Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

ĪSTENAIS NELABAIS

info@carelinks.net
Dabūt grāmatu
" Bībeles Pamati"
bezmaksas!
Ko Bībele saka par velnu

5-31 Sātana sinagoga

Atklāsmes 2:9-10, 13 & 24-25: „Es zinu tavus grūtumus un nabadzību, bet tu esi bagāts, un ka tevi zaimo tie, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet ir sātana sinagoga. Nebīsties par to, ka tev būs jācieš! Redzi, velns metīs cietumā kādus no jums, lai jūs tiktu pārbaudīti. Jums būs bēdas desmit dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad Es tev došu dzīvības vainagu.” „Es zinu, ka tu dzīvo tur, kur sātana tronis, bet turies pie Mana Vārda un neaizliedz Manu ticību, arī Mana uzticīgā liecinieka Antipas dienās, kurš tika nokauts pie jums, kur sātans mājo”. „Bet Es saku jums visiem, kas esat Tiatīrā, kas neturas pie šīs mācības, kas nav atzinuši sātana dziļumus, kā viņi saka: Es neuzvelšu jums nekādas citas nastas”.

Vispārpieņemtā interpretācija
Šie panti tiek uztverti kā liecība tam, ka ir tāda spēcīga būtne, vārdā Sātans, kas karo ar kristiešiem, brīžiem izmantojot šim nolūkam valsts iestādes.

Komentāri

  1. Mēs jau vairākas reizes šajās piezīmēs redzējām, ka „Sātans” nereti attiecas uz pirmā gadsimta baznīcas jūdu un romiešu pretiniekiem. Šeit nav norādes uz kādu pārcilvēcisku būtni, kas darbotos caur romiešu un jūdu sistēmām. Ja kāds apgalvo, ka šīs sistēmas saņēma varu un norādījumus vajāt baznīcu no kādas pārcilvēciskas būtnes, velna, tad jāatceras Jēzus vārdi Romas pārvaldniekam: „Tev nebūtu nekādas varas pār Mani, ja tā tev nebūtu dota no augšienes”, proti, no Dieva (Jņ.19:11). Tas ir Dievs, nevis velns, kas dod cilvēku valsts iestādēm varu vajāt Viņa tautu tāpat kā Viņš deva tām varu vajāt Savu Dēlu.
  2. Daniēla 4:32: Visuaugstākais „dara pēc Sava prāta ar debesu pulkiem un ar zemes iedzīvotājiem”. Tātad Dievs bija Tas, kas deva varu romiešu sātanam, jeb sistēmai, kas vajāja kristiešus 1.gadsimtā.
  3. Komentāriem par Atklāsmes 2:9 skat nodaļu 2-4 „Jūdu Sātans”.
  4. Velns, kura dēļ Smirnas eklēsijai bija „bēdas desmit dienas” nepārprotami bija romieši. Tikai viņi varēja ieslodzīt tos cietumā. Ieslodzīšana cietumā (soda vieta), bēdas un tam sekojošie godi (materiāla atlīdzība), atgādina Jāzepu un Daniēlu, kurus arī vajāja Ēģiptes un Bābeles varas iestādes, tāpat kā eklēsiju Smirnā vajāja romiešu „Velns”. Ir zināmi vairāki desmitgadīgi kristiešu vajāšanu periodi Smirnas apvidū: Domiciāna laikā, m.ē.81.-91.gadi, Trajāna laikā, 107.-117.gadi un Diokletiāna laikā, 303.- 313.gadi.
  5. Tas, ka Pergamas draudze dzīvo tur, „kur sātana tronis”, norāda uz to, ka šeit minētais sātans nav pārcilvēciska būtne. Jo tad jau to visi redzētu, reiz tā tronis ir Pergamā. Šeit atradās šī apvidus romiešu pārvaldniecības mītne un Jēzus uzteic eklēsiju par turēšanos pie ticības, neskatoties uz vajātāju mītnes tuvumu. Tātad sātans atkal attiecas uz pārvaldniekiem. Zīmīgi arī, ka šeit tika atrasts milzīgs grieķu dieviem veltīts tronis.
  6. „Sātana dziļumus, kā viņi saka” attiecas uz jūdaistu viltus mācību, jūdu sātanu, kas pretendēja uz dziļāku garīguma atziņas piedāvājumu savā viltus doktrīnā. „Šie zaimo visu, ko tie nesaprot” (Jūdas 10), „ar savu muti runā lielus vārdus…sava labuma dēļ” (Jūdas 16). Jūdaistu argumentācija par bauslības turēšanu un eņģeļu pielūgsmi, „pašizdomāta dievkalpošana, pašpazemošanās un miesas mērdēšana…” (Kol.2:23) ir tikai izrādīšanās ar gudrības slavu; patiesībā tie runā par to, ko tie nesaprot (Jūdas 10). Ir daudz tādu piemēru.
  7. Zīmīgi, ka Pergama ir vieta, kuru apraksta kā pilsētu ar „sātana troni” (Atkl.2:13). I. T. Bekvits apgalvo, ka Pergama bija pirmā pilsēta Āzijā, kurā tika uzcelts templis imperatora pielūgsmei (1). Taču ir jāatzīmē, ka Pergama bija arī čūskas pielūgsmes centrs, kas asociējas ar Asklēpija svētnīcu (2). Atklāsme runā par ‘Sātanu’, pretinieku kā par lielo pūķi, veco čūsku, „ko sauc par velnu un sātanu” (Atkl.12:9; 20:2). „Sātana tronis” varētu attiekties arī uz Zeva alter ego Pergamā, vai arī uz speciālu Dionīsija troņvietu pilsētas teātrī.

