Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

ĪSTENAIS NELABAIS

info@carelinks.net
Dabūt grāmatu
" Bībeles Pamati"
bezmaksas!
Ko Bībele saka par velnu

5-20 Šīs pasaules dievs

2.Kor. 4:4: „Kuriem šīs pasaules dievs ir apstulbojis neticīgo sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva attēls”.

Skat 2-4 „Jūdu sātans”.

Aramiešu valodas tekstā teikts: „Tiem šai pasaulē, kuru prātus Dievs ir aptumšojis viņu neticības dēļ”. Starp citu, atzīmējiet sev, ka tumsa padara cilvēku neredzīgu (1.Jņ.2:11), proti, viņš nestaigā Dieva gaismas vārdā.  Ir tikai viens  Dievs. Divu dievu nav.

Rom.11:8 teikts, ka Dievs (nevis sātans) Izraēlam devis „acis, lai tie neredzētu”; 2.Kor.3:14 teikts, ka „viņu sirdis tika nocietinātas” tāpat kā Faraona sirds. Kas „šīs pasaules dievs” arī nebūtu, Dievs strādāja caur to un  tādējādi ir varenāks par to.    

Lai kādu nosauktu par „šīs pasaules dievu”, tam nav obligāti jābūt „šīs pasaules dievam”, tas varētu nozīmēt ‘spēku, kuru šī pasaule uzskata par dievu’. Tā piemēram, Ap.d.19:27 runāts par augsto dievi Artemīdu, nedzīvu elku, „ko pielūdz visa Āzija un visa pasaule”. Tas nenozīmē, ka koka vai akmens gabals, ko sauc par Artemīdu, patiesi ir pasaules dieviete.

Ja tomēr kāds uzstājīgi apgalvo, ka sātans ir dzīva būtne, tad būtu jāatbild uz jautājumu: Kas radīja sātanu? Vai viņa vara pakļaujas Dieva varai, vai ne? Atkal un atkal tie Bībeles fragmenti, kas min sātana un velna vārdu, norāda, lai kā arī mēs saprastu šos vārdus, ka Dievs stāv pāri tiem, Dievs visu pārvalda. Ījaba grāmata parāda, ka tur minētajam sātanam vara tika dota no Dieva. Kunga Jēzus vara pār ‘ļaunajiem gariem’ liecina par to pašu. Un šajā kontekstā pievērsiet uzmanību tam, kā 2.Moz.4:11 Dievs apgalvo, ka Viņš ir tas, kas dara cilvēku mēmu vai aklu, bet Lk.11:14 min „ļaunu garu”, kas dara cilvēku mēmu. Skaidrs, ka Dievs valda pār visu. Šī pasaule, ar visām tās negatīvajām pieredzēm, nav kādas nekontrolējamas būtnes varā. Drīzāk, „šīs pasaules dievs” [aion] „varētu būt visu šo aiona spēku, kas kavē evaņģēlija izplatību, personifikācija” (1).

Tas, ka ‘sātana’ vārds lietots, aprakstot kā indivīda grēku, tā arī sabiedrības, kuras vadās pēc grēcīgiem principiem, saskan ar pirmā gadsimta sabiedrības tēlu, kas bija vairāk balstīts uz kopienas, nevis individuālisma principiem. Sabiedrība bija persona. Sociologi un psihologi ir vairākkārt apstiprinājuši Bībeles mācību, ka cilvēkus motivē to ego, savtīgās intereses – tas, ko Bībele dēvē par ‘Sātanu’. Tas ir kā atsevišķa cilvēka, tā arī sabiedrības dzinējspēks (2). Tādēļ ir pilnīgi likumsakarīgi, ka ‘Sātans’ kā cilvēka grēka un savtības iemiesojums tiek piemērots arī runājot par cilvēku ieceltām valdībām un sabiedrībām kopumā. Tieši šajā nozīmē bibliskais Sātans var būt „šīs pasaules dievs”.

Piezīmes

    1. Neil Forsyth, Satan and the Combat Myth (Princeton: Princeton University Press, 1989), p.275.
    2. See R. Hare, Personal Being (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1984) and many others.   

