Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

ĪSTENAIS NELABAIS

info@carelinks.net
Dabūt grāmatu
" Bībeles Pamati"
bezmaksas!
Ko Bībele saka par velnu

5-10 Velns un viņa eņģeļi

Mateja 25:41: „Tad Viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku: eita nost no Manis, jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem”.

Vispārpieņemtā interpretācija
To pieņem par pamatojumu Velna kā būtnes, kas valda pār grēcīgajiem eņģeļiem, pastāvēšanai.

Komentārijs

  1. Velns un viņa eņģeļi lemti iznīcībai. Mūžīgā uguns ir totālas iznīcināšanas simbols (Jer.17:27; Jūda 7.p.) – starp citu ievērojiet, ka šīs atsauces parāda, ka „mūžīgā uguns” nav jāuztver burtiski un eņģeļi ir nemirstīgi – (Lk.20:35-36).
  2. Debatēs bija minēts, ka eņģeļi var attiekties uz cilvēkiem (piem., Jānis Kristītājs, Mt.11:10; Jāņa mācekļi, Lk.7:24; divi izlūki, Jēkaba 2:25), jo sākotnēji vārds aggelos tulkots un apzīmē vēstnesi, vai vēlāk arī sekotāju.
  3. Šajā pantā aprakstīta tiesas diena Jēzus otrās atnākšanas laikā (pp.31 & 32). Ja Velns ir atsevišķi eksistējoša būtne, tad viņš tajā laikā tiek iznīcināts, bet Atklāsmes 20:10 apraksta velna iemešanu uguns un sēra jūrā Kristus tūkstošgadu valdīšanas beigās, kas būs sākusies Viņa atgriešanās dienā. Ja Velns ir dzīva būtne, to var iznīcināt tikai vienu reizi – vai nu tūkstošgades sākumā vai beigās. Tā kā Raksti saka, ka Velns tiek iznīcināts abas reizes, tad tas nav atsevišķs radījums, bet gan kaut kā vai kādas cilvēku grupas pārstāvis.
  4. Mateja 25:32 pausts, ka tiesas dienas mērķis ir sodīt visu tautu ļaunos cilvēkus, „āžus”. Kāpēc tad 41.pantā teikts, ka velns tiks nosodīts, ja jau, saskaņā ar tautas ticējumiem, viņš nav vienkāršs cilvēks?     

Iespējamie paskaidrojumi

 1. Mūžīgā uguns ir sataisīta velnam un viņa eņģeļiem; tie, kas pa kreiso roku, tiek tur iemesti. Liktos, ka velna eņģeļi ir āži, kas pa kreiso roku, kas ir parasti cilvēki, kas grēkojuši saskaņā ar pp.42-45, nav apmeklējuši slimos, nav devuši nabagajiem un tml. Cilvēki, kas seko velnam – savām ļaunajām kārībām – tiek vainoti tādās lietās, tādēļ tos var saukt par velna „eņģeļiem” vai sekotājiem.
 2. Mēs jau parādījām, ka „mūžīgā uguns” nozīmē mūžīgu nosodījumu. Velns un viņa eņģeļi tiek iemesti mūžīgajā ugunī. 46.pants saka, ka „tie (42.-45.pantos minētie nevienu nemīlošie vīri un sievas; 32.panta pasaules tautu „āži”) ieies mūžīgā sodībā”. Tādējādi, velna eņģeļi ir tie paši miesas ļaudis, kas ir savu miesīgo ļauno kārību „aggelos” (vēstneši, proti, kalpi).
 3. Mateja 13:38-42 saka, ka tie cilvēki, kas ir grēcinieki un vēl arvien ir ebreju pasaulē (pp.38 & 41) ir velna iesētās „nezāles” un tie tiks iemesti mūžīgajā ugunī” (nosodījumā). Nezāles ir augi, kas līdzinās kviešiem – ticīgajiem – bet tiesas dienā labie kristieši tiek atdalīti no sliktajiem. Salīdzinot Mateja 13 ar Mateja 25, mēs redzam, ka velna bērni vai „eņģeļi” ir tie paši ļaunie cilvēki:

Labā sēkla, Vārds, kvieši       Nezāles
Jēzus iesēti                              Velna iesētas
Valstības bērni                         Ļaunā bērni
Aitas                                         Āži
Taisnie                                      Ļaunie
Ieiet Valstībā                             Ieiet mūžīgā nosodījumā (nāvē)
Mīloši ļaudis                              Savtīgi ļaudis
(Mt.25:35-36)                            (Mt.25:42-44) Netaisnajiem  
Kaukšana un zobu trīcēšana  
 

 

 

