no pasaules iesâkuma Dievs viðus radìjis vìru un sievu. Tâdèî cilvèks atstâs savu tèvu un mâti un tie bús viena miesa. Tad nu (pasvìtro Jèzus) tie nav vairs divi, bet, viena miesa. Tâpèc, ko Dievs savienojis, to cilvèks lai neøæir ( ar øæirøanos)... Ja kas no savas sievas øæiras un citu precè, tas laulìbu pârkâpj pret viðu'' (Marka ev.10:6.-12.).

 

Visâs dzimumattiecìbu sfèrâs miesa cenøas atrast attaisnojumus savu dabìgo vajadzìbu izdabâøanai. Tie cilvèki, kas nonâk ìpaøi kârdinoøâs situâcijâs, var rast spèku un garìgo noturìbu tikai pârdomâjot pantus, kas minèti øajâ nodaîâ. Citi cenøas rast attaisnojumu homoseksuâlismam un lesbismam, kâ likumìgâm dabìgâm vèlmèm. Tomèr Dieva acìs øì rìcìba - galìgi netikla parâdìba.

 

1.Moz.2:24. panta galvenâ jèga ir homoseksuâlisma grèka attaisnoøana. Dieva centieni ir tajâ apstâklì, lai vìrietis un sieviete dotos laulìbâ un pieæertos viens oram. Dievs radìja Ievu kâ Âdama palìdzi, nevis citu vìrieti. Dzimumattiecìbas starp vìrieøiem vairâkkârt tiek nosodìta Bìbelè: Øis - viens no grèkiem, kuru dèî tika sagrauta Sodoma (1.Moz.18. un 19.nod.). Apustulis Pâvils îoti skaidri pasaka, ka cilvèki, kas nodarbojas ar tâdâm lietâm, dusmo Dievu un netiks ielaisti Viða valstìbâ (Rom1:18.-32.; 1.Kor.6:9.,10.).

 

Tajâ pat laikâ, bút iejauktam tajâ - nenozìmè zaudèt Dieva palìdzìbu. Viðø var piedot tam, kas godbijìgi lúgs Viðam to (Ps.130:4.). Korintas eklesija ir saskatìjusi savâs rindâs pietiekoøi lielu dìkdieðu daudzumu, kas noýèlo savus grèkus: ''Un daýi no jums bija tâdi. Bet jús esat nomazgâti, jús esat svèti kîuvuøi, jús esat taisnoti Kunga Jèzus Kristus Vârdâ un músu Dieva Garâ'' (1.Kor.6:11.).

 

Súdzìba par dabiskâs tieksmes trúkumu pret pretèjo dzimumu faktiski virzìta pret Dievu, kurø, it kâ netaisnìgi aizliedzis stâties homoseksuâlâs attiecìbâs, bet tajâ pat laikâ radìjis mús ar milzìgâm kârdinâøanas sajútâm. Taàu ''Dievs ir uzticìgs, Viðø neîaus jús pârbaudìt pâri par júsu spèjâm, bet darìs pârbaudìjumiem tâdu galu, ka varat panest'' (1.Kor.10:13.). Nepadodoties miesas kârdinâjumiem, mès varam sasniegt øâdu stâvokli, kas raksturos cilvèku kâ tâdu, kâds viðø faktiski kîuvis. Tâ piemèram, alkoholiæis vai narkomâns nevar dzìvot bez regulâras noteiktu æìmisku vielu lietoøanas un parasti ir nepiecieøama medicìniska iejaukøanâs, lai atgrieztu viðu normâlâ, lìdzsvarotâ dzìvè.

 

Arì homoseksuâlistiem ir nepiecieøams izvèlèties øo ceîu. Dievs viðiem palìdzès. Bet ja viði ir pilnìbâ nodevuøies savâm vèlmèm, Dievs rìkosies ar viðiem tâpat kâ senâk ar izraèlieøiem: ''Tad nu Dievs viðus nodevis kauna pilnâs kaislìbâs: sievietes apmainìjuøas dabisko dzimumu kopdzìvi ar pretdabisko. Tâpat arì vìrieøi, atmesdami dabisko kopdzìvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuøi savâ iekârè, piekopdami netiklìbu, vìrietis ar vìrieti, saðemdami pelnìto sodu par savu nomaldìøanos no sevis. (Rom.1: 26.,27.). 

 

Tikai apzinâti akli cilvèki negrib redzèt visâ tajâ nepârprotamo pareåojumu par AIDS un citâm slimìbâm, kas tiek izplatìtas dzimumattiecìbu ceîâ, kuras músu izvirtusì pasaule bauda paøreiz.