Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

ĪSTENAIS NELABAIS

info@carelinks.net
Dabūt grāmatu
" Bībeles Pamati"
bezmaksas!
Ko Bībele saka par velnu

5-12 Sātans kā zibens

Lūkas 10:18: „Viņš sacīja: ‘Es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam!’”

Parastā interpretācija
Tas norāda, ka sātans kādreiz bijis debesīs.

Komentāri

  1. Mēs jau runājām par to, ka neviena ļauna būtne nevar atrasties Dieva tuvumā debesīs (Ps.5:5,6; Hab.1:13).
  2. Jēzus runā tēlainajā līdzību valodā – „ zibeni no debesīm krītam” – tā varēja raksturot ‘sātana’ kritienu. Zibens nāk no debesīm kā no augstākas vietas virs zemes, nevis no Dieva mitekļa.
  3. Ir grūti saistīt šo vietu ar pasaules valdnieka izraidīšanu, jo tas notika Kristus nāves brīdī (pievērsiet uzmanību vārdam „tagad” Jņ.12:31), un šis sātana kritiens attiecas uz Jēzus kalpošanas laiku.
  4. Saskaņā ar vispārpieņemto uzskatu, sātans nokritis no debesīm Ēdenes dārzā, tā kā viņš jau Ījaba laikā atradās uz zemes, taču Jēzus redz viņu krītam Savā laikā.
  5. Ja ļauna būtne ar savu sekotāju pulku burtiski nokrita uz zemes, kāpēc to redzēja tikai Jēzus un mācekļi neko neredzēja? Kāpēc nav vairāk nekādu ziņu par šo dīvaino atgadījumu?
  6. Tēlaini izsakoties, ‘krist no debesīm’ nozīmē zaudēt autoritāti, piemēram, Jes.14 to lieto, runājot par Bābeles ķēniņa likteni. Skat arī Raudu dziesmu 2:1 un Jeremijas 51:53.

Iespējamie paskaidrojumi

 1. Mācekļi atgriezās, priecīgi stāstot cik daudz cilvēku tie ir izdziedinājuši (Lk.10:17), viņi bija pārņemti no tās varas pār slimībām, kas viņiem bija dota Jēzus vārdā (20.p.). Patiesais slimību iemesls ir mūsu grēkiem pakļautā daba. Ka grēks ir slimības pirmcēlonis ir uzsvērts Mt. 9:12 un 12:11, kur noklīdusī avs, nepārprotams grēcinieka simbols, (Mt.18:13) ir pielīdzināta slimniekam. Šis princips ir rezumēts Mateja 9:5 „Kas ir vieglāk – vai sacīt: tev tavi grēki piedoti, - vai sacīt: celies un staigā?” Un tā, Jēzus teica:  „Es redzēju Sātanu krītam”, proti, ‘pēc Manām domām, vissvarīgākais ir tas, ka grēka vara tiek pārvarēta”.
 2. Tam jābūt saistītam ar 15.pantu: „Un tu, Kapernauma, kas līdz debesīm esi paaugstināta, tu tiksi līdz ellei nogāzta”. Vai ar to Jēzus domā, ka ‘sātans’, miesīgā dzīve, kura tik spilgti izpaudās Kapernaumā, tiek pārvarēta? Ievērojiet, ka Kapernauma bija „paaugstināta” ebreju acīs. Tā kā „sātans” nereti tiek attiecināts uz jūdaisma sistēmu (2-4 „Jūdu sātans”), varbūt Jēzus pielīdzina Kapernaumu ‘sātanam’ un, komentējot kā grēks šīs sistēmas pamatā tiek pārvarēts, sludinot evaņģēliju.          

 

 

IEVADS

PIRMĀ NODAĻA: IDEJAS RAŠANĀS VĒSTURE
 

1-1 Priekšstata par velnu un sātanu izcelšanās vēsture Vecās Derības laikos | 1-1-1 Izraēls trimdā: Babiloniešu / Persiešu ietekme | 1-1-2 Grieķu ietekme | 1-2 Sātans Jaunās Derības laikos | 1-2-1 Sātans Justīna Martīra uzskatos | 1-2-2 Sātans Irineja un Tertuliāna traktējumā | 1-2-3 Sātans Klementa un Origena traktējumā | 1-2-4 Sātans Laktantija un Atanasija skatījumā | 1-2-5 Sātans Augustīna koncepcijā | 1-3 Sātans viduslaikos | 1-4 Sātans no Reformācijas laikiem līdz mūsdienām | 1-4-1 Sātans „Zaudētajā paradīzē” | 1-5 Protestētāji | 1-6 Velns un Sātans jaunākajos laikos |

