Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

ĪSTENAIS NELABAIS

info@carelinks.net
Dabūt grāmatu
" Bībeles Pamati"
bezmaksas!
Ko Bībele saka par velnu

Pirmā atkāpe: Jūdas vēstule un Ēnoha grāmata

Daudz izvērstāks, taču ļoti spēcīgs arguments, kas pierāda, ka eņģeļi negrēko, ir rodams tajos pantos 2.Pēt.2 un Jūdas vēstulē, kurus daži citē, lai pierādītu pretējo, ka eņģeļi grēko. Šeit ir rodamas vairākas atsauces, kā nereti Svētajos rakstos,  uz tā laika neiedvestu, populāru literāru sacerējumu, lai parādītu, ka tas faktiski ir maldīgs. Mūslaiku lasītājs to var viegli palaist garām, jo pārāk liela ir laika atkāpe no oriģinālā konteksta. Tiek atzīmēts, ka ir „pāri par trīsdesmit” atsaucēm uz pirmajā gadsimtā pirms Kristus populāro ‘Ēnoha grāmatu’ 2.Pētera un Jūdas vēstulēs (1). Grāmatā apgalvots, ka 200 eņģeļi tika izraidīti no Debesīm un tie ņēma sev par sievām skaistas cilvēku meitas. Pēteris un Jūda atsaucas uz to, lai parādītu, cik tas ir aplami. Lūk dažas no šīm atsaucēm:


Jūdas vēstule

Ēnoha grāmata

„Ēnohs, septītais pēc Ādama, ir sludinājis” Jūdas 14

Ēnoha 60:8

„bezūdens mākoņi” Jūdas 12

Ēnoha 18:5, 41:4-5, 100:11-12

„kam lemta mūžīgā galējā tumsa” Jūdas 13

Ēnoha 21:3 „tumsa būs to miteklis”, Ēnoha 46:6

„koki, kas rudenī bez augļiem” Jūdas 12

Ēnoha 80:3

„trakojošas jūras bangas” Jūdas 12

Ēnoha 101:3-5

„Redzi, Tas Kungs nāk ar daudz tūkstošiem Savu svēto tiesāt visus un sodīt visus bezdievjus viņu bezdievīgo darbu dēļ” Jūdas 14-15

„Redzi, Tas Kungs nāk ar daudz tūkstošiem Savu svēto tiesāt visus un sodīt visus bezdievjus viņu bezdievīgo darbu dēļ” (Ēnoha 1:9)

„ieslēgtus tumsā lielās dienas tiesai” (Jūdas 6)

„saistītus līdz asaru dienai” Ēnoha 45:2

Ēnoha grāmatā tiek apgalvots, ka taisnais eņģelis Miķelis apsūdz 200 šķietami dumpīgos eņģeļus, bet Pēteris apzināti noliedz to, pasvītrojot, ka „eņģeļi… nenosoda viņus, tos zaimodami Tā Kunga priekšā”, un Jūda vēl tiešāk saka, ka tas attiecas arī uz virseņģeli Miķeli (Jūdas 9). Pēc Ēnoha grāmatas, cilvēks Ēnohs nosoda grēcīgos eņģeļus, bet 2.Pēt.3 brīdina, ka Kristus ar eņģeļiem nāks sodīt cilvēkus. Tagad ir saprotams, kāpēc Pēteris apgalvo, ka „pārdroši pārgalvji (viltus mācītāji)… nebīstas no godības eņģeļiem, bet zaimo tos” (2.Pēt.2:10). Ēnoha grāmata zaimoja eņģeļus, apgalvojot, ka 200 eņģeļi ir grēcīgi. Kā teikts Jūdas 8, viltus mācītāji „nicina augsto valdnieku, zaimo debess varu”. Tādēļ doma par to, ka 200 eņģeļi pārgulēja ar valdzinošām sievietēm, ir neslavas celšana. Mums ir nopietni jāpārdomā, kādi secinājumi no tā izdarāmi, jo kā Pēteris, tā arī Jūda uzskata eņģeļu apvainošanu grēkos par zaimošanu. Šie agrīnie kristieši atgriezās pie kādreizējiem jūdu un pagānu ticējumiem, kas, pēc 2.Pēt.2:22, ir tas pats kā „sunim atgriezties pie sava vēmekļa”. Tik nopietna ir šī problēma.

Jāatzīmē, ka Apokalipse (Jāņa atklāsmes grāmata) bieži atsaucas uz Ēnoha grāmatu un citiem līdzīgiem darbiem – atkal, lai tos noliegtu un parādītu pirmā gadsimta lasītājiem patieso to terminu nozīmi, kurus lietoja tā laika neiedvestās literatūras autori. Tā Atkl.1:15-17 Kunga Jēzus aprakstā ir atsauce uz Ēnoha 47:3-7 doto dievišķā Cilvēka Dēla aprakstu (2).

Piezīmes

(1) Steven Cox, The Angels that Sinned (Hyderabad: Printland, 2000).

