Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  9. 1: Jèzus Uzvara 

 
Bībeles Pamati

9  NODAÎA

 

JÈZUS DARBI

 


9. 1: Jèzus Uzvara

 

Iepriekøèjâ nodaîâ mès izskatìjâm jautâjumu par Jèzus cilvècìgo dabu un par to, kâ Viðø lìdzìgi mums, bija pakîauts grèka kârdinâjumam. Atsæirìba starp Viðu un mums ir tajâ, ka Viðø pilnìbâ uzvarèja grèku. Kaut arì Viðam bija grècègâ daba, neskatoties uz to Viðø vienmèr izrâdìja nevainojamu raksturu. Mès esam sajúsmâ par tâdu brìnumu un tas vienmèr iedvesmos mús. Jaunajâ Derìbâ daudzkârt tiek pasvìtrots Kristus nevainojamais raksturs.

 

- Viðø bija ''tâpat kârdinâts visâs lietâs, tikai bez grèka'' (Ebr.4:15.).

 

- Viðø ''grèku nepazina'', ''grèku nav Viðâ'' (2.Kor.5:21; 1.Jâða 3:5.).

 

- ''Viðø grèku nedarìja, nedz arì atrada îaunumu Viða mutè'' (1.Pèt.2:22.).

 

- ''Svèts, bez îaunuma, neaptraipìts, atøæirts no grèciniekiem'' (Ebr.7:26.).

 

Evanåèlijos ir parâdìts kâ Viða domubiedri atzina nevainìgumu, kas nâca no Viða rakstura un bija radzams Viða vârdos un darbos. Tâ atzina Pilâta sieva, ka Viðø bija ''taisnais'' (Mat.ev.27:19.) un nepelnìja nekâdu sodu; romieøu virsnieks, kurø vèroja Kristus cieøanas krustâ un viðam nâcâs atzìt: ''patiesi, øis ir bijis taisns cilvèks'' (Lúk.ev. 23:47.). Agrâk Jèzus savâ dzìvè vèrsâs pie ebrejiem ar jautâjumu: ''Kurø no jums man var uzrâdìt kâdu grèku?'' (Jâða ev. 8:46.). Uz øo jautâjumu nebija atbildes.

 

Sava nevainojamâ rakstura dèî Jèzus bija Dieva iemiesojums (1.Tim.3:16.). Viðø rìkojâs un runâja tâpat, kâ to darìtu Dievs, ja vien Viðø bútu cilvèks. Tâdèî Viðø bija pilnìrast Kristus garìgâ pârâkuma visu kopìbu un neaptveramìbu un iedomâties, ka cilvèks ir spèjìgs parâdìt pilnâ mèrâ Dieva taisnìbu savâ raksturâ. Lai tam noticètu nepiecieøams izrâdìt daudz vairâk patiesas ticìbas, nekâ vienkârøi pieðemt teoloåisku domu par to,ka Kristus bija Pats Dievs. Saprotams, ka melìgas doktrìnas par trìsvienìbu un ''Kristus Dieviøæìgumu'' ir îoti populâras, jo vieglâk uztveramas.

 

Tâ kâ Kristum bija músu daba, viðam vajadzèja nomirt. Viðø bija Âdama pèctecis caur Mariju, un visiem Âdama bèrniem bija jânomirst (1.Kor.15:22.). Visiem Âdama pècteàiem nâksies nomirt grèka dèî, neatkarìgi no viðu personìgâs taisnìbas: ''Nâve valdìja no Âdama... viena cilvèka pârkâpumu dèî neskaitâmi tika pakîauti nâvei... viena cilvèka nepaklausìbas dèî daudzi kîuvuøi grècinieki'' un sekojoøi, viðiem bija jâmirst. (Rom.5:14.-19. salìdz. 6:23.). Kristus kâ Âdama pèctecis bija ''radìts'' par grècinieku un tâdèî bija jâmirst, tâpat kâ visiem Âdama pècteàiem, kuri Âdama grèku dèî kîuva kâ grècinieki, pelnìjuøi nâvi. Dievs øo principu neizmainìja un tâdejâdi attiecinâja to uz Kristu. Dievs ''To, kas grèka nepazina... músu labâ ir darìjis par grèku'' (2.Kor.5:21.).

