Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  9. 2: Jèzus Asinis 

 
Bībeles Pamati

9. 2: Jèzus Asinis

 

Jaunajâ Derìbâ îoti bieýi ir runâts, ka músu attaisnoøana un glâbøana notiek caur Jèzus Asinìm

 (piem. 1.Jâða 1:7; Atkl.5:9; 12:11; Rom. 5:9). Lai varètu iedomâties Kristus asins nozìmi, mums, jâsaprot Bìbeles princips: ''ikvienas miesas asinis ir viðas dvèsele''(3.Mozus 17:14). Bez asinìm miesa  nevar dzìvot, no tâ izriet- asinis ir dzìvìbas simbols. Tas paskaidro Kristus vârdu atbilstìbu: ''Ja jús neèdat Cilvèka Dèla miesu un nedzerat Viða asinis, jums dzìvìbas nav sevì'' (Jâða ev. 6:53). Grèks noved nâvè (Rom.6:23), tas ir pie asins izlieøanas, kura nes ar sevi dzìvìbu. Øâ iemesla dèî, izraèlieøiem bija jâizlej asinis katru reizi, kad viði grèkoja, lai pieminètu to, ka grèks ved nâvè. ''Gandrìz viss tiek øæìstìts asinìs saskaðâ ar bauslìbu, un bez asins izlieøanas nav piedoøanas'' (Èbr.9:22). Tâdèî ir nepieðamama Âdama un Ievas rìcìba, kad viði piesedza sevi ar vìåes lapâm; tâ vietâ Dievs nogalinâja jèru un deva tiem âdas lai apsegtu savu grèku (1.Mozus 3:7, 21). Lìdzìgâ veidâ Dievs drìzâk pieðèma Âbela dâvanu, kurø atnesa Viðam dzìvnieku, nekâ Kaina velti, kurø atnesa Viðam dâvanu no zemes augîiem; jo Dievs atzina principu, ka bez asins izlieøanas nevar bút piedoøanas un pieeja Dieva (1.Moz.4:3-5).

Øie piemèri parâda Kristus asiðu seviøæo svarìgumu. Diemýèl, bija tâda paraýa, ka uz lieldienâm cilvèki, ar mèræi saðemt glâbøanu no nâves pârklâja savas durvju stenderes ar jèra asinìm. Øìs asinis it kâ norâdìja uz Jèzus asinìm ar kurâm cilvèki apklâj savus grèkus. Tajos laikos, pirms Kristus dzimøanas, ebreji pienesa par upuri dzìvniekus par saviem grèkiem, kâ tas tika prasìts pèc Mozus Likuma. Bet tâda dzìvnieku asiðu izlieøana tika izdarìta tikai audzinâøanas mèræiem. Grèks tiek nosodìts ar nâvi (Rom.6:23) un cilvèks nevar savas paøa nâves vietâ nogalinât dzìvnieku. Dzìvniekam, kurø tiek pienests par upuri nav priekøstata par labo un îauno, un tas nevar ar sevi pârstâvèt cilvèku, kurø ir izdarìjis grèku ''Jo ir neiespèjami, ka vèrøu un âýu asinis iznìcinâtu grèkus'' (Ebr.10:4). 

Rodas jautâjums- kâdèî ebrejiem bija jâpienes par upuri dzìvnieki kad viði izdarìja grèku? Pâvils apkopo daýâdas atbildes uz øo jautâjumu tâ: ''Tâtad bauslìba ir lìdz Kristum bijusi músu audzinâtâja''(Gal.3:24). 

