Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

  Atkâpe 20: Jèzus Kârdinâøana 

 
Bībeles Pamati


Atkâpe 20: Jèzus Kârdinâøana

Mat.4:1-11: ¿Tad Gars Jèzu aizveda tuksnesì, ka tas taptu velna kârdinâts. Un kad viðø àetrdesmit dienas un àetrdesmit naktis bija gavèjis, tad tam gribèjâs èst. Un kârdinâtâjs piestâjâs pie viða un sacìja: ¿Ja tu esi Dieva dèls, tad saki, lai øie akmeði top par maizi¿. Bet viðø atbildèja un sacìja: ¿Stâv rakstìts: cilvèks nedzìvo no maizes vien, bet no ikkatra vârda, kas iziet no Dieva mutes¿. Tad velns viðu noveda sev lìdzi uz svèto pilsètu, uzcèla viðu paøâ Dieva nama jumta galâ un saka: ¿Ja tu esi Dieva dèls, tad nolaidies zemè, jo stâv rakstìts: Viðø saviem eðåeîiem par tevi pavèlès, un tie tevi nesìs uz rokâm, ka tu savu kâju pie akmens nepiedauzi¿. Tad Jèzus tam sacìja: ¿Atkal stâv rakstìts: Dievu savu Kungu tev nebús kârdinât¿. Atkal velns to ved sev lìdzi uz îoti augstu kalnu un râda viðam visas pasaules valstis un viðu godìbu un saka: ¿To visu es tev gribu dot, ja tu, zemè mezdamies, mani pielúgsi¿. Tad Jèzus uz to saka: ¿Atkâpies sâtan! Jo stâv rakstìts: tev bús Dievu, savu Kungu, pielúgt un viðam vien kalpot¿. Tad velns viðu atstâja. Un redzi, eðåeîi pie viða piestâjâs un viðam kalpoja.

Izplatìts uzskats: Øis citâts pierâda, ka radìjums, saukts ¿velns¿, pakîâva Jèzu kârdinâjumam grèkot, piedâvâja viðam konkrètu rìcìbu, novedot Viðu kârdinoøâ situâcijâ.

Músu komentârs:

1. Jèzus lìdzìgi mums ¿... tâpat kârdinâts visâs lietâs, tikai bez grèka¿ (Ebr.4:15), bet ¿katru kârdina viða paøa kârìba, to vilinâdama un valdzinâdama¿ (Jèk.1:14). Mès tiekam ¿velna¿ kârdinâti pèc savâm paøu grècìgajâm vèlmèm un iekârèm, tâpat kâ tika kârdinâts arì Jèzus. Bet mès netiekam kârdinâti no velna, kas negaidìti nostâjas blakus un aicina mús grèkot- grèks un kârdinâøana nâk ¿... no iekøienes no cilvèka sirds...¿ (Mark. 7:21).

2. Kârdinâøana, acìmredzot, nav jâuztver burtiski:

- Mat.ev.4:8 stâsta, ka Jèzus ticis uzvests samèrâ augstâ kalnâ, lai viðø redzètu visas pasaules valstis un to godìbu. Tomèr patiesìbâ nav tâda tik augsta kalna, no kura bútu iespèjams redzèt visu pasauli. Un kâ gan Jèzum bija iespèjams redzèt visas valstis, zinot, ka músu zeme ir apaîa; virs zemes nav tâdas vietas, no kuras varètu pârredzèt visu.

