Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  8.1: Jèzus Daba: Ievads 

 
Bībeles Pamati

8 NODAÎA

 

JÈZUS DABA

 

 

 


8.1: Jèzus Daba: Ievads

 

Viena no lielâkajâm traåèdijâm kristìgajâ domâøanâ, acìmredzami ir tâ, ka Kristus nesaðèma pienâcìgu cieðu un pagodinâøanu sakarâ ar Viða uzvaru pâr grèku, kuru Viðø izcìnìja pateicoties savam ideâlajam raksturam. Plaøi izplatìtâ ticìba ''trìvienìbai'' dara Jèzu par Paøu Dievu. Apziða, ka Dievs nevar tikt kârdinâts (Jèkaba 1: 13.) un nav iespèja izdarìt grèku, noved pie tâ sapratnes, ka Kristum nevajadzèja cìnìtis pret grèku. Tâ spèkâ Viða dzìve uz zemes bútu bijusi fikcija. Viðø vadìtu cilvècisku dzìves veidu, bet bez reâlâm garìgâm jútâm un fiziskâm problèmâm, kuras ir raksturìgas cilvècei, jo tâs personìgi neattiektos uz Viðu.

 

Eksistè cita galèjìba, tâdas grupas, kâ mormoni un Jehovas liecinieki kuri nevelta pienâcìgu uzmanìbu tam faktam, ka Kristus bija vienìgais piedzimuøais Dieva Dèls. Kâ tâds, Viðø nevarèja bút Eðåelis vai Jèkaba miesìgais dèls. Daýi izsaka viedokli, ka savas dzìves laikâ Kristus daba bijusi tieøi tâda, kâ Âdamam lìdz viða grèkâ kriøanai. Bìbelè nav apstiprinâjums tâdam redzes viedoklim; bez tam jâðem vèrâ, ka Âdams tika Dieva radìts no zemes pìøîiem, bet Jèzus piedzima no Dieva un jaunavas Marijas. Tâdèjâdi, kaut arì Jèzum nebija tèvs cilvèks, visâdi citâdi Viðø bija tieøi tâds pats kâ mès. Daudzi cilvèki nevar iedomâties, ka cilvèkam ar músu grècìgo dabu var bút nevainojams raksturs. Øis fakts rada noteiktas grútìbas pieðemt patiesu ticìbu uz Kristu

 

Nav viegli noticèt, ka Kristus, ar tâdu paøu dabu kâ mums, bija bez grèka un pèc sava rakstura

vienmèr pârvarèja savus kârdinâjumus. Ir nepiecieøams daudzko pârdomât, kas ir sacìts Evanåèlijos par Viða nevainojamo dzìvi, un izlasìt daudz bìbeliskas pamâcìbas, kuras noliedz to, ka Viðøbija Dievs, priekø tam, lai nonâktu pie stingras sapratnes un ticìbas uz reâlu Kristu. Protams, viegli pieðemt, ka Viðø bija Pats Dievs, un tâ spèkâ Viðø automâtiski bútu pilnìgs. Tomèr tâds redzes viedoklis samazina uzvaras diýenumu, kuru Kristus izcìnìja pret grèku un cilvècisko dabu.

 

Viðam bija cilvèciska daba, un tâpat, kâ mums Viðam bija visas músu grècìgâs tieksmes (Ebr.4:15.), tomèr Viðø pârvarèja tâs paliekot uzticìgs Dieva ceîiem un lúdzot Viðu palìdzèt grèka uzvarèøanâ. Un Dievs aizrautìgi palìdzèja Viðam, jo: ''Dievs Kristú salìdzinâja pasauli ar Sevi'' caur Savu paøa Dèlu (2.Kor. 5:19.).