Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  11.5: Sadraudzìba

 
Bībeles Pamati

11.5: Sadraudzìba

 

Grieæu vârds, kas tulkots kâ ''sadraudzìba'' un ''kopìba'', galvenokârt raksturo stâvokli, kad ir kaut kas kopèjs - kopèja apvienìba. ''Kopìba'' savstarpèji saistìta ar vârdu ''paziðot''. Zinot un staigâjot dzìvè Dieva ceîus, mums ir sadraudzìba ar Viðu un visiem citiem, kas dara to paøu, esot Kristú. Mums jâbút vèrìgiem attiecìbâs vienam ar pret otru :''Neaizmirstiet labu darìt un dâvanas dot...'' (Ebr.13:16.). Filip.1:5. runâ par músu ''lìdzdalìbu evanåèlijâ''; músu sadraudzìbas pamats, tâpèc ir atzinumos, kurus sastâda patiess Evanåèlijs. Øì iemesla dèî, sadraudzìba starp patiesi ticìgajiem ir daudz augstâkâ lìmenì, nekâ jebkurâ citâ organizâcijâ vai baznìcâ. Øìs sadraudzìbas rezultâtâ viði veic lielus attâlumus, lai satiktu viens otru un apmeklètu tos, kas atrodas attâlâkâs vietâs, kâ arì uztur sakarus ar pasta vai telegrâfa palìdzìbu, kur vien tas ir iespèjams. Pâvils runâ par ''gara sadraudzìbu'' (Filip.2:1.), t.i., sadraudzìbu, kas pamatojas uz músu kopìgo sekoøanu Garam (Dieva gudrìbai, kâ tas atklâjas Viða Garâ) Vârdâ.

 

Viena no músu sadraudzìbas cèlâkajâm izpausmèm - kopìgs maizes lauøanas rituâls. Agrìnie ticìgie ''...pastâvèja apustuîu mâcìbâ un sadraudzìbâ, maizes lauøanâ un lúgøanâs ...ar gavilèm un vientiesìgu

sirdi'' (Ap.d.2:42.,46.).

 

Simboliem, kuri ir músu cerìbas centrâ, vajag mús apvienot kopâ sirds vienprâtìbâ. ''Svètìbas kauss, ko mès svètìjam, vai tas nav savienoøanâs ar Kristus asinìm? Maize ko lauýam, vai tâ nav savienoøanâs ar Kristus miesu? Jo kâ ir viena maize, tâ mès daudzi esam viena miesa, jo mès visi esam øìs vienas maizes dalìbnieki'', t.i., Kristus (1.Kor.10:16.,17.). Tâpèc músu pienâkums ir dalìties Kristus upura simbolos ar visiem tiem, kas gúst labumu no tâ, ka piedalâs maizes lauøanâ. Maizes lauøanâ un vìna dzerøanâ piedalâs tikai tie, kas ir attiecìgâ veidâ kristìti Kristú un ir iepazinuøi patiesìbu. Ja vèl to darìsim kopâ ar tiem, kas nav kristìti, tâ bús zoboøanâs par øiem simboliem.

 

Jânis atceras, kâ viðø dalìjâs Evanåèlija mâcìbâ par múýìgo dzìvi ar citiem: ''...lai arì jums bútu sadraudzìba ar mums; Un músu sadraudzìba ir ar Tèvu un viða dèlu Jèzu Kristu'' (1.Jâða 1:2.,3.). Tas parâda, ka sadraudzìba dibinâs uz kopèju Dieva Vârda izpratni, un músu sadraudzìbu ar Dievu un Kristu.

Músu sadraudzìba ar Dievu un Kristu, kâ arì ar citiem ticìgajiem nav atkarìga tikai no músu paceløanâs lìdz patiesìbas doktrìnâm, kas sastâda ''vienu ticìbu''. Músu dzìvesveidam ir jâatbilst principiem, kas izsaka sekojoøo: ''Dievs ir gaisma, un viðâ nav it nekâdas tumsìbas. Ja mès sakâm, ka mums ir sadraudzìba ar viðu un dzìvojam tumsìbâ, tad melojam un nedarâm patiesìbu. Bet ja mès dzìvojam gaismâ, kâ Viðø ir gaismâ, tad mums ir sadraudzìba savâ starpâ, un Viða dèla Jèzus asinis øæìsta mús no visiem grèkiem'' (1.Jâða 1:5.-7.).

 

''Dzìvoøana tumsìbâ'' tiek attiecinâta uz tâdu dzìvesveidu, kas pastâvìgi un atklâti nesaskan ar Dieva Vârda gaismu (Ps.119:105.; Sal.pam.4:18.), tas neattiecas uz músu nejauøiem grèkiem, jo nâkoøais pants saka: ''Ja sakâm, ka mums nav grèka, tad maldinâm paøi sevi, un patiesìba (t.i.Dieva Vârds - Jâða 17:17.; 3:21.; Ef.5:13.) nav músos (1.Jâða 1:8.).