 

 

IEVADS

PIRMĀ NODAĻA: IDEJAS RAŠANĀS VĒSTURE
 

1-1 Priekšstata par velnu un sātanu izcelšanās vēsture Vecās Derības laikos | 1-1-1 Izraēls trimdā: Babiloniešu / Persiešu ietekme | 1-1-2 Grieķu ietekme | 1-2 Sātans Jaunās Derības laikos | 1-2-1 Sātans Justīna Martīra uzskatos | 1-2-2 Sātans Irineja un Tertuliāna traktējumā | 1-2-3 Sātans Klementa un Origena traktējumā | 1-2-4 Sātans Laktantija un Atanasija skatījumā | 1-2-5 Sātans Augustīna koncepcijā | 1-3 Sātans viduslaikos | 1-4 Sātans no Reformācijas laikiem līdz mūsdienām | 1-4-1 Sātans „Zaudētajā paradīzē” | 1-5 Protestētāji | 1-6 Velns un Sātans jaunākajos laikos |

OTRĀ NODAĻA: DAŽAS BĪBELES PAMATA MĀCĪBAS
  2-1 Eņģeļi | Pirmā atkāpe: Jūdas vēstule un Ēnoha grāmata | 2-2 Ļaunuma un grēka izcelsme | Otrā atkāpe: Vēstule romiešiem un Salamana gudrība | Trešā atkāpe: 1. Mozus grāmatas 1-3 nolūks un konteksts | 2-3 Sātans un velns | 2-4 „Šīs pasaules valdnieks”: Jūdu Sātans | 2-5 Elle | Ceturtā atkāpe: Kristus un „gari cietumā”
 
TREŠĀ NODAĻA: DAŽI PRAKTISKI SECINĀJUMI
  3-1 Daži praktiski secinājumi | 3-2 Velns un sātans: grūtie jautājumi
   
CETURTĀ NODAĻA: NEŠĶĪSTIE GARI
  4-1 Velns, Sātans un nešķīstie gari | 4-2 Ļaunie gari un elki | 4-3 Ļaunie gari un slimība | 4-4 Tā laika valoda | 4-5 Dievs pieņem cilvēka uzskatus | 4-6 Brīnumi un ļaunie gari | PIELIKUMS: „Arī ļaunie gari tic un dreb” | 4-7 Kānaāniešu teoloģijas beigas | 4-8 Ļauno garu izdzīšana | 4-9 Pētījuma objekts: Rešefs | 4-10 Dieva valodas stils | 4-11 Kristus mācīšanas stils | 4-12 Kāpēc Jēzus nelaboja cilvēku nepareizos uzskatus | 4-13 Ļaunie gari: kopsavilkums | PIELIKUMS: ticības ļaunajiem gariem psiholoģiskais pamatojums
   
PIEKTĀ NODAĻA: TO BĪBELES PANTU APSKATS, KUR MINĒTI VĀRDI VELNS UN SĀTANS
  5-1 Ievads: Pārprastie Bībeles panti | 5-2 Čūska Ēdenē | 5-3 Dieva dēli un cilvēku meitas | 5-4 Ījaba sātans | 5-4-1 Sātans Ījaba grāmatā: kāds no viņa draudzes locekļiem? | 5-4-2 Ījaba sātans: sātans – eņģelis? | 5-5 Spožā zvaigzne, Bābeles ķēniņš | 5-6 Svaidīts ķerubs | 5-7 Sātans Caharijas 3.nodaļā |
5-8 Jēzus kārdināšana | 5-8-1 Jēzus tuksnesī: pieraksta valodas un kārdinājuma dabas izpēte | 5-8-2 Tuksneša kārdinājumi: iespēja ielūkoties Jēzus domu gājumā | 5-9 Nešķīstie gari | 5-10 Velns un viņa eņģeļi | 5-11 Sātans noņem vārdu | 5-12 Sātans kā zibens | 5-13 Sātans iegāja Jūdā | 5-14 Pēteris un sātans | 5-15 Jūsu tēvs velns | 5-16 Velna nomāktie | 5-17 Velna bērns | 5-18 Sātana vara | 5-19 Nododam sātanam | 5-20 Šīs pasaules dievs | 5-21 Gaismas eņģelis | 5-22 Sātana eņģelis | 5-23 Gaisa valsts valdnieks | 5-24 Nedodiet vietu velnam | 5-25 Velna viltības | 5-26 Velna valgs | 5-27 Nogriezties neceļos sātanam pakaļ | 5-28 Stājieties pretim velnam | 5-29 Saitēs saistīti tumsā | 5-30 Mozus miesas | 5-31 Sātana sinagoga | 5-32 Miķelis un lielais pūķis | 5-33 Velns un Sātans saistīti |
Piektā atkāpe: „Grēka cilvēks”
   
SESTĀ NODAĻA: DAŽI SECINĀJUMI
  6-1 Daži secinājumi | Sestā atkāpe: Ciešanas (Bev Russell)