Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

ĪSTENAIS NELABAIS

info@carelinks.net
Dabūt grāmatu
" Bībeles Pamati"
bezmaksas!
Ko Bībele saka par velnu

4-8 Ļauno garu izdzīšana
Vecās un Jaunās Derības laikos ļaudis ticēja, ka, piesaucot dieva vārdu pār tiem, kam bija ļauni gari, tos var no cilvēka izdzīt (Ap.d. 19:13). Viltus  dieva vārdam tika piedēvēts mistisks spēks. Patiesa Jahves pielūgsme arī piedēvēja lielu nozīmi Izraēla Dieva Vārdam, piemēram: „Lai tevi pasargā Jēkaba Dieva vārds!...Dievs, palīdzi man ar Savu Vārdu” (Ps.20:2; 54:3). Būtiskā atšķirība starp Jahves Vārdu un citu dievu vārdiem bija tajā, ka Jahves Vārds bija kā Viņa rakstura paziņojums, tā arī pravietojums par Viņa tautas mūžīgo nākotni; tādēļ tas bija arī patiesas pestīšanas līdzeklis. Taču Jahve acīmredzot neizgudroja Izraēlam pielūgsmes sistēmu, kas vairītos un kautrētos no tā laika valodas lietošanas. Viņš Sevi atklāja, parādot Savu pārākumu pār šiem ticējumiem. Šī fakta izpratne palīdz mums izprast Jaunās Derības valodu ļauno garu sakarā. Kristus runāja tā it kā pagānu garu izdzinēji būtu spējīgi to darīt (Mt.12:27); Viņš deva mācību par Savu pārākumu tikai netiešā veidā. Jaunajā Derībā liels uzsvars tiek likts uz Kristus vārda dziednieciskajām spējām; spējām izdzīt ļaunos garus, runājot to laiku valodā (Mk.16:17; Ap.d.3:6; 4:10; 16:18; 19:13-16; Jēkaba 5:14). Tas atgādina to, kā pagāni atkārtoja savu dievu vārdus, lai izdzītu tā saucamos ļaunos garus, kuru pastāvēšanai viņi ticēja. Tādēļ mēs varam secināt, ka demonstrējot Savu spēku, kas pārsniedz visu citu ‘dievu’ un tā saucamo ‘ļauno garu’ spēku, Jahve to nedara tieši, bet atsaucoties uz to valodas lietošanas veidu, kurš bija pieņemts pagānu vidū. Ja mēs nonākam pie šīs patiesības atziņas, tad kļūst skaidrs, ka Jaunās Derības laika izteiksmes veida un valodas lietošana nebūt neliecina par pagānu ticējumu atbalstu.

Noslēgumā gribu atzīmēt, ka Bībele lieto valodu, kas pilna atsaucēm uz apkārtējo pagānu ticējumiem, lai uzskatāmi parādītu Jahves pārākumu pār tiem. Jahve nav vēl viens no dieviem kānaāniešu pielūgto dievu panteonā. Izraēla Dievs ir vienīgais patiesais Dievs. Tādēļ Viņš aktīvi iestājas pret citu dievu sludināšanu; tādēļ Viņš pastāvīgi atsaucas uz tiem Savā Pašatklāsmē caur Savu Vārdu. Viņš velti netērē vārdus to kritikai, tas būtu pārāk cilvēcīgi, Debesu un zemes Radītājam nepiedienīgi.

 

 

IEVADS

PIRMĀ NODAĻA: IDEJAS RAŠANĀS VĒSTURE
 

1-1 Priekšstata par velnu un sātanu izcelšanās vēsture Vecās Derības laikos | 1-1-1 Izraēls trimdā: Babiloniešu / Persiešu ietekme | 1-1-2 Grieķu ietekme | 1-2 Sātans Jaunās Derības laikos | 1-2-1 Sātans Justīna Martīra uzskatos | 1-2-2 Sātans Irineja un Tertuliāna traktējumā | 1-2-3 Sātans Klementa un Origena traktējumā | 1-2-4 Sātans Laktantija un Atanasija skatījumā | 1-2-5 Sātans Augustīna koncepcijā | 1-3 Sātans viduslaikos | 1-4 Sātans no Reformācijas laikiem līdz mūsdienām | 1-4-1 Sātans „Zaudētajā paradīzē” | 1-5 Protestētāji | 1-6 Velns un Sātans jaunākajos laikos |