 

No tâ mès secinâm, ka sadraudzìba tiek pârtraukta, ja ticìgais sâk dzìvot pretrunâ ar skaidrâm Bìbeles mâcìbâm: ''Nepiedalieties neauglìgajos tumsìbas darbos, bet labâk celiet tos gaismâ'' (Ef.5:11.). Ir jâpieliek visi spèki, lai nomaldìjuøos atgrieztu atpakaî, kâ piemèram, labais gars, kurø meklè pazuduøo avi (Lúk.ev.15:17.). Bet ja brâlis vai mâsa dzìvo pretrunâ Bìbeles mâcìbâm un turpina grèkot, ir jâpârtrauc sadraudzìba ar viðu (Mat.ev.18:15.-17.). Praktiski tas notiek pârrunu veidâ ar attiecìgajiem eklesijas locekîiem, kâ arì tiek paziðots Kristadelfieøu ýurnâlâ. Tajâ pat laikâ to nevajadzètu ìpaøi uzsvèrt. Tas notiek tikai tad, ja atklâti tiek pieðemtas maldìgas doktrìnas vai tiek turpinâts grècìgs dzìves veids. Cilvèkam jâbút pârliecinâtam, ka starp viðiem ir palicis îoti maz kâ kopìga sakarâ ar viða atkâpøanos no Bìbeles pamatatzinumiem, un sadraudzìbas pârtraukøana ir neizbègama.

 

Viens no visskaidrâkajiem pantiem, kas runâ par sadraudzìbu ir 2.Kor.6:14.-18. ''Nevelciet sveøu júgu kopâ ar neticìgajiem. Jo kâda daîa ir taisnìbai gar netaisnìbu? Kas ir gaismai kopìgs ar tumsìbu?... Tâpèc aieita no viðu vidus un noøæirieties no tiem, saka tas Kungs,... Tad nu es búøu jums par tèvu, un jús búsiet man par dèliem un meitâm. Saka tas Kungs, visuvaldìtâjs''.

 

Mès parâdìjâm, ka Dieva Vârds- tâ ir gaisma. Øie panti parâda, kâpèc mums nedrìkst bút nekâ kopìga ar baznìcâm, kas sludina melìgas doktrìnas, kâpèc mès nedrìkstam stâties laulìbâ ar tiem, kas nezina Patiesìbu, un jâturas nostâk no vispârpieðemtâ dzìvesveida. Atdalìøanâs rezultâtâ no kopèjâs pasaules, mès iegústam godu kîút par uzticìgiem Dieva dèliem un meitâm, par daîu no vispasaules kopìgâs îauýu saimes, kuriem ir viena un tâ pati ''radniecìba'' - músu brâîi un mâsas. Ir tikai ''viena miesa'', t.i. viena patiesa ticìgo grupa (Ef.1:23.), kas balstâs uz tiem, kam ir viena cerìba, viens Dievs, viena kristìba un ''viena ticìba'', t.i. viena patiesa mâcìba, kas satâda vienu ticìbu (Ef.4:4.-6.). Cilvèks nevar bút daîa no ''vienas miesas'' un tajâ pat laikâ uzturèt kontaktu ar citâm reliåiskâm organizâcijâm, kas nesludina patiesu ticìbu. Zinot, ka gaismai nav nekâ kopìga ar tumsu, mès pasludinâm par savu atraøanos tumsâ, ja mès uzturam kontaktu ar tumsu.

 

Ja mès pilnìbâ izprotam visu patiesìbas mâcìbas sistèmu, kas izklâstìta Svètajos Rakstos, mès redzam, ka tiem, kas sludina nepatiesas doktrìnas kristietìbas vârdâ, nav nekâ vairâk kopìga ar Dieva sadraudzìbu, kâ ateistiem.

 

Ja jús uzmanìgi izlasìjât iepriekøminètâs nodaîas, tad jums ir skaidrs, ka mès nevaram apstâties pusceîâ músu attiecìbâs ar Dievu. Mès vai nu esam Kristú kristìøanös rezultâtâ vai ârpus tâ. Mès atrodamies vai nu patiesâs mâcìbas pieðemøanas rezultâtâ un ikdienas paklausìbas rezultâtâ - gaismâ, vai arì atrodamies tumsâ. Neviens nevar stâvèt ar vienu kâju divâs nometnès.

 

Iegútâs zinâøanas uzliek uz mums noteiktu atbildìbu Dieva priekøâ. Mès tagad nestaigâjam pa ielâm un savâ ikdienas dzìvè neizturamies tâ, kâ to dara parasts laicìgais cilvèks.Dievs uzmanìgi seko mums. Tâpat kâ Dievs, Kungs músu Jèzus Kristus, tâ arì visi patiesi ticìgie gandrìz iedveø júsos ''gribu'' pareizo lèmumu pieðemøanâ. Bet tâpat kâ Dievs, Kristus un mès paøi izdaram visu, kas músu spèkos, lai palìdzètu jums - pat tâdâ veidâ, kâ kâ to izdarìja Dievs, atdodot nâvè par mums Savu vienpiedzimuøo Dèlu - gala rezultâtâ júsu glâbøana atkarìga no júsu paøu brìvâs gribas, lai paglabâtu sevì lielo Cerìbu, kura dota mums patreiz.