Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

ĪSTENAIS NELABAIS

info@carelinks.net
Dabūt grāmatu
" Bībeles Pamati"
bezmaksas!
Ko Bībele saka par velnu

5-18 Sātana vara

Apustuļu darbi 26:18: „atvērt viņu acis, lai tie atgriežas no tumsas gaismā, no sātana varas pie Dieva, un ticībā uz Mani dabū grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā”.

Vispārpieņemtā interpretācija
Šo pantu citē, lai „pierādītu”, ka velnišķā būtne, vārdā Sātans, tur visu pasauli neziņā par evaņģēliju.

Komentāri

    1. 17.pants rāda, ka ar „tiem” ir domāti pagāni. Vai tāpēc mums būtu jādomā, ka ebreji nebija „sātana apspiesti”? Tanī laikā, kad Pāvils rakstīja, bija daudz grēcīgu ebreju, kuri apzināti vajāja kristiešus. Tātad šis pants nevar attiekties uz visu pasauli.
    2. Šeit nav nekādas speciālas norādes uz to, ka „sātans” būtu dzīva būtne.

Iespējamie paskaidrojumi
1. Šis pants iezīmē skaidrus kontrastus:


Atvērt viņu acis

(Viņi bija akli)

Lai tie atgriežas no tumsas

Gaismā

No sātana (grēka) varas

pie Dieva (salīdz. ar 1.Jņ.1:5)

(nav saņēmuši piedošanu)

dabū grēku piedošanu

(Pagāniem nav mantojuma ticībā uz „Izraēla cerību”)

(ebreji) ticībā dabū mantojumu svēto pulkā.

 
Dieva vārds ir gaisma (Ps.119:105) un saistīts ar atvērtām acīm (Ps.119:148). Mēs esam svētīti Dieva vārda patiesībā (Jņ.17:17). Apspriežot Jāņa 8:44, mēs parādījām, ka Dieva vārdam ir spēks pārvarēt sātana varu; proti, to varu, kāda ir mūsu ļaunajām tieksmēm pār mūsu grēcīgo sirdi. Tādēļ ‘sātans’ ir pretstats Dieva vārda gaismai – tas attiecas uz miesu, kas pretojas Vārda Garam.
2. Efeziešiem 4:17-20 šķiet tieši atsaucas uz šo fragmentu Ap.d.26:18; Efeziešiem 4:17-20: „Tad nu es jums piekodinu – Tas Kungs ir mans liecinieks – vairs nedzīvot tā, kā pagāni dzīvo sava sirdsprāta tukšībā savas nezināšanas dēļ, aptumšojušies savā sapratnē un atsvešinājušies dzīvībai, kas no Dieva, zaudējuši kauna jūtas un sākuši nodoties izvirtībai, sagandēdami savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mantkārību. Bet tā jūs Kristu neesat mācījušies…”. Tātad, sātana vara ir sirdsprāta tukšība, miesīgās tieksmes, kas valda pār mums nesaprašanas dēļ. Mateja 13:19 teikts, ka sātans (salīdz. ar Mk.4:15) valda pār cilvēku, jo viņš nesaprot Dieva vārdu. Efeziešiem 4:17-20 saka to pašu, kas teikts Ap.d.26:18. „Atvērt viņu acis” nozīmē sniegt viņiem sapratni (salīdz. ar Ef.1:18).
3. Ap.d.26:18 netieši norāda uz „sātana varu”, kas neļauj pagāniem līdz ar ebrejiem ņemt dalību tiem apsolītajā (Gal.3:8; Jņ.4:22) evaņģēlija mantojumā. Mēs jau esam runājuši (nodaļā 2-4 „Jūdu sātans”), ka „sātans” it bieži ir saistāms ar Bauslību un jūdaisma sistēmu. Šis varētu būt vēl viens tam piemērs. Ievērojiet arī šī panta atsauces uz Jesajas 42:6-7: „Es…tevi iecēlu par derību tautai un par gaismu citām tautām, lai atvērtu acis akliem un atsvabinātu apcietinātos no cietuma, tos, kas sēd tumsībā”. Tas pielīdzina sātana varu cietumam un bauslība ir pielīdzināta cietumam Galatiešiem 3:23 un 4:3.

Ap.d.26:18 ir atsauce uz jūdu pastrādāto Jēzus krustā sišanu – „šī ir jūsu stunda un tumsības vara” (Lk.22:53); „sātanam (jūdiem) ļoti iegribējies jūs sijāt kā kviešus” (Lk.22:31), Jēzus brīdina mācekļus pēdējā Vakarēdiena laikā.

Iepriekšējais pants (Ap.d.26:17) parāda Jēzu iedrošinām Pāvilu smelties drosmi kalpošanai pagāniem, jo Jēzus ir parādījies Pāvilam, „lai izglābtu to „no šīs tautas un pagāniem”. Jēzu pašu jūdi nodeva „pagānu rokās” (skat Lk.18:32-33) krustā sišanai un Marka 15:15 arī netieši norāda, ka Jēzus tika nodots arī „ļaužu” rokās. Krustā sišanas pierakstos bieži minēti „ļaudis”. Tas ir tā it kā Jēzus teiktu ‘Mani nodeva pagānu un (ebreju) ļaužu rokās Manas sludināšanas dēļ; un tagad es nododu šo sludināšanas darbu jūsu rokās, lai jūs stātos pretī (jūdu) sātanam un ļaužu aklumam attiecībā uz Dieva vārdu miesas kārību mīlestības dēļ, taču Es izglābšu jūs no pagāniem un ļaudīm, nevis nodošu jūs tiem, kā Es tiku nodots. Jums būs jāizcieš tā pati pieredze, kas piemeklēja Mani pēdējās stundās’. Tādējādi, mums kļūst saprotamāki Pāvila vārdi Gal.2:20: „Līdz ar Kristu es esmu krustā sists”. Šo interpretāciju atbalsta arī mūsu ieteiktie paskaidrojumi (3.punkts) attiecībā uz 2. vēstuli korintiešiem 12:7).

