Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

ĪSTENAIS NELABAIS

info@carelinks.net
Dabūt grāmatu
" Bībeles Pamati"
bezmaksas!
Ko Bībele saka par velnu

5-23 Gaisa valsts valdnieks

Efeziešiem 2:1-3: „Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām, pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni kā visi pārējie”.

Vispārpieņemtā interpretācija
Uzskata, ka gaisa valsts valdnieks ir Velns, kas ir gars, kas liek cilvēkiem neklausīt Dievam.

Komentāri

  1. Vārdi „sātans’ un „velns” šeit nav minēti.
  2. „Dzīvojāt, pakļauti šīs pasaules varas nesējam” ir tēlains izteiciens, kas 3.punktā ir izteikts tieši, proti, „dzīvojām savas miesas kārībās”. „Miesas kārības” iziet no iekšienes, no cilvēka sirds (Mk.7:21-23; Jēkaba 1:14) un nevis no kaut kā ārpus mums.
  3. „Pasaules varas nesējs, gaisa valsts valdnieks” ir tēlaini izteicieni.
  4. „Gaisa valsts valdnieks” ir gars, „kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos”. Garu nereti attiecina uz domāšanas veidu (piem., 5.Moz.2:30; Sal.pam.25:28; Jes.54:6; 61:3; Ecēh.18:31; Mk.14:38; Lk.2:40; 2.Kor.12:18; Ef.4:23). To apstiprina arī 3.pantā teiktais – šie cilvēki dzīvo, „ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām” – Jēkaba 1:14). Miesas cilvēki nepakļaujas kādam „valdniekam” no ārpuses, bet gan sava sirdsprāta kārībām un iegribām. Fiziska būtne nevar pastāvēt kā „gars”, kā kaut kas netverams. Garam nav ne miesas, ne kaulu, proti, ķermeņa (Lk.24:39); tādēļ ja „gaisa valsts valdnieks” ir „gars”, tad tas ir tēlains izteiciens, bet ne dzīva būtne.
  5. Šie panti (un 11.p.) attiecas uz viņu pagājušajiem pagānu dzīves laikiem. 1.Pēt.4:3 runā par dzīvi pirms pievēršanās: „pagājušajā laikā ir izpildīta pagānu griba, kad esat dzīvojuši baudās, kārībās”. Viņu miesa bija to „valdnieks”. Tātad dzīvot gaisa valsts valdnieka pakļautībā (2.p.) ir dzīvot „pēc miesas” (11.p.).
  6. Džordžs Lamsa, kura dzimtā valoda ir aramiešu valoda, uzskata, ka „gaisa valsts valdnieks” ir tas pats, kas arābu / aramiešu valodā resh sultana, kas, kā viņš apgalvo, ir jāsaprot vienkārši kā valdnieks, kuram ar burtisko gaisu nav nekāda sakara (1).
  7. Afanasijs teica, ka Jēzus nāve attīrījusi gaisu no dēmoniem / kritušajiem eņģeļiem un fiziski atvērusi ceļu [šķietamajām] nemirstīgajām dvēselēm uz debesīm (2). Tas ne tikai neatbilst Bībelei, bet atspoguļo burtiskumu, kas attēlo Dieva pakļautību materiālismam. Šis domāšanas veids izriet no ticības trūkuma Visuvarenajam Dievam, kuram nav nekādas vajadzības risināt problēmas, kuras cilvēki ir Viņam sagudrojuši savā sirdsprātā. Jāatzīmē, ka doma novēlēt šķaudītājam „Uz veselību!” (angļu variantā: Lai Dievs tevi svētī!) radusies no Afanasija iedomas, ka dēmoni var kļūt tik niecīgi mazi, ka tie var iekļūt cilvēkā burtiski no gaisa.

Iespējamie paskaidrojumi

  1. Pirmais pants saka, ka „jūs” – ticīgie Efezā – bijāt miruši savos grēkos. Tad otrais un trešais panti nosauc iemeslu, kāpēc jūs bijāt miruši, četros vienādas nozīmes veidos:    
 1. „…dzīvojāt, pakļauti šīs pasaules varas nesējam”
 2. „…gaisa valsts valdniekam”
 3. „…garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos”
 4. „…pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni.”

„Visa pasaule ir grimusi ļaunumā” (1.Jņ.5:19), jo pēc dabas mums visiem ir miesas prāts vai gars. „Nepaklausības bērni” to parāda, „ļaudamies miesas un miesas prāta iegribām” (1. & 3.pp.). Tādējādi, „šīs pasaules varas nesējs, gaisa valsts valdnieks” ir mūsu miesas prāts, proti īstenais nelabais.

  1. Pastāv daudz saikņu starp Vēstuli efeziešiem un Vēstuli kolosiešiem. Viena no skaidrākajām ir starp šiem pantiem un Kol.3:3-7. Kolosiešiem 3:3 teikts, ka mēs esam miruši grēkam, kā tas teikts Ef.2:1. Kol.5-7 nosauktas „miesas kārības”, kuras darbojas „nepaklausības bērnos”: „Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību; tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojāt”. Kol.3-5 nosauc tās „miesas iegribas”, kas minētas Vēstulē galatiešiem 5:19. Visas šīs lietas nāk no iekšienes, nevis no kaut kā ārpus mums (Mk.7:21-23). Tāpēc gaisa valsts valdnieks, kas izsauc visas šīs iekāres, tiek atkal nosaukts kā mūsu pašu ļaunās tieksmes.
  2. Runājot par „gaisu”, mēs parasti domājam burtisko gaisu, kuru mēs ieelpojam. Tas nav tas pats vārds, kas grieķu val. lietots Lk.9:58 (putniem gaisā, kas latv. tulkojumā skan „putniem apakš debess”). Atklāsmes 16 septiņi eņģeļi izlej septiņus kausus pār zemi, gatavojoties Dieva Valstības nodibināšanai. „Septītais izlēja savu kausu gaisā” (Atkl.16:17), jo viņa rīcība iespaidoja visu, kas apakš debess; šī kausa izliešanas rezultātā tiek nodibināta Dieva Valstība virs zemes un cilvēku valstībām ir pienācis gals. Tātad „gaisa valsts valdnieks” tēlaini attiecas uz varu, kas iespaido visus zemes ļaudis – un grēka vara, miesas prāts valda pār visu pasauli.