 

Izðemot Jèzu, visi pârèjie Âdama pècteài øo sodu nopelna, jo mès visi personìgi esam grècinieki. Jèzum bija jâmirst tâpèc, ka viðam bija músu daba un ar sevi dalìja lâstu, kurø krita uz Âdama pècteàiem. Bet par cik Viðø personìgi nedarìja neko, kas pelnìtu nâvi, ''Viðu Dievs uzmodinâjis, nâves sâpes raisìdams, jo nevarèja bút, ka tâ paturètu viðu savâ varâ'' (Ap.d.2:24.).Kristus ''Svètajâ Garâ ar savu augøâmceløanos no miroðiem paaugstinâts par Dieva Dèlu spèkâ'' (Rom.1:14.). Tâdâ veidâ pateicoties savam nevainojamam raksturam, Viðø tika augøâmcelts ar slavu.

 

Kristus nomira uz krusta tikai tâdèî, ka viðam bija cilvècìga daba. Viðø labprâtìgi atdeva Savu dzìvi par dâvanu mums, Viðø parâdìja Savu mìlestìbu uz mums nomirstot ''par músu grèkiem'' (1.Kor.15:3.), zinot, ka ar savu nâvi Viðø dod mums glâbøanu no grèka (Efez.5:2.,25.; Atkl.1:5.; Gal.2:20.). Tâ kâ Jèzus bija nevainìgs, Viðø varèja pârvarèt grèku un kîút par pirmo cilvèku, kas augøâmcèlies no miruøiem un saðèmis nemirstìgu dzìvìbu. Tâdèî visiem tiem, kuri sevi identificè ar Kristu caur kristìbu un lìdzìbu Viða dzìvei ir cerìba uz tâdu paøu augøâmceløanos un apbalvojumu. Tajâ ir Kristus augøâmceløanâs brìniøæìgâ nozìme. Øis apliecinâjums ir tajâ, ka mès tiksim augøâmcelti un stâdìti tiesas priekøâ (Ap.d.17:31.) un ja mès izrâdìsimies patiesi Viðam lìdzìgi, tad arì saðemsim par balvu nemirstìbu. ''Zinâdami (droøi), ka Tas, kas uzmodinâjis Kungu Jèzu, uzmodinâs arì mús'' (2.Kor.4:14.; 1.Kor.6:14.; Rom.6:3.-5.). Kâ grècinieki mès nopelnam múýìgu nâvi (Rom.6:23.). Bet sakarâ ar nevainojamo Kristus dzìvi, Viða padevìgo nâvi un augøâmceløanos, Dievs var mums dot múýìgâs dzìvìbas dâvanu, kas pilnìbâ abilst visiem Viða principiem.

 

Lai noðemtu músu grèku iespaidu, Dievs ''pieøæir taisnìbu'' (Rom.4:6.) mums caur músu ticìbu un Viða apsolìjumiem par glâbøanu. Mès zinâm, ka grèks atnes nâvi, tâdèî mès patiesi ticam, ka Dievs mús izglâbs no tâ, un mums jâtic, ka Viðø uzskatìs mús par taisniem, kaut mès tâdi neesam. Kristus bija nevainìgs, un , ja mès búsim patiesi Kristú, tad Dievs var izturètis pret mums kâ pret nevainìgiem, kaut personìgi mès tâdi neesam ''to, kas grèka nepazina, Viðø músu labâ ir darìjis par grèku, lai mès viðâ kîútu Dieva taisnìba'' (2.Kor.5:21.), tas ir, lai Kristú caur kristìbu un vadìtu dzìvi lìdzìgu Kristum.

Tâdâ veidâ, tiem kuri ir ''Jèzú Kristú'', Viðø ''kîuvis par... taisnìbu, par dzìves svètumu un pestìøanu'' (1.Kor.1:30.). Tâdèî, nâkoøais pants pamudina mús pacelt slavu Kristum par lielajiem darbiem, kurus Viðø saniedza. ''Jo tanì atklâjas Dieva taisnìba no ticìbas uz ticìbu, kâ rakstìts: ''No ticìbas taisnais dzìvos'' '' (Rom.1:17.). Øo vârdu sapraøana satâda nepiecieøamo patiesâ evanåèlija zinâøanu daîu.

 

Tas viss ir kîuvis iespèjams caur Kristus augøâmceløanos. Viðø bija ''pirmais auglis'' no visas cilvèku raýas, kuri bús nemirstìbas cienìgi caur Viða darbiem (1.Kor.1:15.-20.) ''pirmdzimuøais'' jaunâ, garìgâ åimenè, kur bús dota Dieva daba (1.Kol.1:18. salìdz. Efez.3:15.). Kristus augøâmceløanâs darìja iespèjamu Dievam sakatìt ticìgos Kristú kâ taisnos, tâ kâ viði atrodas zem viða taisnìbas segas, Kristus ''nodots nâvè músu pârkâpumu dèî un uzmodinâts, lai mès tiktu taisnoti'' (Rom.4:25.), vârdi, kuri nozìmè ''bút taisniem''.