Piezīmes

  1. I.T. Beckwith, The Apocalypse of John (Grand Rapids: Baker, 1967), p.456.
  2. J.A.T. Robinson, Redating the New Testament (London: SCM, 1976), p.228.       

 

 

IEVADS

PIRMĀ NODAĻA: IDEJAS RAŠANĀS VĒSTURE
 

1-1 Priekšstata par velnu un sātanu izcelšanās vēsture Vecās Derības laikos | 1-1-1 Izraēls trimdā: Babiloniešu / Persiešu ietekme | 1-1-2 Grieķu ietekme | 1-2 Sātans Jaunās Derības laikos | 1-2-1 Sātans Justīna Martīra uzskatos | 1-2-2 Sātans Irineja un Tertuliāna traktējumā | 1-2-3 Sātans Klementa un Origena traktējumā | 1-2-4 Sātans Laktantija un Atanasija skatījumā | 1-2-5 Sātans Augustīna koncepcijā | 1-3 Sātans viduslaikos | 1-4 Sātans no Reformācijas laikiem līdz mūsdienām | 1-4-1 Sātans „Zaudētajā paradīzē” | 1-5 Protestētāji | 1-6 Velns un Sātans jaunākajos laikos |

OTRĀ NODAĻA: DAŽAS BĪBELES PAMATA MĀCĪBAS
  2-1 Eņģeļi | Pirmā atkāpe: Jūdas vēstule un Ēnoha grāmata | 2-2 Ļaunuma un grēka izcelsme | Otrā atkāpe: Vēstule romiešiem un Salamana gudrība | Trešā atkāpe: 1. Mozus grāmatas 1-3 nolūks un konteksts | 2-3 Sātans un velns | 2-4 „Šīs pasaules valdnieks”: Jūdu Sātans | 2-5 Elle | Ceturtā atkāpe: Kristus un „gari cietumā”
 
TREŠĀ NODAĻA: DAŽI PRAKTISKI SECINĀJUMI
  3-1 Daži praktiski secinājumi | 3-2 Velns un sātans: grūtie jautājumi
   
CETURTĀ NODAĻA: NEŠĶĪSTIE GARI
  4-1 Velns, Sātans un nešķīstie gari | 4-2 Ļaunie gari un elki | 4-3 Ļaunie gari un slimība | 4-4 Tā laika valoda | 4-5 Dievs pieņem cilvēka uzskatus | 4-6 Brīnumi un ļaunie gari | PIELIKUMS: „Arī ļaunie gari tic un dreb” | 4-7 Kānaāniešu teoloģijas beigas | 4-8 Ļauno garu izdzīšana | 4-9 Pētījuma objekts: Rešefs | 4-10 Dieva valodas stils | 4-11 Kristus mācīšanas stils | 4-12 Kāpēc Jēzus nelaboja cilvēku nepareizos uzskatus | 4-13 Ļaunie gari: kopsavilkums | PIELIKUMS: ticības ļaunajiem gariem psiholoģiskais pamatojums
   
PIEKTĀ NODAĻA: TO BĪBELES PANTU APSKATS, KUR MINĒTI VĀRDI VELNS UN SĀTANS
  5-1 Ievads: Pārprastie Bībeles panti | 5-2 Čūska Ēdenē | 5-3 Dieva dēli un cilvēku meitas | 5-4 Ījaba sātans | 5-4-1 Sātans Ījaba grāmatā: kāds no viņa draudzes locekļiem? | 5-4-2 Ījaba sātans: sātans – eņģelis? | 5-5 Spožā zvaigzne, Bābeles ķēniņš | 5-6 Svaidīts ķerubs | 5-7 Sātans Caharijas 3.nodaļā |
5-8 Jēzus kārdināšana | 5-8-1 Jēzus tuksnesī: pieraksta valodas un kārdinājuma dabas izpēte | 5-8-2 Tuksneša kārdinājumi: iespēja ielūkoties Jēzus domu gājumā | 5-9 Nešķīstie gari | 5-10 Velns un viņa eņģeļi | 5-11 Sātans noņem vārdu | 5-12 Sātans kā zibens | 5-13 Sātans iegāja Jūdā | 5-14 Pēteris un sātans | 5-15 Jūsu tēvs velns | 5-16 Velna nomāktie | 5-17 Velna bērns | 5-18 Sātana vara | 5-19 Nododam sātanam | 5-20 Šīs pasaules dievs | 5-21 Gaismas eņģelis | 5-22 Sātana eņģelis | 5-23 Gaisa valsts valdnieks | 5-24 Nedodiet vietu velnam | 5-25 Velna viltības | 5-26 Velna valgs | 5-27 Nogriezties neceļos sātanam pakaļ | 5-28 Stājieties pretim velnam | 5-29 Saitēs saistīti tumsā | 5-30 Mozus miesas | 5-31 Sātana sinagoga | 5-32 Miķelis un lielais pūķis | 5-33 Velns un Sātans saistīti |
Piektā atkāpe: „Grēka cilvēks”
   
SESTĀ NODAĻA: DAŽI SECINĀJUMI
  6-1 Daži secinājumi | Sestā atkāpe: Ciešanas (Bev Russell)