IEVADS

PIRMĀ NODAĻA: IDEJAS RAŠANĀS VĒSTURE
 

1-1 Priekšstata par velnu un sātanu izcelšanās vēsture Vecās Derības laikos | 1-1-1 Izraēls trimdā: Babiloniešu / Persiešu ietekme | 1-1-2 Grieķu ietekme | 1-2 Sātans Jaunās Derības laikos | 1-2-1 Sātans Justīna Martīra uzskatos | 1-2-2 Sātans Irineja un Tertuliāna traktējumā | 1-2-3 Sātans Klementa un Origena traktējumā | 1-2-4 Sātans Laktantija un Atanasija skatījumā | 1-2-5 Sātans Augustīna koncepcijā | 1-3 Sātans viduslaikos | 1-4 Sātans no Reformācijas laikiem līdz mūsdienām | 1-4-1 Sātans „Zaudētajā paradīzē” | 1-5 Protestētāji | 1-6 Velns un Sātans jaunākajos laikos |

OTRĀ NODAĻA: DAŽAS BĪBELES PAMATA MĀCĪBAS
  2-1 Eņģeļi | Pirmā atkāpe: Jūdas vēstule un Ēnoha grāmata | 2-2 Ļaunuma un grēka izcelsme | Otrā atkāpe: Vēstule romiešiem un Salamana gudrība | Trešā atkāpe: 1. Mozus grāmatas 1-3 nolūks un konteksts | 2-3 Sātans un velns | 2-4 „Šīs pasaules valdnieks”: Jūdu Sātans | 2-5 Elle | Ceturtā atkāpe: Kristus un „gari cietumā”
 
TREŠĀ NODAĻA: DAŽI PRAKTISKI SECINĀJUMI
  3-1 Daži praktiski secinājumi | 3-2 Velns un sātans: grūtie jautājumi
   
CETURTĀ NODAĻA: NEŠĶĪSTIE GARI
  4-1 Velns, Sātans un nešķīstie gari | 4-2 Ļaunie gari un elki | 4-3 Ļaunie gari un slimība | 4-4 Tā laika valoda | 4-5 Dievs pieņem cilvēka uzskatus | 4-6 Brīnumi un ļaunie gari | PIELIKUMS: „Arī ļaunie gari tic un dreb” | 4-7 Kānaāniešu teoloģijas beigas | 4-8 Ļauno garu izdzīšana | 4-9 Pētījuma objekts: Rešefs | 4-10 Dieva valodas stils | 4-11 Kristus mācīšanas stils | 4-12 Kāpēc Jēzus nelaboja cilvēku nepareizos uzskatus | 4-13 Ļaunie gari: kopsavilkums | PIELIKUMS: ticības ļaunajiem gariem psiholoģiskais pamatojums
   
PIEKTĀ NODAĻA: TO BĪBELES PANTU APSKATS, KUR MINĒTI VĀRDI VELNS UN SĀTANS
  5-1 Ievads: Pārprastie Bībeles panti | 5-2 Čūska Ēdenē | 5-3 Dieva dēli un cilvēku meitas | 5-4 Ījaba sātans | 5-4-1 Sātans Ījaba grāmatā: kāds no viņa draudzes locekļiem? | 5-4-2 Ījaba sātans: sātans – eņģelis? | 5-5 Spožā zvaigzne, Bābeles ķēniņš | 5-6 Svaidīts ķerubs | 5-7 Sātans Caharijas 3.nodaļā |
5-8 Jēzus kārdināšana | 5-8-1 Jēzus tuksnesī: pieraksta valodas un kārdinājuma dabas izpēte | 5-8-2 Tuksneša kārdinājumi: iespēja ielūkoties Jēzus domu gājumā | 5-9 Nešķīstie gari | 5-10 Velns un viņa eņģeļi | 5-11 Sātans noņem vārdu | 5-12 Sātans kā zibens | 5-13 Sātans iegāja Jūdā | 5-14 Pēteris un sātans | 5-15 Jūsu tēvs velns | 5-16 Velna nomāktie | 5-17 Velna bērns | 5-18 Sātana vara | 5-19 Nododam sātanam | 5-20 Šīs pasaules dievs | 5-21 Gaismas eņģelis | 5-22 Sātana eņģelis | 5-23 Gaisa valsts valdnieks | 5-24 Nedodiet vietu velnam | 5-25 Velna viltības | 5-26 Velna valgs | 5-27 Nogriezties neceļos sātanam pakaļ | 5-28 Stājieties pretim velnam | 5-29 Saitēs saistīti tumsā | 5-30 Mozus miesas | 5-31 Sātana sinagoga | 5-32 Miķelis un lielais pūķis | 5-33 Velns un Sātans saistīti |
Piektā atkāpe: „Grēka cilvēks”
   
SESTĀ NODAĻA: DAŽI SECINĀJUMI
  6-1 Daži secinājumi | Sestā atkāpe: Ciešanas (Bev Russell)