- Salìdzinot Mat.4. un Lúk.4. nod. redzams, ka kârdinâøana aprakstìta daýâdâ secìbâ. Tâlâk Marka 1:13 rakstìts, ka Jèzus bija ¿tuksnesì 40 dienas un sâtans viðu kârdinâja...¿; tai pat laikâ Mat.4:2,3 teikts, ka Viðø ¿40 dienas un 40 naktis gavèja, tad tam gribèjâs èst. Un kârdinâtâjs piestâjâs pie viða... ¿. Tâ kâ Svètie Raksti nevar runât pretim paøi sev, tad varam secinât, ka øie kârdinâjumi vairâkkârt atkârtojuøies. Acìmredzams piemèrs ir kârdinâjuma gadìjums pârvèrst akmeðus par maizi. Pilnìgi iespèjams, ka kârdinâøana- notika Jèzus apziðâ. Tâ kâ Viðam piemita músu daba, tad ilgstoøâ badoøanâs varèja ietekmèt Viðu fiziski, arì prâtu, tâdejâdi Viðø domâs viegli varèja stâdì ties priekøâ minètâs lietas. Kad cilvèkam ilgstoøi nav pârtikas, tas var izsaukt murgainu stâvokli (Salìdz. 1.Sam.30:12). Maizes un akmeðu salìdzinâøanu Jèzus piemin Mat.7:9 un nav øaubu, ka vìzijas bieýi radâs Viða izmocìtajâ apziðâ, kaut gan viðø vienmèr âtri tâs atgaiðâja ar Svèto Rakstu vârdiem.

- Domâjams, ka Jèzus stâstìja Evanåèlija rakstìtâjiem par Savâm kârdinâøanâm, arì tâdèî, lai attainotu pârdzìvotâ dziîumu, lietojot metaforisku pieeju, kuru mès redzam Mat.4. un Lúk.4. nodaîâs.

- Liekas neiespèjami, ka velns veda Jèzu caur tuksnesi un Jeruzalemes ielâm un pèc tam viði kopâ stâvèja uz Dieva nama jumta kores un tas viss bútu noticis ziðkârìgo ebreju acu priekøâ. Jâzeps neko lìdzìgu nev teicis par saviem pârdzìvojumiem (cieøanâm), droøi vien tâpèc, lai pârlieku nesatrauktu prâtus. Ja Jèzus kârdinâøanas notika vairâkas reizes 40 diennakøu laikâ, kâ arì øì perioda beigâs (bet tas noticis vismaz divreiz, ðemot vèrâ aprakstìto notikumu secìbas nesakritìbu), tad nav saprotams, kur Jèzus ðèma laiku, lai to visu izdarìtu: aiziet lìdz tuvâkajam, viaugstâkajam kalnam (Izraèla paøos ziemeîos), uzkâpt virsotnè, nokâpt lejâ, atgriezties tuksnesì un vèlreiz to visu atkârtot? Visas kârdinâøanas notika tuksnesì, kur Viðø atradâs 40 dienas, nepârtraukti pakîauts velna kârdinâøanai (tikai paøâs beigâs tas atstâjies- Mat.4:11). Atraøanâs tuksnesì dara neiespèjamu Jèzus ieraøanos Jeruzalemè vai uzkâpøanu visaugstâkâ kalnâ; sekojoøi- viss aprakstìtais nav jâuztver burtiskâ nozìmè.

- Ja jau velns ir fiziska persona, kam nav cieðas pret Dieva Vârdu un kas interesèjas tikai par to, kâ novirzìt cilvèkus uz grèku, tad kâpèc Jèzus viðam citèja vârdus no Svètajiem Rakstiem lai viðu pârspètu? Pèc tautas ticèjuma, tas nevarèja aizgainìt velnu. Pievèrsiet uzmanìbu, ka Jèzus citèja Bìbeli ikreiz. Ja velns bija Jèzus grècìgâs sirdsdomas, tad, saprotams, ka atgâdinot Sev Dieva Vârdu, Viðø pârvarèja øìs sliktâs vèlèøanâs. Ps.119:11 øeit ìsti vietâ: ¿Es turu Tavus vârdus savâ sirdì, lai negrèkotu pret Tevi¿. Iespèjams, ka tie pareåo Kristus pârdzìvojumus tuksnesì.