OTRĀ NODAĻA: DAŽAS BĪBELES PAMATA MĀCĪBAS
  2-1 Eņģeļi | Pirmā atkāpe: Jūdas vēstule un Ēnoha grāmata | 2-2 Ļaunuma un grēka izcelsme | Otrā atkāpe: Vēstule romiešiem un Salamana gudrība | Trešā atkāpe: 1. Mozus grāmatas 1-3 nolūks un konteksts | 2-3 Sātans un velns | 2-4 „Šīs pasaules valdnieks”: Jūdu Sātans | 2-5 Elle | Ceturtā atkāpe: Kristus un „gari cietumā”
 
TREŠĀ NODAĻA: DAŽI PRAKTISKI SECINĀJUMI
  3-1 Daži praktiski secinājumi | 3-2 Velns un sātans: grūtie jautājumi
   
CETURTĀ NODAĻA: NEŠĶĪSTIE GARI
  4-1 Velns, Sātans un nešķīstie gari | 4-2 Ļaunie gari un elki | 4-3 Ļaunie gari un slimība | 4-4 Tā laika valoda | 4-5 Dievs pieņem cilvēka uzskatus | 4-6 Brīnumi un ļaunie gari | PIELIKUMS: „Arī ļaunie gari tic un dreb” | 4-7 Kānaāniešu teoloģijas beigas | 4-8 Ļauno garu izdzīšana | 4-9 Pētījuma objekts: Rešefs | 4-10 Dieva valodas stils | 4-11 Kristus mācīšanas stils | 4-12 Kāpēc Jēzus nelaboja cilvēku nepareizos uzskatus | 4-13 Ļaunie gari: kopsavilkums | PIELIKUMS: ticības ļaunajiem gariem psiholoģiskais pamatojums
   
PIEKTĀ NODAĻA: TO BĪBELES PANTU APSKATS, KUR MINĒTI VĀRDI VELNS UN SĀTANS
  5-1 Ievads: Pārprastie Bībeles panti | 5-2 Čūska Ēdenē | 5-3 Dieva dēli un cilvēku meitas | 5-4 Ījaba sātans | 5-4-1 Sātans Ījaba grāmatā: kāds no viņa draudzes locekļiem? | 5-4-2 Ījaba sātans: sātans – eņģelis? | 5-5 Spožā zvaigzne, Bābeles ķēniņš | 5-6 Svaidīts ķerubs | 5-7 Sātans Caharijas 3.nodaļā |
5-8 Jēzus kārdināšana | 5-8-1 Jēzus tuksnesī: pieraksta valodas un kārdinājuma dabas izpēte | 5-8-2 Tuksneša kārdinājumi: iespēja ielūkoties Jēzus domu gājumā | 5-9 Nešķīstie gari | 5-10 Velns un viņa eņģeļi | 5-11 Sātans noņem vārdu | 5-12 Sātans kā zibens | 5-13 Sātans iegāja Jūdā | 5-14 Pēteris un sātans | 5-15 Jūsu tēvs velns | 5-16 Velna nomāktie | 5-17 Velna bērns | 5-18 Sātana vara | 5-19 Nododam sātanam | 5-20 Šīs pasaules dievs | 5-21 Gaismas eņģelis | 5-22 Sātana eņģelis | 5-23 Gaisa valsts valdnieks | 5-24 Nedodiet vietu velnam | 5-25 Velna viltības | 5-26 Velna valgs | 5-27 Nogriezties neceļos sātanam pakaļ | 5-28 Stājieties pretim velnam | 5-29 Saitēs saistīti tumsā | 5-30 Mozus miesas | 5-31 Sātana sinagoga | 5-32 Miķelis un lielais pūķis | 5-33 Velns un Sātans saistīti |
Piektā atkāpe: „Grēka cilvēks”
   
SESTĀ NODAĻA: DAŽI SECINĀJUMI
  6-1 Daži secinājumi | Sestā atkāpe: Ciešanas (Bev Russell)