Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  Atkâpe 19: Lucifers 

 
Bībeles Pamati


Atkâpe 19: Lucifers

¿Kâ tu esi kritis no debesìm, tu spoýâ zvaigzne...! Kâ tu nogâzts pie zemes, kas tu tautas locìji! Tu gan domâji savâ prâtâ: Es kâpøu debesìs un uzceløu savu troni augstu pâr Dieva zvaigznèm, es nometìøos uz saieøanas kalna paøos ziemeîos! Es uzkâpøu augstumos, es búøu kâ pats Visuaugstâkais! (Jes.14:12-14).

Izplatìts uzskats: Ir pieðemts domât, ka Lucifers kâdreiz bijis varans Eðåelis, kas apgrèkojies Âdama laikâ un tâdèî izdzìts zemes virsú, un tas dara îaunu Dieva bèrniem.

Músu komentârs:

1. Vârdi ¿velns¿, ¿sâtans¿ un¿Eðåelis¿ øai nodaîâ nav lietoti. Øì vienìgâ vieta, kur daýos Bìbeles izdevumos rakstìts ¿Lucifers¿ (latv. val. ¿ausekîa dèls¿ - tulk. piez.).

2. Nav nekâda apstiprinâjuma, ka Jes.14. nod. runâts par notikumu Èdenes dârzâ. Ja tâds apstiprinâjums eksistè, tad kâpèc mums tas nav zinâms 3000 gadu laikâ kopø 1.Mozus gr. uzrakstìøanas un pirms uzzinâm, kas patiesìbâ tur ir noticis?

3. Par Luciferu teikts: ¿... târpi (ir) tava sega!¿ (11.pants) un cilvèki bús neizpratnè (16.pants), tâdèî, ka viðø ir pilnìgi bezspècìgs pèc izdzìøanas no debesìm (5.-8. pants). Tâpèc nav nekâda pamata domât, ka patreiz Lucifers atrodas uz zemes un novirza cilvèkus no patiesìbas ceîa.

4. Kâpèc Luciferu soda par viða nodomu ¿Es uzkâpøu augstumos¿ (13.pants), ja viðø jau tur bija?

5. Kapâ Lucifers sairst: ¿Nogrimst ellè tava godìba... un târpi tava sega¿ (11.pants). Tâ kâ Eðåeîi nevar mirt (Lúk.20:35,36), tad, protams, Lucifers nevar bút Eðåelis; lietotâ valoda drìzâk attiecas uz cilvèku.

6. 13. un 14. panti ir saistbâ ar 2.Tes.2:3,4 pantiem, kas runâ par ¿grècìgu cilvèku¿. Tâdejâdi Lucifers drìzâk attiecas uz cilvèku, nevis Eðåeli.


Øìs nodaîas paskaidrojumi:

1. Jaunais Starptautiskais Bìbeles izdevums u.c. músdienìgi tâs izdevumi, skaidro Jer.13-23. nodaîas kâ ¿grútìbas¿, kas nâkuøas pâr daýâdâm tautâm piem. Bâbelè, Tirâ, Èåiptè. Jes.14:4 tâ skaidro apskatìtos pantus: ¿Tu dziedâsi uzvaras dziesmu Pâr Bâbeles valdnieku... ¿. Tâdèî pravietojumi attiecas uz cilvècisku valdnieku Babilinojâ, kurø aprakstìts kâ ¿Lucifers¿. Pèc viða kriøanas: ¿Kas tevi redzèjuøi... domâs sevì: Vai tad øis ir tas vìrs, kura priekøâ trìcèja zeme...? (16.pants). Te skaidri pateikts, ka runa ir par cilvèku.

2. Tâdèî, ka Lucifers bija valdnieks - cilvèks, tad ¿visi, kas bijuøi vadoði virs zemes... sacìs tev: Arì tu esi palicis nevainìgs kâ mès visi¿ (10.p.) Øeit kîúst saprotams, ka Lucifers bijis tâds pats kâ jebkurø cits valdnieks.

3. 20.pantâ teikts, ka Lucifera sakne tiks iznìdèta, bet 22. pantâ, ka Bâbeles sèkla tiek savstarpèji pielìdzinâtas.