(2) Šī un daudzas citas līdzīgas atsauces ir atrodamas Hugh Schonfield tabulās grāmatā The Original New Testament: Revelation (London: Firethorn Press, 1985).

 

 

IEVADS

PIRMĀ NODAĻA: IDEJAS RAŠANĀS VĒSTURE
 

1-1 Priekšstata par velnu un sātanu izcelšanās vēsture Vecās Derības laikos | 1-1-1 Izraēls trimdā: Babiloniešu / Persiešu ietekme | 1-1-2 Grieķu ietekme | 1-2 Sātans Jaunās Derības laikos | 1-2-1 Sātans Justīna Martīra uzskatos | 1-2-2 Sātans Irineja un Tertuliāna traktējumā | 1-2-3 Sātans Klementa un Origena traktējumā | 1-2-4 Sātans Laktantija un Atanasija skatījumā | 1-2-5 Sātans Augustīna koncepcijā | 1-3 Sātans viduslaikos | 1-4 Sātans no Reformācijas laikiem līdz mūsdienām | 1-4-1 Sātans „Zaudētajā paradīzē” | 1-5 Protestētāji | 1-6 Velns un Sātans jaunākajos laikos |

OTRĀ NODAĻA: DAŽAS BĪBELES PAMATA MĀCĪBAS
  2-1 Eņģeļi | Pirmā atkāpe: Jūdas vēstule un Ēnoha grāmata | 2-2 Ļaunuma un grēka izcelsme | Otrā atkāpe: Vēstule romiešiem un Salamana gudrība | Trešā atkāpe: 1. Mozus grāmatas 1-3 nolūks un konteksts | 2-3 Sātans un velns | 2-4 „Šīs pasaules valdnieks”: Jūdu Sātans | 2-5 Elle | Ceturtā atkāpe: Kristus un „gari cietumā”
 
TREŠĀ NODAĻA: DAŽI PRAKTISKI SECINĀJUMI
  3-1 Daži praktiski secinājumi | 3-2 Velns un sātans: grūtie jautājumi
   
CETURTĀ NODAĻA: NEŠĶĪSTIE GARI
  4-1 Velns, Sātans un nešķīstie gari | 4-2 Ļaunie gari un elki | 4-3 Ļaunie gari un slimība | 4-4 Tā laika valoda | 4-5 Dievs pieņem cilvēka uzskatus | 4-6 Brīnumi un ļaunie gari | PIELIKUMS: „Arī ļaunie gari tic un dreb” | 4-7 Kānaāniešu teoloģijas beigas | 4-8 Ļauno garu izdzīšana | 4-9 Pētījuma objekts: Rešefs | 4-10 Dieva valodas stils | 4-11 Kristus mācīšanas stils | 4-12 Kāpēc Jēzus nelaboja cilvēku nepareizos uzskatus | 4-13 Ļaunie gari: kopsavilkums | PIELIKUMS: ticības ļaunajiem gariem psiholoģiskais pamatojums
   
PIEKTĀ NODAĻA: TO BĪBELES PANTU APSKATS, KUR MINĒTI VĀRDI VELNS UN SĀTANS
  5-1 Ievads: Pārprastie Bībeles panti | 5-2 Čūska Ēdenē | 5-3 Dieva dēli un cilvēku meitas | 5-4 Ījaba sātans | 5-4-1 Sātans Ījaba grāmatā: kāds no viņa draudzes locekļiem? | 5-4-2 Ījaba sātans: sātans – eņģelis? | 5-5 Spožā zvaigzne, Bābeles ķēniņš | 5-6 Svaidīts ķerubs | 5-7 Sātans Caharijas 3.nodaļā |
5-8 Jēzus kārdināšana | 5-8-1 Jēzus tuksnesī: pieraksta valodas un kārdinājuma dabas izpēte | 5-8-2 Tuksneša kārdinājumi: iespēja ielūkoties Jēzus domu gājumā | 5-9 Nešķīstie gari | 5-10 Velns un viņa eņģeļi | 5-11 Sātans noņem vārdu | 5-12 Sātans kā zibens | 5-13 Sātans iegāja Jūdā | 5-14 Pēteris un sātans | 5-15 Jūsu tēvs velns | 5-16 Velna nomāktie | 5-17 Velna bērns | 5-18 Sātana vara | 5-19 Nododam sātanam | 5-20 Šīs pasaules dievs | 5-21 Gaismas eņģelis | 5-22 Sātana eņģelis | 5-23 Gaisa valsts valdnieks | 5-24 Nedodiet vietu velnam | 5-25 Velna viltības | 5-26 Velna valgs | 5-27 Nogriezties neceļos sātanam pakaļ | 5-28 Stājieties pretim velnam | 5-29 Saitēs saistīti tumsā | 5-30 Mozus miesas | 5-31 Sātana sinagoga | 5-32 Miķelis un lielais pūķis | 5-33 Velns un Sātans saistīti |
Piektā atkāpe: „Grēka cilvēks”
   
SESTĀ NODAĻA: DAŽI SECINĀJUMI
  6-1 Daži secinājumi | Sestā atkāpe: Ciešanas (Bev Russell)