Dzìvniekiem, kuri tika pienesti kâ upuri par cilvèku grèkiem, bija jâbút bez vainas, neaptraipìtiem (2.Moz.12:5; 3.Moz.1:3.,10. u.t.t.) Viði it kâ pârstâvèja ar sevi Kristu,''Nevainìgu un tìru jèru'' (1.Pèt.1:19) un øo dzìvnieku asinis attèloja Kristus asinis. Dzìvnieki tika pieðemti kâ ziedojumi par grèkiem, tâ kâ viði ar sevi atspoguloja nevainojamo Kristus upuri. Dievs zinâja, ka Kristus pienesìs upuri ar Sevi. Øâ iemesla dèî Dievs varèja piedot savu cilvèku grèkus, kuri dzìvoja lìdz Kristus atnâkøanai. Viða nâve bija ''lai, pèc tam kad Viðø nâvè sagâdâjis atpestìøanu no pirmâs derìbas laikâ izdarìtajiem pârkâpumiem, aicinâtie saðemtu apsolìto múýìbas mantojumu'' (Ebr.9:15) tas ir, pèc Mozus Likuma (Ebr.8:5-9). Visas upuru pieneøanas, kuras tika izpildìtas pèc øâ likuma, pareåoja Kristus atnâkøanu un Viða nevainojamo upuri par cilvèku grèkiem. Viðø ''parâdìjâs lai iznìcinâtu grèku ar Savu upuri'' (Ebr. 9:26; 13:11,12; Rom. 8:3 salìdz. 2.Kor.5:21). 

Nodaîâ 7.3 mès paskaidrojâm, ka Vecâ Derìba, ìpaøi Mozus Likums, pravietoja Kristus atnâkøanu. Pèc øâ likuma, pietuvoøanâs Dievam notika caur augsto priesteri; viðø bija starpnieks starp Dievu un cilvèkiem pèc Vecâs Derìbas un caur Kristu pèc Jaunâs Derìbas (Ebr.9:15). ''Jo bauslìba ieceî par augstajiem priesteriem cilvèkus ar vâjìbâm, bet zvèresta vârds, kas nâca pèc bauslìbas,- Dèlu, múýam pilnìgu'' (Ebr.7:28). Tâ kâ paøi augstie priesteri bija grècinieki, tad viði nevarèja dot cilvèkiem patiesu piedoøanu. Dzìvnieki, kurus viði atnesa par upuri savu grèku dèî, nevarèja ar sevi pârstâvèt grècìgos cilvèkus. Bija vajadzìgs nevainojams cilvèks, kurø varètu visâ pârstâvèt grècìgu cilvèku un pienest ar sevi pieðemamu upuri par izdarìtu grèku. Cilvèki iegútu labumu no lìdzdalìbas ar øo upura pieneøanu. Tâdèjâdi bija vajadzìgs augstais priesteris, kurø varètu lìdzi just grècìgiem cilvèkiem un bút par starpnieku starp viðiem un Dievu, kurø tâpat kâ parasti mirstìgi cilvèki, bútu pakîauts kârdinâjumam (Ebr.2:14 -18). Jèzus pilnìgi apmierinâja øo prasìbu -''Jo tâds augstais priesteris mums arì pienâcâs, svèts, bez îaunuma, neaptraipìts, atøæirts no grèciniekiem'' (Ebr.7:26). Øajâ gaismâ evanåèlijs nosauc Kristu par músu priesteri: ''Tâdèî arì Viðø var uz visiem laikiem izglâbt tos,kas caur Viðu nâk pie Dieva, vienmèr dzìvs búdams, lai tos aizstâvètu'' (Ebr.7:25). Tâ kâ Kristum bija cilvècìga daba, Viðø izvirzìjâs kâ músu ideâlais augstais priesteris ''Viðøvar ieýèloties par nezinâtâjiem un maldìgiem, tâpèc, ka arì Viðø pats vâjìbas apðemts'' (Ebr.5:2). Tas atgâdina tâdu apgalvojumu par Kristu: ''Viðø tâpat pieðèma'' músu cilvècisko dabu (Ebr.2:14). 