4. Atcerieties, ka øì lìdzìba ir ¿uzvaras dziesma pâr Bâbeles valdnieku¿ (4.pants). Vârds ¿Lucifers¿ nozìmè ¿rìta zvaigzne¿, t.i. pati spoýâkâ no visâm. Tekstâ øì zvaigzne lepni apðemas: ¿... uzceløu savu troni augstu pâr Dieva zvaigznèm...¿ (13.pants). Øìs savas lepnìbas dèî zvaigzne tika padzìta uz zemes virsu. Viða iemiesoja Bâbeles valdnieku. Dan.gr. 4.nod. apraksta kâ Bâbeles valdnieks Nebukadnècars lepni pârlúko vareno valsti, kuru uzcèlis, domâdams, ka pats savâ spèkâ iekarojis un pakîâvis citas tautas. Viðø neatzina, ka Dievs veicinâjis viða panâkumus. ¿Varenìba tava (lepnums) izaugusi lìdz debesìm¿. Tâdèî ¿viðø tika izstumts no cilvèku vidus, èda zâli kâ lopi laukâ, debess rasa slacìja viða miesu, viðam izauga mati tik gari kâ èrgîa spalvas, un viða nagi bija kâ putnu nagi¿ (Dan.4:30). Tik negaidìts kritiens- no pasaules visvarenâkâ lìdz nenormâlam mènessèrdzìgâ stâvoklim kîuva par tâdu dramatisku notikumu, ka uz tâ pamata izveidojâs lìdzìba par krituøo zvaigzni. Stipru cilvèku simbolizè zvaigzne kâ, piem., 1.Moz.gr.37:9; Jes.13:10 (attiecinot uz Bâbeles valdniekiem), Dan.8:10 (salìdz ar 24.p.). Augøâmceløanâs debesìs un kritiens uz zemi ir Bìbeles metaforas, bieýi izmantotas pârspìlètas lepnìbas un kritiena apzìmèøanai; attiecìgi skat. Ìj. 20:6; Jer.51:53 (par Bâbeli), Raudu 2:1; Mat.11:23 (par Kapernaumu): ¿Un tu, kapernauma, vai tu nebiji lìdz debesìm paaugstinâta? Tu lìdz ellei (kapam) tiksi nogâzta...¿.

5. Jes. 14:17 Luciferam tiek pârmests, ka ¿... pasauli padarìja par tuksnesi un tâs pilsètas izpostìja, kas savus gústekðus nekad neatlaida mâjâs¿. Øeit runâts par babilonieøu kara politiku- iznìcinât pat veselus åeogrâfiskos rajonus (kâ tas tika izdarìts ar Jeruzâlemi), gústekðu aizveøana uz citâm zemèm, aizliedzot viðiem atgriezties dzimtajâs vietâs (piem. ebrejiem). Øeit izcelts moments, ka savu nodarìjumu dèî Lucifers nebija cienìgs, lai viðu apglabâtu ar godu lìdzìgi citiem valdniekiem (18.,19. pants). Tiek uzsvèrta doma, ka viðø bijis tikai valdnieks- cilvèks un tâpat kâ visus miruøus cilvèkus, arì viðu bija nepiecieøams apglabât.

6. Jes. 14:12 teikts, ka Lucifers ¿kritis no debesìm¿, kas dod pamatu uzskatìt, ka viðø bijis koks. Tâlâkâ saistìba ar Dan.4:8-16, kur Nebukadnècars un Bâbele tiek salìdzinâti ar nocirstu koku.

7. Bâbele un Asìrija pravietojumos bieýi lìdzinâs viena otrai. Pravietojumos par Bâbeles kriøanu (Jes.47) sasaucas ar pravietojumu par Asìrijas izpostìøanu (Nach.3:4,5,18; Cef.2:13,15). 2.Laiku gr. 33:11 stâsta, ka Asìrijas æèniða karavadoði ¿sagústìja Manasi... turèja viðu apcietinâjumâ iekaltu vara vaýâs un pèc tam aizveda viðu uz Bâbeli. Øâdi ir parâdìta represìvo metoýu pielietoøanas identitâte.

Am.5:27 lasâm par to, ka izraèlieøi tika pârvietoti ¿aiz Damaskas¿ t.i. uz Asìriju, bet Stefans to citè kâ ¿viðpus Bâbeles¿ (Ap.d.7:43). Ezras 6:1 par Babiloijas æèniða Dârija apraksta ¿Zìmèjoties uz Dieva namu Jeruzâlemè, lai namu atjauno...¿. Ebreji pateicâs Dievam par to, ka ¿... tas Kungs bija viðus iepriecinâjis un piegriezis Asìrijas æèniða sirdi viðiem...¿ (22.p.). Øiet atkal redzam notikumu sakarìbu.

Jes.14. nod. pravietojums, tâpat kâ daudzi citi Jesajas pravietojumi, pilnìbâ saskaðojas ar kontekstu par Sanheriba armijas iebrukumu Cedekija lakâ, un 25. pantâ attèlota asìrieøu kriøana. 13. pantu vieglâk saprast, ja ðem vèrâ asìrieøu ielenkto Jeruzâlemi un viðu nodomu ieðemt templi, lai tur kalpotu saviem dieviem. Iepriekø Asìrijas Æèniðø Tigat-Pilmsers plânoja izdarìt to paøu (2.Laiku 28:20,21). Jes.14:13 par to teikts øâdi: ¿Tu gan domâji savâ prâtâ: Es uzkâpøu debesìs (tempîa un øæirsta simbols- 1.Æèn.8:30; 1.Laik.30:27; Ps.20:2,6; 11:4; Ebr.7:26) un uzceløu savu troni augstu pâr Dieva zvaigznèm, es nometìøos uz saieøanas kalna paøos ziemeîos (t.i. Jeruzâlemè- Ps.48:1,2).