 

Vajadzìga apzinìga, apdomâta ticìba, lai bútu patiesi pârliecinâti par Dieva mèræiem uzskatìt mús nevainìgus. Kristus var mús Tiesas dienâ stâdìt priekøâ ''Savas godìbas priekøâ nevainìgus, svètus, bez kîúdâm un nevainojamus Savâ priekøâ'' (Júdas 24.; Kol.1:22. salìdz. Efez.5:27.). Ar músu garìgo bútìbu un pastâvìgâm garìgâm neveiksmèm, patieøâm vajadzìga tâda ticìba, lai reâli tam visam noticètu. Øai ticìbai nevar pievienoties tikai ar vienìgi roku paceløanu ''Kristus gâjienâ'', vai paceîoties mâcìbu sakopojuma akadèmiskos augstumos.

 

Tikai caur atbilstoøu kristìbu Kristú, mès varam bút ''Kristú'' un zem Viða taisnìbas segas. Ar kristìbas rituâlu mès savienojam sevi ar Viða nâvi un augøâmceløanos (Rom.6:3.-5.) un ar to paøu atbrìvojamies no grèkiem caur ''attaisnoøanu'' vai músu atzìøanu par taisnajiem (Rom.4:25.).

 

Brìniøæìgie darbi, par kuriem mès augstâk runâjâm, paliks ârpus músu sapraøanas, ja mès nepieðemsim kristìbu. Kristìbâ mès savienojam sevi ar Kristus asinìm, kuras izlietas uz krusta, ticìgie mazgâ ''savas drèbes un (dara) tâs baltas ar Jèra asinìm (Atkl.7:14.). Lìdzìbâs runâjot, tad viði tèrpsies baltâ apåèrbâ, kas ir Kristus taisnìba (Atkl.19:8.). Iespèjams, ka baltâs drèbes kîús netìras músu grèku rezultâtâ (Júdas 23.); un ja mès to darìsim pèc kristìbas, tad mums atkal bús tâs jâmazgâ Kristus asinìs un jâdara tìras, vèrøoties pie Dieva pèc piedoøanas caur Kristu.

 

No augstâkminètâ izriet, ka pèc kristìbas mums jâtiecas palikt tajâ svètìgajâ stâvoklì, kurâ mès iegâjâm. Nepiecieøams regulâri, katru dienu, nedaudzu minúøu laikâ nodoties pârdomâm par saviem darbiem, pavadot tâs lúgøanâ ar lúgumu piedot. Tâdâ veidâ rìkojoties, mums vienmèr bús neliela pârliecìba par to, ka tâdèî ka esam zem Kristus segas, mès patiesìbâ nokîústam Dieva Valstìbâ. Mums jâtiecas uz to, lai mès bútu pie Kristus krútìm músu nâves dienâ lai pie Viða jaunâs atnâkøanas ''atrastos Viðâ; negúdams savu taisnìbu no bauslìbas, bet no Kristus ticìbas, taisnìbu no Dieva uz ticìbas pamata'' (Filip.3:9.).

 

Daudzkârtèjâ ticìbas pasvìtroøana, pieskaitot sev taisnìbu rezultâtâ parâda, ka mès nekâdâ gadìjumâ nevaram cerèt uz glâbøanu, paîaujoties tikai uz músu rìcìbu; glâbøana tiek dota ýèlastìbâ ''Jo no ýèlastìbas jús esat pestìti ticìbâ; un tas nav no jums, tâ ir Dieva dâvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielìtos'' (Efez.2:8.,9.). Kâ attaisnoøana un taisnìba ir ''dâvanas''(Rom.5:17.) tâ arì glâbøana ir dâvana. Ar saviem darbiem kristìgajâ kalpoøanâ mès izrâdam pateicìbu Dievam par visu, ko Viðø dara músu labâ, uzskatot mús par taisniem caur Kristu un ar to paøu atklâjot mums ceîu uz glâbøanu. Pilnìgi nepareizi ir domât, ka mès búsim glâti caur músu darbiem. Glâbøana- tâ ir dâvana, kuru mès nevaram nopelnìt. Savos centienos mès tikai ieliekam mìlestìbu un lielu pateicìbu. Patiesa ticìba dara darbus, kâ neizbègamu blakus rezultâtu (Jèk.2:17.).