Literatura Kontakti Notikumi Linki
Mājas lapa

ĪSTENAIS NELABAIS

info@carelinks.net
Dabūt grāmatu
" Bībeles Pamati"
bezmaksas!
Ko Bībele saka par velnu

Pielikums: ticības ļaunajiem gariem psiholoģiskais pamatojums

Psiholoģija skaidro, ka ticība ļaunajiem gariem sakņojas cilvēku vēlmē piešķirt formu mūsu iekšējām problēmām, novelt mūsu iekšējās bailes un dusmas uz kādu mītisku, mūsu pašu iztēles radītu būtni. Es neesmu liels Freida cienītājs, taču uz dažiem no viņa secinājumiem ir vērts atsaukties. Viņš noliedza ļauno garu burtisku pastāvēšanu, bet pievērsās jautājumam par to, kādēļ cilvēki ir gatavi tiem ticēt. Viņš apgalvoja, ka šo ticību izraisa „apspiesti naidīgi un cietsirdīgi impulsi. Lielākā māņticības daļa ir bailes no nenovēršamā ļaunuma un cilvēkam, kurš ir bieži vēlējis ļaunu citiem, bet labas audzināšanas iespaidā ir apspiedis un novirzījis šīs domas zemapziņā, būs īpaši liela nosliece sagaidīt nosodījumu par šo zemapziņā mītošo ļaunumu no kaut kāda ārēja apdraudējuma” (4). Un tālāk viņš raksta: „pilnīgi iespējams, ka viss ļauno garu jēdziens ir radies no ļoti svarīgas saistības ar mirušajiem…nekas tik stipri neliecina par sēru iespaidu uz ticību gariem kā tas, ka par ļaunajiem gariem parasti uzskata to cilvēku garus, kas nesen miruši” (5).

Tādēļ dusmas, vainas apziņa un bailes, kas ir sēru procesa sastāvdaļas, tika noveltas uz iedomātajiem ‘ļaunajiem gariem’. Džeralds van der Leo, teologs, tālāk attīsta šo domu: „Šausmas un šausmu drebuļi, pēkšņas izbailes un izmisīgais baiļu neprāts – tas viss iegūst formu ļaunajā garā; tas pārstāv pasaules absolūto šaušalīgumu, to neaprēķināmo spēku, kas apvij tīklu mums visapkārt un draud mūs sagrābt. No tā izriet ļaunā gara dabas neaprēķināmība un divdomība…Ļauno garu darbība ir untumaina, bezmērķīga, pat neveikla un smieklīga, taču neskatoties uz to tā ir tikpat šaušalīga” (6). Es neesmu pārliecināts, ka varētu piekrist visam, kas šiem autoriem sakāms, taču tie šķiet psiholoģiski pamatojam šo plaši izplatīto ticību ļaunajiem gariem. Mūsu dusmas, bailes, izbaiļu drebuļi, bailes no nezināmā, pat no mums pašiem kaut kā transformējas ticībā, ka tas viss pastāv taustāmā konkrētā ‘ļauno garu’ veidolā, kas pastāv ārpus mums. Mēs it kā atbrīvojamies no mūsu iekšējiem tirdītājiem, piešķirot tiem ļauno garu formu… kā parasti, lai mēs paši neizskatītos tik ievainojami, tik bailīgi un tik grēcīgi.

Piezīmes

  1. Nesteidzaties noraidīt šo ‘tā laika valodas’ argumentu. Pat tad, kad zināšanu apjoms mainās, vecais runāšanas veids par lietām vēl paliek. Kaut vai vēl viens piemērs no Bībeles teksta. Skaidrs, ka Bībeles rakstītājiem bija pazīstams ūdens riņķojums virs zemes. Bet pirms Bībeles laikiem pastāvēja uzskats, ka debesis ir blīvas un satur ūdeni virs tām, kas brīžiem caur „debesu logiem” nolīst kā lietus. Bībelē skaidri teikts, ka lietus nāk no mākoņiem, kas rodas miglai paceļoties no zemes (Ījaba 36:27; Ps.135:7; Jer.10:13). Bet Bībele lieto arī valodu, kas saistīta ar iepriekšējiem uzskatiem, ka lietus nolīst caur atvērtajiem debesu logiem (1.Moz.7:11; 2.Ķēn.7:2,19; Jes.24:18).
  2. Joachim Jeremias, New Testament Theology (London: S.C.M., 1972), p.93.
  3. E.W. Bullinger, Word Studies on the Holy Spirit (Grand Rapids: Kregel, 1985 ed.), p.63 [formerly published as The Giver and his Gifts].
  4. Sigmund Freud, „Psychopathology of Everyday Life,” in The Basic Writings of Sigmund Freud, ed. A.A. Brill (New York: The Modern Library, 1938), p.165.
  5. Sigmund Freud, „Totem and Taboo,” in The Basic Writings of Sigmund Freud, op.cit., pp.857-858.
  6. G. van der Leeuw, Religion in Essence and Manifestation (Princeton: Princeton University Press, 1986), pp.134-135.         