 

 

IEVADS

PIRMĀ NODAĻA: IDEJAS RAŠANĀS VĒSTURE
 

1-1 Priekšstata par velnu un sātanu izcelšanās vēsture Vecās Derības laikos | 1-1-1 Izraēls trimdā: Babiloniešu / Persiešu ietekme | 1-1-2 Grieķu ietekme | 1-2 Sātans Jaunās Derības laikos | 1-2-1 Sātans Justīna Martīra uzskatos | 1-2-2 Sātans Irineja un Tertuliāna traktējumā | 1-2-3 Sātans Klementa un Origena traktējumā | 1-2-4 Sātans Laktantija un Atanasija skatījumā | 1-2-5 Sātans Augustīna koncepcijā | 1-3 Sātans viduslaikos | 1-4 Sātans no Reformācijas laikiem līdz mūsdienām | 1-4-1 Sātans „Zaudētajā paradīzē” | 1-5 Protestētāji | 1-6 Velns un Sātans jaunākajos laikos |

OTRĀ NODAĻA: DAŽAS BĪBELES PAMATA MĀCĪBAS
  2-1 Eņģeļi | Pirmā atkāpe: Jūdas vēstule un Ēnoha grāmata | 2-2 Ļaunuma un grēka izcelsme | Otrā atkāpe: Vēstule romiešiem un Salamana gudrība | Trešā atkāpe: 1. Mozus grāmatas 1-3 nolūks un konteksts | 2-3 Sātans un velns | 2-4 „Šīs pasaules valdnieks”: Jūdu Sātans | 2-5 Elle | Ceturtā atkāpe: Kristus un „gari cietumā”
 
TREŠĀ NODAĻA: DAŽI PRAKTISKI SECINĀJUMI
  3-1 Daži praktiski secinājumi | 3-2 Velns un sātans: grūtie jautājumi
   
CETURTĀ NODAĻA: NEŠĶĪSTIE GARI
  4-1 Velns, Sātans un nešķīstie gari | 4-2 Ļaunie gari un elki | 4-3 Ļaunie gari un slimība | 4-4 Tā laika valoda | 4-5 Dievs pieņem cilvēka uzskatus | 4-6 Brīnumi un ļaunie gari | PIELIKUMS: „Arī ļaunie gari tic un dreb” | 4-7 Kānaāniešu teoloģijas beigas | 4-8 Ļauno garu izdzīšana | 4-9 Pētījuma objekts: Rešefs | 4-10 Dieva valodas stils | 4-11 Kristus mācīšanas stils | 4-12 Kāpēc Jēzus nelaboja cilvēku nepareizos uzskatus | 4-13 Ļaunie gari: kopsavilkums | PIELIKUMS: ticības ļaunajiem gariem psiholoģiskais pamatojums
   
PIEKTĀ NODAĻA: TO BĪBELES PANTU APSKATS, KUR MINĒTI VĀRDI VELNS UN SĀTANS
  5-1 Ievads: Pārprastie Bībeles panti | 5-2 Čūska Ēdenē | 5-3 Dieva dēli un cilvēku meitas | 5-4 Ījaba sātans | 5-4-1 Sātans Ījaba grāmatā: kāds no viņa draudzes locekļiem? | 5-4-2 Ījaba sātans: sātans – eņģelis? | 5-5 Spožā zvaigzne, Bābeles ķēniņš | 5-6 Svaidīts ķerubs | 5-7 Sātans Caharijas 3.nodaļā |
5-8 Jēzus kārdināšana | 5-8-1 Jēzus tuksnesī: pieraksta valodas un kārdinājuma dabas izpēte | 5-8-2 Tuksneša kārdinājumi: iespēja ielūkoties Jēzus domu gājumā | 5-9 Nešķīstie gari | 5-10 Velns un viņa eņģeļi | 5-11 Sātans noņem vārdu | 5-12 Sātans kā zibens | 5-13 Sātans iegāja Jūdā | 5-14 Pēteris un sātans | 5-15 Jūsu tēvs velns | 5-16 Velna nomāktie | 5-17 Velna bērns | 5-18 Sātana vara | 5-19 Nododam sātanam | 5-20 Šīs pasaules dievs | 5-21 Gaismas eņģelis | 5-22 Sātana eņģelis | 5-23 Gaisa valsts valdnieks | 5-24 Nedodiet vietu velnam | 5-25 Velna viltības | 5-26 Velna valgs | 5-27 Nogriezties neceļos sātanam pakaļ | 5-28 Stājieties pretim velnam | 5-29 Saitēs saistīti tumsā | 5-30 Mozus miesas | 5-31 Sātana sinagoga | 5-32 Miķelis un lielais pūķis | 5-33 Velns un Sātans saistīti |
Piektā atkāpe: „Grēka cilvēks”
   
SESTĀ NODAĻA: DAŽI SECINĀJUMI
  6-1 Daži secinājumi | Sestā atkāpe: Ciešanas (Bev Russell)