PASKAIDROJUMI ØAI NODAÎAI:

1. Pèc tam, kad Jânis kristìja Jèzu Jordânâ, Viðø saðèma Dieva Gara spèku (Mat.3:16). Túlìt pèc tam, kad Jèzus izkâpa no údens Gars aizveda Viðu tuksnesì kârdinâøanai. Zinot Savu spèju pârvèrst akmeðus par maizi, lekt no augstuma nesavainojoties u.t.t., øìs kârdinâøanas, droøi vien, notika Viða domâs. Ja to visu bútu piedâvâjis cilvèks, un Jèzus zinâtu, ka tas ir grècinieks, tad Viðam bútu bijis vieglâk izturèt øìs kârdinâøanas salìdzinot ar tâm, kas bija raduøâs Viða apziðâ.

2. Kârdinâjums iegút Sev valstìbu bútu jo spècìgâks, ja nâktu no Paøa Jèzus. Viða domas bija Svèto Rakstu pârðemtas un badoøanâs izraisìtâ nelìdzsvarotìbâ viegli bija iespèjams nepareizi izskaidrot Bìbeles citâtus, lai attaisnotu vieglâkâ ceîa izvèli, izejot no tâs situâcijas, kurâ Viðø atradâs.

Kad Ecèhièls stâvèja augstâ kalnâ, tad no tâ viðø redzèja Valstìbu (Ecèch.40:2) un Jânis redzèja ¿... svèto pilsètu¿ no ¿... liela, augsta kalna...¿ (Atkl.21:10); Jèzus redzèja pasaules godìbu, kâda tâ bús nâkotnè (Lúk.4:5) t.i. tad, kad ¿Pasaules valdìba ir nâkusi rokâ músu Kungam un viða svaidìtam (Jèzum)¿ (Atkl.11:15). Iespèjams, ka tobrìd Viðø domâja par Mozu, par viða àetrdesmit gadus ilgo maldìøanos tuksnesì, par to kâ viðø skatìja Apsolìto zemi (valstìbu) Nebo kalna virsotnè. (5.Moz.32:49; 34:1).

Danièls uzsvèra (Dan.4:17,25,32; 5:21), ka cilvèku valstìbu pârvalda Visaugstâkais Dievs un noliek valdniekus pâr viðiem kâdus grib. Jèzus zinâja, ka tikai Dievs, un ne kurø katrs cits varèja dot Viðam Valstìbu. Tâdèî lielâks kârdinâjums nebija iespèjams kâ, kad grècìgs briesmonis Viðam apsolìja Valstìbu, jo Viðø zinâja, ka tikai Dievam piemìt spèks. Tai pat laikâ Jèzus zinâja arì Dieva labvèlìgo vèlmi dot Viðam øo Valstìbu. Nav izslèdzama iespèja, ka tâds priekølikums nâca no ¿velna¿, kas atradâs Jèzú, - iegút Valstìbu túlìt pat. Viðø varèja nodomât, ka Dievs devis Viðam varu pieðemt lèmumu par savu nâkotni (Jâð.5:26,27), ka Viða varâ ir atdot Savu dzìvìbu un atkal ðemt to (Jâð.10:18), tomèr beigu beigâs visa vara tika dota Viðam tikai pèc nâves un augøâmceløanâs (Mat. 28:18).

3. Labi zinâdams Svètos Rakstus, Kristus spèja saskatìt lìdzìbu Sevì vai Elijâ, kura ètiskie uzskati neizturèja pârbaudi- àtrdesmit dienas tuksnesì (1.Æèn.19:8); arì Mozus nesaðèma savu apsolìto zemi pèc 40 tuksnesì pavadìtajiem gadiem. Jèzus pèc 40 diennaktìm tuksnesì bija lìdzìgâ stâvoklì, nonâcis îoti tieøâ saskarsmè ar reâlu iespèju piedzìvot neveiksmi. Mozus vai Elija cieta savas cilvèciskâs vâjìbas dèî, bet ne kâda subjekta (velna) iespaidâ. Tâ bija tâ pati cilvèciskâ vâjìba, saukta ¿nelabais¿ vai ¿pretinieks¿, kura pakîâva kârdinâøanai Jèzu.