OTRĀ NODAĻA: DAŽAS BĪBELES PAMATA MĀCĪBAS
  2-1 Eņģeļi | Pirmā atkāpe: Jūdas vēstule un Ēnoha grāmata | 2-2 Ļaunuma un grēka izcelsme | Otrā atkāpe: Vēstule romiešiem un Salamana gudrība | Trešā atkāpe: 1. Mozus grāmatas 1-3 nolūks un konteksts | 2-3 Sātans un velns | 2-4 „Šīs pasaules valdnieks”: Jūdu Sātans | 2-5 Elle | Ceturtā atkāpe: Kristus un „gari cietumā”
 
TREŠĀ NODAĻA: DAŽI PRAKTISKI SECINĀJUMI
  3-1 Daži praktiski secinājumi | 3-2 Velns un sātans: grūtie jautājumi
   
CETURTĀ NODAĻA: NEŠĶĪSTIE GARI
  4-1 Velns, Sātans un nešķīstie gari | 4-2 Ļaunie gari un elki | 4-3 Ļaunie gari un slimība | 4-4 Tā laika valoda | 4-5 Dievs pieņem cilvēka uzskatus | 4-6 Brīnumi un ļaunie gari | PIELIKUMS: „Arī ļaunie gari tic un dreb” | 4-7 Kānaāniešu teoloģijas beigas | 4-8 Ļauno garu izdzīšana | 4-9 Pētījuma objekts: Rešefs | 4-10 Dieva valodas stils | 4-11 Kristus mācīšanas stils | 4-12 Kāpēc Jēzus nelaboja cilvēku nepareizos uzskatus | 4-13 Ļaunie gari: kopsavilkums | PIELIKUMS: ticības ļaunajiem gariem psiholoģiskais pamatojums
   
PIEKTĀ NODAĻA: TO BĪBELES PANTU APSKATS, KUR MINĒTI VĀRDI VELNS UN SĀTANS
  5-1 Ievads: Pārprastie Bībeles panti | 5-2 Čūska Ēdenē | 5-3 Dieva dēli un cilvēku meitas | 5-4 Ījaba sātans | 5-4-1 Sātans Ījaba grāmatā: kāds no viņa draudzes locekļiem? | 5-4-2 Ījaba sātans: sātans – eņģelis? | 5-5 Spožā zvaigzne, Bābeles ķēniņš | 5-6 Svaidīts ķerubs | 5-7 Sātans Caharijas 3.nodaļā |
5-8 Jēzus kārdināšana | 5-8-1 Jēzus tuksnesī: pieraksta valodas un kārdinājuma dabas izpēte | 5-8-2 Tuksneša kārdinājumi: iespēja ielūkoties Jēzus domu gājumā | 5-9 Nešķīstie gari | 5-10 Velns un viņa eņģeļi | 5-11 Sātans noņem vārdu | 5-12 Sātans kā zibens | 5-13 Sātans iegāja Jūdā | 5-14 Pēteris un sātans | 5-15 Jūsu tēvs velns | 5-16 Velna nomāktie | 5-17 Velna bērns | 5-18 Sātana vara | 5-19 Nododam sātanam | 5-20 Šīs pasaules dievs | 5-21 Gaismas eņģelis | 5-22 Sātana eņģelis | 5-23 Gaisa valsts valdnieks | 5-24 Nedodiet vietu velnam | 5-25 Velna viltības | 5-26 Velna valgs | 5-27 Nogriezties neceļos sātanam pakaļ | 5-28 Stājieties pretim velnam | 5-29 Saitēs saistīti tumsā | 5-30 Mozus miesas | 5-31 Sātana sinagoga | 5-32 Miķelis un lielais pūķis | 5-33 Velns un Sātans saistīti |
Piektā atkāpe: „Grēka cilvēks”
   
SESTĀ NODAĻA: DAŽI SECINĀJUMI
  6-1 Daži secinājumi | Sestā atkāpe: Ciešanas (Bev Russell)