Piezīmes

 1. George Lamsa, New Testament Light (San Francisco Harper & Row), p.248.
 2. Nathan K. Ng., The Spirituality of Athanasius (Bern:Lang, 2001).

 

 

IEVADS

PIRMĀ NODAĻA: IDEJAS RAŠANĀS VĒSTURE
 

1-1 Priekšstata par velnu un sātanu izcelšanās vēsture Vecās Derības laikos | 1-1-1 Izraēls trimdā: Babiloniešu / Persiešu ietekme | 1-1-2 Grieķu ietekme | 1-2 Sātans Jaunās Derības laikos | 1-2-1 Sātans Justīna Martīra uzskatos | 1-2-2 Sātans Irineja un Tertuliāna traktējumā | 1-2-3 Sātans Klementa un Origena traktējumā | 1-2-4 Sātans Laktantija un Atanasija skatījumā | 1-2-5 Sātans Augustīna koncepcijā | 1-3 Sātans viduslaikos | 1-4 Sātans no Reformācijas laikiem līdz mūsdienām | 1-4-1 Sātans „Zaudētajā paradīzē” | 1-5 Protestētāji | 1-6 Velns un Sātans jaunākajos laikos |

OTRĀ NODAĻA: DAŽAS BĪBELES PAMATA MĀCĪBAS
  2-1 Eņģeļi | Pirmā atkāpe: Jūdas vēstule un Ēnoha grāmata | 2-2 Ļaunuma un grēka izcelsme | Otrā atkāpe: Vēstule romiešiem un Salamana gudrība | Trešā atkāpe: 1. Mozus grāmatas 1-3 nolūks un konteksts | 2-3 Sātans un velns | 2-4 „Šīs pasaules valdnieks”: Jūdu Sātans | 2-5 Elle | Ceturtā atkāpe: Kristus un „gari cietumā”
 
TREŠĀ NODAĻA: DAŽI PRAKTISKI SECINĀJUMI
  3-1 Daži praktiski secinājumi | 3-2 Velns un sātans: grūtie jautājumi
   
CETURTĀ NODAĻA: NEŠĶĪSTIE GARI
  4-1 Velns, Sātans un nešķīstie gari | 4-2 Ļaunie gari un elki | 4-3 Ļaunie gari un slimība | 4-4 Tā laika valoda | 4-5 Dievs pieņem cilvēka uzskatus | 4-6 Brīnumi un ļaunie gari | PIELIKUMS: „Arī ļaunie gari tic un dreb” | 4-7 Kānaāniešu teoloģijas beigas | 4-8 Ļauno garu izdzīšana | 4-9 Pētījuma objekts: Rešefs | 4-10 Dieva valodas stils | 4-11 Kristus mācīšanas stils | 4-12 Kāpēc Jēzus nelaboja cilvēku nepareizos uzskatus | 4-13 Ļaunie gari: kopsavilkums | PIELIKUMS: ticības ļaunajiem gariem psiholoģiskais pamatojums
   
PIEKTĀ NODAĻA: TO BĪBELES PANTU APSKATS, KUR MINĒTI VĀRDI VELNS UN SĀTANS
  5-1 Ievads: Pārprastie Bībeles panti | 5-2 Čūska Ēdenē | 5-3 Dieva dēli un cilvēku meitas | 5-4 Ījaba sātans | 5-4-1 Sātans Ījaba grāmatā: kāds no viņa draudzes locekļiem? | 5-4-2 Ījaba sātans: sātans – eņģelis? | 5-5 Spožā zvaigzne, Bābeles ķēniņš | 5-6 Svaidīts ķerubs | 5-7 Sātans Caharijas 3.nodaļā |
5-8 Jēzus kārdināšana | 5-8-1 Jēzus tuksnesī: pieraksta valodas un kārdinājuma dabas izpēte | 5-8-2 Tuksneša kārdinājumi: iespēja ielūkoties Jēzus domu gājumā | 5-9 Nešķīstie gari | 5-10 Velns un viņa eņģeļi | 5-11 Sātans noņem vārdu | 5-12 Sātans kā zibens | 5-13 Sātans iegāja Jūdā | 5-14 Pēteris un sātans | 5-15 Jūsu tēvs velns | 5-16 Velna nomāktie | 5-17 Velna bērns | 5-18 Sātana vara | 5-19 Nododam sātanam | 5-20 Šīs pasaules dievs | 5-21 Gaismas eņģelis | 5-22 Sātana eņģelis | 5-23 Gaisa valsts valdnieks | 5-24 Nedodiet vietu velnam | 5-25 Velna viltības | 5-26 Velna valgs | 5-27 Nogriezties neceļos sātanam pakaļ | 5-28 Stājieties pretim velnam | 5-29 Saitēs saistīti tumsā | 5-30 Mozus miesas | 5-31 Sātana sinagoga | 5-32 Miķelis un lielais pūķis | 5-33 Velns un Sātans saistīti |
Piektā atkāpe: „Grēka cilvēks”
   
SESTĀ NODAĻA: DAŽI SECINĀJUMI
  6-1 Daži secinājumi | Sestā atkāpe: Ciešanas (Bev Russell)