 

 

IEVADS

PIRMĀ NODAĻA: IDEJAS RAŠANĀS VĒSTURE
 

1-1 Priekšstata par velnu un sātanu izcelšanās vēsture Vecās Derības laikos | 1-1-1 Izraēls trimdā: Babiloniešu / Persiešu ietekme | 1-1-2 Grieķu ietekme | 1-2 Sātans Jaunās Derības laikos | 1-2-1 Sātans Justīna Martīra uzskatos | 1-2-2 Sātans Irineja un Tertuliāna traktējumā | 1-2-3 Sātans Klementa un Origena traktējumā | 1-2-4 Sātans Laktantija un Atanasija skatījumā | 1-2-5 Sātans Augustīna koncepcijā | 1-3 Sātans viduslaikos | 1-4 Sātans no Reformācijas laikiem līdz mūsdienām | 1-4-1 Sātans „Zaudētajā paradīzē” | 1-5 Protestētāji | 1-6 Velns un Sātans jaunākajos laikos |

OTRĀ NODAĻA: DAŽAS BĪBELES PAMATA MĀCĪBAS
  2-1 Eņģeļi | Pirmā atkāpe: Jūdas vēstule un Ēnoha grāmata | 2-2 Ļaunuma un grēka izcelsme | Otrā atkāpe: Vēstule romiešiem un Salamana gudrība | Trešā atkāpe: 1. Mozus grāmatas 1-3 nolūks un konteksts | 2-3 Sātans un velns | 2-4 „Šīs pasaules valdnieks”: Jūdu Sātans | 2-5 Elle | Ceturtā atkāpe: Kristus un „gari cietumā”
 
TREŠĀ NODAĻA: DAŽI PRAKTISKI SECINĀJUMI
  3-1 Daži praktiski secinājumi | 3-2 Velns un sātans: grūtie jautājumi
   
CETURTĀ NODAĻA: NEŠĶĪSTIE GARI
  4-1 Velns, Sātans un nešķīstie gari | 4-2 Ļaunie gari un elki | 4-3 Ļaunie gari un slimība | 4-4 Tā laika valoda | 4-5 Dievs pieņem cilvēka uzskatus | 4-6 Brīnumi un ļaunie gari | PIELIKUMS: „Arī ļaunie gari tic un dreb” | 4-7 Kānaāniešu teoloģijas beigas | 4-8 Ļauno garu izdzīšana | 4-9 Pētījuma objekts: Rešefs | 4-10 Dieva valodas stils | 4-11 Kristus mācīšanas stils | 4-12 Kāpēc Jēzus nelaboja cilvēku nepareizos uzskatus | 4-13 Ļaunie gari: kopsavilkums | PIELIKUMS: ticības ļaunajiem gariem psiholoģiskais pamatojums
   
PIEKTĀ NODAĻA: TO BĪBELES PANTU APSKATS, KUR MINĒTI VĀRDI VELNS UN SĀTANS
  5-1 Ievads: Pārprastie Bībeles panti | 5-2 Čūska Ēdenē | 5-3 Dieva dēli un cilvēku meitas | 5-4 Ījaba sātans | 5-4-1 Sātans Ījaba grāmatā: kāds no viņa draudzes locekļiem? | 5-4-2 Ījaba sātans: sātans – eņģelis? | 5-5 Spožā zvaigzne, Bābeles ķēniņš | 5-6 Svaidīts ķerubs | 5-7 Sātans Caharijas 3.nodaļā |
5-8 Jēzus kārdināšana | 5-8-1 Jēzus tuksnesī: pieraksta valodas un kārdinājuma dabas izpēte | 5-8-2 Tuksneša kārdinājumi: iespēja ielūkoties Jēzus domu gājumā | 5-9 Nešķīstie gari | 5-10 Velns un viņa eņģeļi | 5-11 Sātans noņem vārdu | 5-12 Sātans kā zibens | 5-13 Sātans iegāja Jūdā | 5-14 Pēteris un sātans | 5-15 Jūsu tēvs velns | 5-16 Velna nomāktie | 5-17 Velna bērns | 5-18 Sātana vara | 5-19 Nododam sātanam | 5-20 Šīs pasaules dievs | 5-21 Gaismas eņģelis | 5-22 Sātana eņģelis | 5-23 Gaisa valsts valdnieks | 5-24 Nedodiet vietu velnam | 5-25 Velna viltības | 5-26 Velna valgs | 5-27 Nogriezties neceļos sātanam pakaļ | 5-28 Stājieties pretim velnam | 5-29 Saitēs saistīti tumsā | 5-30 Mozus miesas | 5-31 Sātana sinagoga | 5-32 Miķelis un lielais pūķis | 5-33 Velns un Sātans saistīti |
Piektā atkāpe: „Grēka cilvēks”
   
SESTĀ NODAĻA: DAŽI SECINĀJUMI
  6-1 Daži secinājumi | Sestā atkāpe: Ciešanas (Bev Russell)