4. ¿Tad velns viðu uzrunâja: ¿Ja tu esi Dieva dèls...¿ (Lúk.4:3). Visai ticami, ka øâda kârdinâøana Kristus apziðâ bija pastâvìgi - uzdot jautâjumu: vai viðø ir Dieva dèls patiesìbâ, jo kâ domâja visi citi cilvèki, tad viðø bija Jâzepa dèls (Lúk. 3:23; Jâð.6:42) vai arì nelikumìgi dzimuøais (tâ pieðem Jâð.9:29), arì oficiâlie baznìcas dokomenti liecinâja par Viðu kâ par Jâzepa dèlu (Mat.1:1,16; Lúk.3:23). Vârdi ¿kâ domâja¿ (Lúk.3:23) nozìmè ¿skaitìjâs likumìgi¿. Viðø bija vienìgais cilvèks zemes virsú, kuram tèvs nebija cilvèks. Fil.2:8 izteikta varbútìba, ka Jèzus sâka domât un patiesìbâ esam sevi par tâdu paøu cilvèku kâ mès, ka tâ ir kârdinâøana domât par Sevi kâ par Dieva Dèlu vai neizprast Savu personìgo dabu.

5. Kârdinâøanu uzraudzìja Dievs, Kristus garìgâs augøanas nolúkâ. Citâti, ko Jèzus piesauca, lai Sevi stiprinâtu pret Savâm grècìgajâm vèlmèm (¿velnu¿), visi ðemti no 5.Mozus grâmatas daîas, kas runâ par izraèlieøu atraøanos tuksnesì. Jèzus skaidri redzèja lìdzìbu starp viðiem un Sevi:

5.Mozus gr.8:2

¿Un tev ir jâpiemin viss tas ceîø, pa kuru tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir vadìjis tuksnesì visus øos àetrdesmit gadus, ... lai tevi pârbaudìtu, lai Viðø zinâtu, kas ir tavâ sirdsprâtâ, vai tu Viða bauøîus turèsi vai ne.

8.3.
¿Un Viðø tevi pazemoja, lika tev badu ciest un èdinâja mannu, ... lai liktu tev atzìt, ka cilvèks nedzìvo no maizes vien, bet ka cilvèks dzìvo no visa tâ, kas iziet no tâ Kunga mutes¿.

8.5.
¿Tad nu atzìsti savâ sirdsprâtâ, ka tas Kungs, tavs Dievs, tevi pârmâca tâ, kâ tèvs pârmâca savu dèlu¿. Mat.4. / Lúk.4.

¿Gars aizveda Viðu (Jèzu) tuksnesì¿ kur ¿àetrdesmit dienas un naktis¿ Viðø tika kârdinâts; bet citèjot Svètos Rakstus, øìs kârdinâøanas Viða sirdì tika pârvarètas (Ps.119:11).


Jâða ev. 6. nod. Jèzus nosauc mannu par Dieva Vârdu, kura dèî Viðø izdzìvoja tuksnesì. Viðø iepazina, ka Gars Viðâ dzìvo no Dieva Vârda un atbildèja: ¿Stâv rakstìts: cilvèks nedzìvo no maizes vien¿.


Domâjams, Jèzus apøaubìja Savus pârdzìvojumus; Dievs pârmâcìja Savu Dèlu Jèzu (2.Sam.7:14; Ps.89:32).


Jèzus ir parâdìjis mums kâ jâlasa un jâsaprot Vârds. Viðø iedomâjâs sevi izraèlieøu vietâ, kad bija tuksnesì, un tâdèî, zinot viðu maldìøanâs pieredzi tuksnesì, spèja izturèt Savus pârbaudìjumus.