 

Kâ ebreju augstie priesteri bija starpnieki tikai Dieva tautai - izraèlieøiem, tâpat Kristus ir priesteris tikai garìgajiem izraèlieøiem, priekø tiem, kuri kristìti Kristú un saprot patieso evanåèliju. Viðø ''Lielais Priesteris pâr Dieva namu'' (Ebr.10:21), kurø sastâv no tiem, kuri no jauna atdzimuøi kristìbâ (1.Pèt.2: 2 -5), saðemot patieso evanåèlija cerìbu (Ebr.3:6). Tâdèî sajúsmai par Kristus augstâ priestera brìniøæìgajâm priekørocìbâm ir jâiemieso músos vèlèøanos kristìties Viðâ; bez tâs Viðø nevar izvirzìties par starpnieku músu labâ. 

 

Pieðemot kristìbu Kristú, mès varam iegút visu labumu no Viða svètuma. Patiesìbâ mès uzliekam sev noteiktu atbildìbu un tâ ir jânes cauri visai músu dzìvei. ''Nesìsim tad caur Viðu slavas upuri Dievam vienumèr, tas ir lúpu augli, kas viða vârdu slavè'' (Ebr.13:15). Dieva plâns, nodod mums Kristu kâ músu priesteri, nopelna to, lai mès pagodinâtu Viðu, un mums vienmèr jâizmanto músu iespèju piekîút pie Dieva caur Kristu, lai pateiktos Viðam. Vèstulè ebrejiem (10:21 -25) ir uzskaitìta tâ atbildìba, kura mums ir tâdèî, ka Kristus - músu augstais priesteris: ''Mums ir liels priesteris pâr Dieva namu: 

1.Tad tuvosimies ar patiesìgu sirdi pilnâ ticìbâ, apslacìti savâs sirdìs un atsvabinâti no îaunas apziðas un miesu nomazgâjuøi ar tìru údeni.'' Saprast Kristus svètumu nozìmè, ka mums jâpieðem Viða kristìba ( ''Nomazgâjot savas miesas'') un nekad mums nevajag sev atîaut, lai músu galvâ viedotos sliktas domas. Ja mès ticam uz Kristus izpirkøanu, tad mès varam ticèt uz músu izpirkøanu, ka Dievs mús izpirks caur Viða uzupurèøanos. 

 2.'' Turèsimies neøaubìgi pie cerìbas apliecìbas'', mès nedrìkstam novirzìties no patiesajâm doktrìnâm, kuras mums atnesa Kristus Svètuma sapratni. 

 3.''Un vèrosim cits citu, lai paskubinâtu uz mìlestìbu un labiem darbiem; neatstâdami savas sapulces''. Mums jâbút saistìtiem citam ar citu mìlestìbâ ar tiem, kuri saprot un saðem palìdzìbu no Kristus Svètuma. Tas daîèji piepildâs caur kopìgâm kalpoøanas sanâksmèm, kurâs mès atceramies Kristus upuri (skat. nodaîu 11.3.8). Øai postulâtu atzìøanai jâpiepilda mús ar vienkârøu pârliecìbu par to, ka mès patiesìbâ saðemsim glâbøanu, ja mès pieðemam kristìbu un búsim Kristú. ''Tâpèc pieiesim bez bailèm pie ýèlastìbas troða, lai saðemtu apýèloøanu un atrastu ýèlastìbu, palìdzìbu ìstâ laikâ'' (Ebr.4:16). 

Ebreju agstajam priesterim bija jânes upuri vispirms par saviem personìgajiem grèkiem; bet pèc tam, par îaudìm (Ebr. 5:1 -3). Kristus upurim bija tâda pati divpusèja virzìba. Kaut arì Kristum nebija personìgu grèku, tomèr Viðam bija cilvècìga daba un bija nepiecieøama glâbøana no nâves. Ievèrojiet, ka Kristus pienesa par upuri pats Sevi, Dievs deva Viðam glâbøanu. Tâdâ veidâ, Jèzus nomira kâ parSavu personìgo glâbøanu, tâ arì par to, lai izdarìtu par iespèjamu músu glâbøanu. Evanåèlijos par to tiek runâts daudzreiz.